next page

fehrest page

back page

براى سرخ شدن رنگ مو
موها را بايستى با جوشانده سعد و كندر بشويند يا شوره 20 گرم ، مرمكى 10 گرم ، باقلاى مصرى 10 گرم با آب خاكستر چوب رزيا با جوشانده آب كندر آميخته بمالند. بنابر اهميت اين موضوع دوباره درباره آن اشارتى مى شود.
سفيد شدن مو
معتقدند كه در غير زمان سفيد شدن آن و به اصطلاح در سنين جوانى به علت ضعف و كمبود حرارت غريزى و كثرت رطوبت است .
بايد دانست كه تا زمانى كه خون چرب ، غليظ و لزج است مو سياه و زمانى كه خون به مائيت (رقيق شدن ) گرايد مو سفيد خواهد شد اگر سفيد شدن مو به علت مائيت خون پيش آيد، كمى علاج پذير مى باشد.
درمان :
مدام پاكسازى بدن از بلغم به وسيله ايارج فيقرا كه با شحم حنظل و غاريقون تواءم شده باشد لازم است (هفته اى يك بار) و اطريفل صغير و كبير و مرباى هليله مفيد است ، گوشت كباب شده ، دارچين و كمى خردل و فلفل و زيره ميل كنند و همچنين جوشانده سياهدانه و شحم حنظل بر سر بمالند و روغنى كه در آن سنبل ، اذخرمكى ، سليخه ، قرنفل ، وج و عود جوشانده شده باشد در سر بمالند و از خوردن لبنيات زياد و ترشيجات ، ميوه جات ، گلاب و كافور، بنفشه ، ياسمين ، و عطريات سرد و كثرت حمام و غم و اندوه بپرهيزند.
رازى عقيده دارد:
شستن مو با آب خيلى گرم باعث سفيد شدن و شستن سر با آب خيلى سرد باعث سياه شدن مو است .
داروى مقوى و مؤثر بر سفيد شدن بى موقع مو
زنجبيل 5 گرم
فلفل 5 گرم
دارچين 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
هليله 5 گرم
شيطرج 5 گرم
تخم بابونه 5 گرم
زراوند گرد 5 گرم
ثعلب 10 گرم
مغز ميوه كاج 10 گرم
بابونه 5 گرم
نارجيل 20 گرم
مويز بى دانه 1 كيلو
عسل 1 كيلو
داروها را نرم كوبيده با مويز و عسل با هم آميخته روزى سه مرتبه به اندازه يك بادام ميل نمايند.
معجون فوق كه به معجون فلاسفه معروف است براى بيماريهاى رطوبتى و تقويت مغز و فالج ، فراموشى ، بول ، دردپشت ، درد مفاصل ، ضد قولنج هاى شكمى ، ضد سنگ كليه ، ضد تقطيرالبول و مؤثر بر سنگينى زبان و نافع براى هوش و حفظ و فكر، مزيد عقل و مشهى و قاطع بلغم و سفت كننده و نيرو دهنده عضلانى و زيباكننده رنگ رخسار، خوشبو كننده دهان خواهد بود بايد توجه داشت كه اين نسخه براى كسانى كه داراى مزاج گرم مى باشند زيان آور است و اگر لازم شود مصرف نمايند بايستى با آن شير تازه و سكنجبين مصرف كنند.
شوره سر و پوسته شدن آن
معتقدند كه بيشتر در مزاجهاى گرم پيدا مى شود، درمان اينگونه شوره ها اگر تازه شروع شده باشد با چرب كردن از روغن بنفشه و كدو و ماليدن بوره و آب چغندر يا آرد نخود، گل خطمى و سركه يا آرد گرسنه و نخود و باقلاى مصرى و لعاب اسپرزه يا با آرد باقلا، سبوس و تخم خربزه سر را بشويند اگر سر مبتلا به شوره و پوسته ريزى كهنه و مزمن باشد بايستى بدن را از املاح و اشياء پاك كرده سپس به درمان مبادرت ورزند، پس از تنقيه و پاك كردن بدن از اضافات ، موها را كوتاه كرده با آرد نخود، شنبليله ، بوره ، خردل و سركه سر را خوب بشويند (اول بايستى داروها مدتى روى سر قرار گيرد بعدا شسته شود) و پس از آن ، روغن بنفشه و كتيرا و گل خطمى را مخلوط كرده به سر بمالند كتيرا را نرم كوبيده در روغن حل كرده سپس خطمى را جوشانده آب آن را بر روغن ضماد نموده كمى گرم كنند و بمالند ماليدن ضماد سركه يا سفيده تخم مرغ و روغن شنبليله مفيد است بعدا با جوشانده آب چغندر يا آب سبوس سر را بشويند و با آب شنبليله يا آب ترب سر را ماساژ دهند يا اسپرزه را به سركه جوشانده به سر بيندازند (ضماد كنند) چند روزى سر را با آب كندر بشويند آب نخود و سركه بمالند سر را با جوشانده گل پنيرك ، آب چغندر، تخم ترشك ، ريشه شيرين بيان بوره بشويند مرتبا موى سر را كوتاه نگاه دارند سفال تنور را نرم كوبيده با سركه بمالند و با آب جوشانده شاه تره سر را بشويند.
بوره را با گل بومادران و شنبليله جوشانده بمالند.
جوشانده گل گندم و آب برگ چغندر يا باقلا و نخود را در آب برگ چغندر جوشانده و يا گل خطمى با سبوس يا برگ كنجد يا برگ چغندر يا گل گندم را نرم كوبيده (10 گرم ) با بوره و گورد از هر كدام 20 گرم موم 5 گرم همه را نرم كوبيده در روغن گل حل كرده بمالند.
نسخه براى شوره سر
پوست بيد - پوست انار، و پوست پرتقال ، از هر كدام مقدارى كافى تهيه كرده نيم كوب كرده به اندازه لازم از آنها را جوشانده آب آنها را با روغن كرچك مخلوط كرده بمالند.
نسخه ديگر كه براى كچلى هم مؤثر است
شستن سر با آب برگ چغندر و گل خطمى و سركه اگر به آنها كوبيده گل ارمنى اضافه شود بهتر است .
ترك خوردگى پوست
ملينات و نرم كننده هاى پوستى چون موم و روغن ها، روغن بادام ، روغن كنجد، پيه مرغ و مرغابى مفيد است اگر ترك خوردگى در صورت باشد از نسخه زير استفاده نمايند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
پيه مرغ 20 گرم
نشاسته 10 گرم
كتيرا 5 گرم
آرد نخود 5 گرم
لعاب به دانه 5 گرم
داروها را نرم كوبيده ، موم را قبلا در روغن گل حل كرده سپس همه را با روغن گل مرهم ساخته بمالند پس با آب گرم بشويند.
اگر ترك خوردگى در لبها باشد روغن گل ، پيه بز، پيه مرغ ، سقز همه را ضماد ساخته بمالند و اگر در دستها باشد روغن كنجد را با پيه مرغ مرهم ساخته بمالند اگر ترك خوردگيها در پا باشد بلا در 5 گرم نرم كوبيده در روغن كنجد حل كرده 5 گرم موم به آن اضافه نموده تا مرهم شود، اگر ترك خوردگى ها در عمق پوست فرو رفته باشد، مردار سنگ 5 گرم در نصف استكان روغن زيتون جوشانده قبلا زخم را با آب شلغم يا چغندر بشويند، بعدا روغن بمالند.
ترك خوردگى دست ها
اين بيمارى در اثر تماس دستها با مايعات تميز كننده به وجود مى آيد، براى بهبودى دست ها، بايد از تماس دستها با مايعات تميز كننده خوددارى شود بعضى ها اظهار مى دارند كه تماس را با مايعات تميز كننده قطع كرده اند اما هنوز بيمارى موجود است ، غافل از اينكه همه آنها با همين دستهاى مريض ‍ سر خود را در حمام مى شويند، كه اين هم يك نوع تماس با مايعات مثل شامپو، صابون و غيره است در پايان متذكر مى شود كه تا تماس قطع نشود بهبودى حاصل نخواهد شد.
نسخه :
پيه مرغ 25 گرم
مغز ساق قلم گاو 10 گرم
موم 5 گرم
كتيرا 5 گرم
مغز تخم كدو 20 گرم
گل خطمى 5 گرم
همه را نرم سائيده و بيخته دوباره بسايند كه خيلى نرم شود اين پودرها را به روغنهاى نسخه اضافه كرده روزانه بمالند (بهتر است اين دارو در يخچال نگهدارى شود) پس از آن دست ها را با جوشانده گل بنفشه ، گل خطمى ، و آويشن شيرازى و گل پنيرك بشويند.
نسخه ديگر براى حساسيت دستها
مغزساق قلم گاو 1 عدد
پيه مرغ 20 گرم
موم 5 گرم
گل نيلوفر 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
كتيرا 5 گرم
مغز تخمه كدوى خام 20 گرم
اين دارو را درهم آميخته روى آتش ملايمى گذارده سپس داروهاى ديگر را نرم كوبيده به روغنهاى فوق اضافه كرده بمالند.
نسخه ساده و خيلى مؤثر براى حساسيت دستها
كتيرا 5 گرم
نرم كوبيده در 50 گرم گليسيرين ريخته شبها به دست ها بمالند.
لاغرى
بايد به درمان آن كوشيد زيرا لاغرى خود باعث قبول بيمارى است .
درمان :
علت لاغرى را اول بايستى جستجو كرد تا درمان آن آسان شود بايد ديد كه لاغرى مربوط يه كمبود غذا، يا در اثر ناراحتى هاى روحى است يا ناراحتيهاى داخلى كه بيشتر مربوط به دستگاه گوارشى است : و يا ارمونى و غيره است ، پس از پيدا شدن علت و رفع آن مى توان از داروهاى چاق كننده گياهى استفاده نمود فرد لاغر بايستى حمام نيم گرم يك روز در ميان داشته باشد و بعد از حمام كمى روغن به بدن بمالد و جامه هاى نرم پوشد و به آرامش روان و به آسايش توجه كند عطرهاى خوشبو به كار برد و از زحمت زياد و گرسنه ماندن به خوردن چيزهاى شور و ترش و از ماندن زياد در حمام بپرهيزد.
چاق كننده ها
باقلاى مقشر و مغز تخم كدو را نرم سائيده مقدارى بادام را كوبيده به آن اضافه نموده با ماءالشعير و آب انار شيرين پخته به صورت حلوا در آورده روزانه ميل نمايند.
نسخه ديگر
تخم شنبليله 50 گرم
آرد گندم 250 گرم
شكر 250 گرم
كتيرا گل 20 گرم
مغز بادام 250 گرم
عسل نيم كيلو
داروها را كوبيده در عسل ريخته روزى سه قاشق غذا خورى با آب سعد ميل كنند (در صورتيكه سفت شد مى توان مقدار عسل را زيادتر كرد).
نسخه
پودر نخود را در شير حل كرده به صورت خمير در آورده سپس مقدارى آرد برنج ، آرد جو، آرد گندم به نسبت مساوى و نصف نان خشكه همه را نرم كوبيده در خمير بالا ريخته مقدارى شكر اضافه نموده ، مثل كيك بپزند تا سفت شود، در يخچال گذارده روزانه از آن استفاده نمايند.
نسخه ديگر
تودرى سرخ 5 گرم
تودرى سفيد 5 گرم
زنجبيل 5 گرم
قرفه 5 گرم
شقاقل 10 گرم
بوزيدان 10 گرم
كتيراگل 20 گرم
زعفران 2 گرم
آرد نخود 50 گرم
آرد باقلا 50 گرم
آرد برنج 50 گرم
نارگيل 50 گرم
شكر 250 گرم
نبات 250 گرم
مغز بادام 250 گرم
همه را پس از كوبيدن و نرم كردن پخته سپس در يك كيلو عسل ريخته خوب بسرشند روزى سه قاشق غذاخورى از اين معجون استفاده نمايند. نسخه :
كتيرا گل 50 گرم
مغز بادام 50 گرم
شكر 100 گرم
همه را نرم كوبيده روزانه مقدارى از آن را در آب گرمك يا خربزه يا ماءالشعير حل كرده ميل نمايند روزها بجاى آب از شيرى كه نارگيل در آن جوشيده شده باشد ميل كنند.
نسخه مسمن يا چاق كننده ، مقوى و زايل كننده ضعف عمومى
آرد برنج نيم كيلو با آب بپزند سپس 250 گرم شكر به آن اضافه كرده كمى روغن بيفزايند تا به صورت حلوا درآيد پس از پخته شدن يك ليوان عرق گاوزبان و يك ليوان عرق بيدمشك يا گلاب اضافه كرده خوب بهم بزنند تا رقيق شود مغز بادام ، مغز پسته ، مغز فندق ، مغز گردو از هر كدام 200 گرم همه را نرم كوبيده به حلواى فوق اضافه كرده در يخچال نگهدارى نموده روزى سه قاشق غذاخورى يا بيشتر ميل نمايند. چون اين معجون به صورت غذا در آمده است مى توان بجاى غذا از آن استفاده نمود.
لاغر كننده ها
چاقى يك نوع بيمارى است و يك نوع بيگارى زيرا آدم چاق بايستى در زير اين بار گران رنج برده و حتى جراءت گفتن يك جمله معترضه اى هم نخواهد داشت و شب و روز مانند حمال بى مزدى بايستى تسليم اين همه بار اضافى باشد يك چاق آيا مى داند كه حمال كيست با عرض پوزش مى توان گفت كه حمال كرمها آيا جز اين است كه بدن آدمى پس از مرگ خوراك و طعمه كرمها خواهد بود پس بى جهت نيست كه گفته اند (حمال كرمها).
براى تخفيف گوشتهاى زيادى چه بايد كرد؟
سؤ ال اين است كه گوشتهاى اضافى را چه بايد كرد؟ جواب براى برقرارى تعادل ، بايستى اضافى را كم كرد، اين اضافه بارى از چه انبارى بر دوش ‍ چاقها گذارده شده است ؟
مسلما از انبار غذاها پس بايستى اين اضافه بار به انبار غذاها پس داده شود، راه پس دادن چيست ؟
به آسانى مى توان گفت ، كم گرفتن ؟
راههاى كم گرفتن (كم خوردن )
از آنچه تاكنون مصرف شده است بايد كاست چه از نوع خوردنى و چه از نوع آشاميدنى ، بعضى ها فقط از يك وعده غذا مقدارى مى كاهند و كمتر مصرف مى نمايند، بخيال اينكه راه مبارزه با چاقى است ، اينان چون گرسنه مى شوند در نوبت بعدى مى خورند تا سير شوند، مثلا صبحانه را كم كرده در عوض به نهار مى افزايند، اين است كه لاغر نشده بلكه چاقتر هم مى شوند، راه صحيح و درست اين است كه از تمام نوبتهاى غذا كاسته شود بخصوص غذاى شب .
درمان داروئى
بايد داروهاى مدر و مسهل مصرف نموده و تقليل خواب نمايند و اضافه كردن كار در حد توانايى و ماليدن روغن شبت يا روغن قسط به همه اندامها در حمام و ماندن زمانى بيشتر در حمام و خوابيدن بر روى بستر نسبتا سفت و تحمل رياضت نسبت به غذاها و نشستن در جاى گرم اگر مقدور باشد در آفتاب و آنچه در چاق شدن گذشت عكس آن را در اينجا به كار برند، خوردن ارزن ، ذرت ، جو، و سركه و پياز، و پنير و ماهى شور.
نسخه :
باديان 20 گرم
زنيان 20 گرم
سداب 10 گرم
زيره 10 گرم
لاك مغسول 10 گرم
مرزنجوش 5 گرم
بوره ارمنى 5 گرم
همه را سائيده 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم شب كفلمه نمايند.
نسخه :
هر روز صبح 5/2 گرم لاك مغسول را در 2 قاشق سركه حل كرده با آب گرم ميل نمايند. شبها زراوند يا جنطيانا يا تخم كرفس 5/2 گرم كوبيده موقع خواب ميل نمايند بطور كلى كم كردن يك وعده غذا و سير نخوردن در نوبت بعدى خود باعث لاغر شدن است .
نكات زير براى لاغر شدن اهميت به سزائى دارد:
1- خوراك از لحاظ حجم زياد و از غذائيت كم باشد.
2- قبل از غذا خوردن ، شستشوى پياپى انجام دهند (به وسيله حمام ).
3- ورزش سريع و تند انجام گيرد.
4- ماليدن روغنهاى گدازنده .
5- خولنجان ، ترياق و سركه همراه مر ناشتا مصرف شود.
6- خوردن آب سيب زمينى روزى 2 ليوان يكى صبح و يكى عصر.
ماءالجبن
در اين دارو نفع بسيار براى مصرف كننده وجود دارد منجمله :
1- نيروى آن زياد است به علت رقت و لطافت .
2- اخلاط و حالات شديد را آرام مى سازد.
3- نرم كننده جرم بيمارى زا است .
4- ماده بيمارى زاى مقاوم را به تدريج تجزيه و حل مى نمايد، اين دارو از نظر خاصيت گرم است ، مسهل و باز كننده ، مدر مسكن و تسكين دهنده حالات التهاب است .
در بيمارى حاد و سوداوى ، التهاب ، ماليخوليا، جذام داءالفيل ، سوزش ‍ ادرار و ضعف كليه ها و كمك به انجام عمل آنها و ضد سنگ و ضد زخم مثانه و زخمهاى تازه و كهنه و كم سوئى چشم ، استسقا، و ضعف بدن ضد خارش چه از راه گوارش و چه از طريق ماليدنى ، مى باشد.
طرز مصرف آن بدين طريق است كه هر دو ساعت بكار برند: بعد از خوردن دارو اگر بيمار مقدارى راه برود بهتر است ، بهترين وقت مصرف صبح زود است ، كمترين مقدار مصرف 200 گرم است .
حد متوسط مصرف آن 450 گرم است حدود نيم كيلو مى باشد - پس از مصرف آن حدود 4 تا 6 ساعت بعد مى توان غذاى روزانه را مصرف نمود قبل و بعد از مصرف آن بايستى غذاى شور و سرخ كرده و ترشيجات مصرف نمايند از مصرف لبنيات نيز خوددارى نمايند.
طرزه تهيه ماءالجبن به سه طريق ساختن و تهيه آن مقدور است
1- شير را جوشانده پس از جوشاندن گرماگرم به مقدار يك سوم آن سكنجبين اضافه نمايند، اگر سكنجبين خيلى ترش نباشد مى توان از سركه و يا از آب ليمو به نسبت يك سوم اضافه نمود، سپس آن را در پارچه اى تميز ريخته تا آب آن خارج شود، آب خارج شده داروى مقصود است (بنام ماءالجبن )
2- مى توان پس از جوشيدن شير مايه پنير به آن زده پس از اينكه شير بريد آن را در پارچه اى ريخته تا آب آن جدا شود (به نسبت هر 5/2 كيلو شير 5 گرم مايه پنير لازم است )
3- مغز تخم كاوشه را به نسبت 100 گرم در يك ليتر شير به صورت نرم سائيده به كار برند. موقعى كه شير بريد در پارچه نازك ريخته تا آب آن جدا شود.
بررسى داروهاى گياهى از نظر علمى (ماده شيميائى يا ماده مؤثر)
آويشن Thrmus
تركيب شيميائى :
مواد چرب ، مواد رنگى ، يك مواد تلخ ، يك رزين ، منگنز فراوان .
اسانس آن به نام اسانس سرپوله موسوم است كه خود مركب از سيمن symen پينن pinene، ديپانتن ، كاراكرول ، و تيمول مى باشد. تيمول يا اسيد تيميك به فرمول C10 H14 O يك ماده ضد عفونى كننده است .
اسطوخدوس :
تركيب شيميايى :
ماده مؤثره اسطوخدوس آن است كه با بوئى شبيه كامفر و نعناع ، خود شامل يك سينوئل و يك الكل مى باشد.
اسفند harumel
در اسفند مواد زير موجود است .
1- هارمين به فرمول C13 H11 N2O
2- هارملين به فرمولC13 H12 N2O
3- هارمول به فرمول c12 H12 N2O
4- پگانين (وازى سين )
اقاقيا، دانه
تركيب شيميايى
دانه اقاقيا داراى يك ماده روغنى (به مقدار 31 درصد) تواءم با مواد تلخ است ولى امروزه موفق شده اند كه ماده تلخ آن را جدا نموده و از دانه اقاقيا نوعى آرد تهيه نمايند كه به آرد گندم براى پختن نان افزوده مى شود.
بطور كلى تمام قسمتهاى درخت اقاقيا داراى مواد زير است .
صمغهائى شبيه صمغ عربى ، كاروتين ، فسفات كلسيم ، يك گلوكزيد بنام روبى نين يك ماده سمى به نام روبين ، تانن به صورت گليوكوتان نوئيدها و بالاخره يك ماده رنگى است كه در دباغى بجاى مازو از آن استفاده مى شود.
اكاليپتوس
تركيب شيميائى :
تانن ، يك ماده تلخ ، مواد رزينى مختلف ، اسانس اكاليپتول كه ماده مؤثر برگ اكاليپتوس مى باشد و خود حاوى مواد زير است .
اكاليپتول به فرمول C10H18O ماده اصلى اسانس اكاليپتول مى باشد و از آن استخراج مى شود و بوئى شبيه بوى مخلوط كافور و نعناع دارد، ديگر از مواديكه در اسانس اكاليپتوس وجود دارند عبارتند از آلدئيد والريك ، آلدئيك بوتيرك ، پينوكارنوئل ، اودسمول ، الكل اتيليك ، استات داميل ، پينن كامفن ، فنن (Fenene)
بادرنجويه Melissa
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى بادرنجويه يا مليس مواد زير را به دست آورده اند:
1- كامفر (محرك مغز، مقوى قلب ، ضدعفونى كننده است )
2- قندهاى مختلف ، مواد رزينى ، مواد پكتينى ، تانن و يك ماده تلخ .
3- اسانس مليس كه خود شامل سيترال ، سيترونل لال ، ژرانيول ، لينالول مى باشد.
باديان
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى دانه باديان علاوه بر قند و لعاب (موسيلاژ) اسانسى به مقدار 4 تا 5 درصد پيدا كرده اند و همين اسانس ماده مؤثر باديانست كه خواص شفابخش دارد.
اسانس باديان خود از مواد زير تركيب يافته است .
آنتول (80 تا 90 درصد اسانس ) ترپن ها، سزكوئى ترين ، ترپينول ، كاردى نن ، استراگول ، سافرول ، بيزابولن ، آلفافلاندورن ، آلفاديپانتن ، ليمونن چپ گرد.
بنفشه
تركيب شيميايى :
تاكنون از تجزيه شيميايى بنفشه مواد زير را به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسيلاژ) (2) ماده آبى رنگ كه به زودى فاسد مى شود (3) ويولين كه ماده ايست با اثرى شبيه امتين (4) مقدار كمى اسانس با بوى مطبوع
به ليمو يا ورون
تركيب شيميايى :
ماده مؤثر برگ به ليمو اسانس آنست كه خود مركب از سيترال ، ليمونن ، ژرانيول مى باشد.
بيد tree Sallow
تركيب شيميايى :
دانشمندان از تجزيه شيميايى پوست درخت بيد مواد زير را به دست آورده اند:
1- ساليسين كه در اثر هيدروليز آن تحت اثر امولسين ، گلوكز و سالى ژنين حاصل مى شود سالى ژنين به فرمول C7 H8 O2 يك ماده ضد عفونى كننده است و در معالجه روماتيسم ، نقرس ، گريپ و ديسانترى اثر قاطع دارد.
2- تانن واكسالات دوشو
پاى خر Ass's Foot
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى گل اين گياه مواد زير را به دست آورده اند:
(1) فاراديول (2) فيتوسترين (3) اسيدوينيك (4) اسيدگاليك (5) لعاب ، تانن پنتوز، گالاكتوز.
پرسياوشان Venuss Hain
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى پرسياوش مواد زير را به دست آورده اند:
1- يك ماده تلخ به نام كاپيلارين
2- لعاب ، قند، تانن
3- اسيد گاليك و كمى اسانس
ترنجبين manne of Hady sarum
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى ترنجبين ، دانشمندان قديم ، قندى به نام مله زيتوز پيدا كرده اند ولى بررسيهاى جديد كه توسط ابرت در سال 1908 و دكتر صادق مقدم به سال 1930 در پاريس به عمل آورده اند ماده قندى ترنجبين را ساكارز نام برده اند.
تمرهندى Tamarind Tree
تركيب شيميايى :
دانشمندان از تجزيه شيميايى قسمت گوشتدار ميوه هندى مواد زير را به دست آورده اند.
(1) اسيد سيتريك (2) اسيد ماليك (3) تارترات اسيد پتاسيم (4) گلوكز (5) پكتين (6) ماده اى نامعلوم با اثر مسهلى .
تيول (زيرفون )
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى گل تيول يا زيرفون مواد زير را به دست آورده اند:
(1) قند (2) لعاب (موسيلاژ) (3) تانن (4) اسانسى كه بر اثر تقطير با آب آن به دست مى آيد اين اسانس حاوى ماده اى به نام فارنسول مى باشد.
ثعلب
تركيب شيميائى :
از تركيب شيميايى غده زير زمينى ثعلب مواد زير را به دست آورده اند:
(1) ماده لعابى 50 درصد
(2) آميدون تغيير شكل يافته 27 درصد
(3) مواد پروئينى 5 درصد
(4) قند 5 درصد
(5) املاح معدنى به صورت كلرور سديم ، فسفات كلسيم و كمى اسانس
چاى
تركيب شيميايى :
چاى نواحى مختلف تركيب متغير و متفاوتى دارند ولى بطور متوسط از تجزيه چاى مواد زير را به دست آورده اند:
1 - مواد ازته 25/23 تا 40/27 درصد
2 - مواد چرب 28 تا 40/27 درصد
3 - آب 5/8 تا 75/10 درصد
4 - تانن اسيد تانيك 15/5 تا 65/15 درصد (طعم تلخ چاى مربوط به اين ماده است ).
5 - كافئين (تئين ) 10/1 تا 60/3 درصد
6 - عطر چاى بنام تئون 0 تا 68 درصد
7 - اسيد اكساليك 33/1 تا 75/3 درصد
8 - مشتقات كسانتيك (تئوفيلين و تئوبرومين )
9 - املاح معدنى (فسفاتها، اكسالاتها، پتاسيم ، كلسيم ، منيزيوم ، منگنز).
در چاى ريبوفلاوين و اسيد نيكوتى نيك و اسيد پانتوتنيك و اسيد ماليك گزانتين يافت مى شود.
حنا henna
تركيب شيمايى :
اگر چه هنوز بطور كامل تركيب شيميايى حنا معلوم نشده است ولى تاكنون از تجزيه شيميايى برگ حنا مواد زير را به دست آورده اند:
(1) تانن 7 تا 8 درصد (2) مواد چرب 6 درصد (3) مواد رزينى 2 تا 3 درصد (4) اسانس 20/1 درصد (5) ماده رنگى قابل تبلور.
(قابل ذكر است كه بررسى هاى جديد تركيب شيميايى حنا در كتاب هميشه لاغر باشيد از همين مؤ لف بيان شده است ).
خردل سفيد whit mustard
تركيب شيمياى :
از تجزيه شيميايى دانه خردل سفيد مواد زير به دست آورده اند:
(1) روغن 25 تا 35 درصد (2) لعاب 25 درصد (3) ميروزين 4 تا 5 درصد (4) سينال بين 2 درصد.
خردل سياه black mustard
تركيب شيمياى :
از تجزيه شيميايى دانه خردل سياه مواد زير به دست آورده اند:
(1) لعاب (موسيلاژ) 20 درصد (2) روغن خردل سياه 24 تا 33 درصد (كه براى مصارف صنعتى و تهيه صابون بكار مى رود) (3) اسيد ميرونيك (به فرمول S2 NO2 H17 c10اسيد سيناپوليك سوفاسيانات سيناپين (4) مپرونات پتاسيم (سينگرين ) (5) آنزيمهاى مختلف از جمله ميروزين . سينگرين تحت اثر ميروزين و در مجاورت آب ، هيدروليز شده موادى نظير گلوكز، سولفات اسيد دوپتاسيم و اسانس خردل ايجاد مى كند.
ختمى Marshmallow
تركيب شيمياى :
تمام قستمهاى گياه داراى لعاب فراوان است . منتهى برگ ختمى علاوه بر لعاب (موسيلاژ) داراى مقدارى اسانس و يك اسيد فرار مى باشد. گل ختمى ، علاوه بر لعاب و اسانس مقدارى هم مواد قندى دارد. بطور كلى از تجزيه شيميايى ريشه ختمى مواد مهم زير را به دست آورده اند:
(1) لعاب ، مواد پكتيك ، آميدون (نشاسته )، ساكارز، ماده روغنى ، قند تبديل يافته ، تانن ، آسپاراژين تبائين ، آلبومين ، ليستين ، اسيد ماليك ، نوعى آنزيم يك ماده معطر فرار، مواد معدنى و فسفات .
درخت عرعر
تركيب شيميايى :
از تجزيه شيميايى پوست درخت عرعر دانشمندان مواد زير را به دست آورده اند:
1 - آلانتين 2 - ساپونين

next page

fehrest page

back page