نسخه شفا(2) گل و گياه
مؤلف : دكتر صفدر صانعى

 • فهرست مطالب
 • پيش گفتار
 • نسخه درمان بيمارى گناه
 • مزاج
 • تقويت كننده ها
 • منضج خون اضافى
 • رژيم غذائى
 • ايمنى و آلرژى
 • درد
 • التهاب و عكس العمل بدن
 • بيمارى چيست
 • علائم عمومى بيماريها:
 • سرگيجه
 • سرگيجه از نظر مزاجهاى چهارگونه
 • سردرد
 • زكام يا گريپ (سينوزيت )
 • بيخوابى
 • نسيان يا فراموشى
 • ماليخوليا
 • صرع
 • سكته
 • رعشه يا لرزش
 • داروهاى مؤثر بر اعصاب (داروهاى بالا)
 • براى رفع غم و اندوه و خوش بو شدن دهان
 • معجون ضد اعتياد
 • داروهاى نشاط آور و ضد درد استخوانى
 • امراض چشم
 • گوش
 • بينى
 • بيماريهاى دندان
 • بيماريهاى معمولى زبان و دهان
 • ورم لوزه ها
 • خناق يا خروسك
 • امراضى ريوى (سينه دردها)
 • قلب
 • بيماريهاى معده
 • كبد
 • يرقان يا زردى
 • گياهان مؤثر بر كرمهاى روده را مجددا با دستورات بهترى تكرار مى كنيم
 • بيماريهاى مقعد
 • ترك خوردگى يا شقاق مقعد
 • كليه
 • بيماريهاى مثانه
 • بيمارى قند
 • نازائى
 • درد ستون فقرات
 • نقرس
 • ورم
 • داروهاى ضد سرطانى بطور عموم
 • بيماريهاى پوستى
 • بيماريهاى چهره (صورت )
 • برص يا لكه هاى سفيد صورت يا بدن
 • عرق بدن
 • ناخن
 • لاغرى
 • بررسى داروهاى گياهى از نظر علمى (ماده شيميائى يا ماده مؤثر)