نهج البلاغه - خطبه ها
گردآورنده : سيد رضي - ترجمه :عبدالمحمد آيتي

 • خطبه 1: در ذکر آفرينش آسمان و زمين و آفرينش آدم
 • خطبه 2:پس از بازگشت از صفين
 • خطبه 3: خطبه شقشقيه
 • خطبه 4: در اندرز به مردم
 • خطبه 5: در پاسخ به عباس و ابوسفيان
 • كلام 6: آنگاه که به او گفتند از تعقيب طلحه و زبير باز ايستد
 • خطبه 7: در نکوهش پيروان شيطان
 • كلام 8: درباره زبير
 • كلام 9: در صفت او و صفت دشمنانش
 • خطبه 10: در نكوهش اصحاب جمل‏
 • خطبه 11:به محمدبن حنيفه آنگاه كه پرچم را به او سپرد
 • خطبه 12:پس از پيروزى بر اصحاب جمل‏
 • خطبه 13:در نكوهش بصره و مردمش‏
 • كلام 14:نيز در نكوهش مردم بصره‏
 • كلام 15:در بازپس گرفتن زمينهايى كه عثمان بخشيده بود
 • خطبه 16:هنگامى كه در مدينه با او بيعت كردند
 • كلام 17:در وصف كسانى كه داورى كنند و شايسته نباشند
 • كلام 18:در نكوهش اختلاف علما در فتوا
 • كلام 19:سخنى خطاب به اشعث بن قيس‏
 • خطبه 20:در منع از غفلت‏
 • خطبه 21:در اندرز و حكمت‏
 • خطبه 22:در نكوهش بيعت‏شكنان‏
 • خطبه 23:در باب بينوايان‏
 • خطبه 24:در تحريض به پيروزى در نبرد
 • خطبه 25:در نكوهش ياران خود كه در جنگ درنگ مى‏كنند
 • خطبه 26:در وصف عرب پيش از بعثت‏
 • خطبه 27:در فضيلت جهاد
 • خطبه 28:در اندرز به مؤمنان
 • خطبه 29:در خطاب به اصحاب خود و نكوهش آنان‏
 • كلام 30:درباره كشته شدن عثمان‏
 • كلام 31:هنگامى كه ابن عباس را نزد طلحه و زبير فرستاد
 • خطبه 32:در تقسيم مردم به چهار گروه‏
 • خطبه 33:در هنگامى كه به نبرد مردم بصره مى‏رفت‏
 • خطبه 34:آنگاه كه لشكر به جنگ با شاميان بسيج مى‏كرد
 • خطبه 35:بعد از حكميت‏
 • خطبه 36:در بيم دادن نهروانيان‏
 • كلام 37:در برتريهاى خويش‏
 • خطبه 38:در باب شبهه‏
 • خطبه 39:در نكوهش ياران خود
 • كلام 40:در رد دعوى خوارج‏
 • خطبه 41:در نهى از عذر و بى‏وفايى‏
 • خطبه 42:در تحذير پيروان هوا و طول امل‏
 • كلام 43:در باب درنگ جرير بن عبدالله‏
 • كلام 44:ر باب اسيران بنى‏ناجيه‏
 • خطبه 45: در حمد بارى و نكوهش دنيا
 • كلام 46: در هنگامى كه به قصد شام سفر مى‏كرد
 • كلام 47:درباره كوفه‏
 • خطبه 48:در هنگامى كه عزم سفر شام داشت‏
 • خطبه 49:در ذكر صفات بارى‏تعالى‏
 • كلام 50:در بيان فتنه‏هاى گمراه كننده‏
 • خطبه 51: در هنگامى كه ياران معاويه بر فرات غلبه يافتند
 • خطبه 52: در نكوهش دنيا
 • خطبه 53:در ذكر بيعت‏
 • كلام 54:در پاسخ به ياران خود
 • كلام 55: در وصف اصحاب رسول‏الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • كلام 56:در خطاب به اصحاب خود
 • كلام 57:در باب خوارج‏
 • كلام 58:در گذركردن خوارج از آب نهروان‏
 • كلام 59:در كشته شدن همه خوارج‏
 • كلام 60:در باب خوارج‏
 • كلام 61: هنگامى كه او را از ناگهان كشته شدن هشدار دادند
 • خطبه 62: در صفت دنيا
 • خطبه 63:در تحريض به اعمال پسنديده‏
 • خطبه 64:در علم الهى‏
 • كلام 65:در اندرز به مسلمان‏
 • كلام 66:در معنى انصار
 • كلام 67: در هنگامى كه محمدبن ابى‏بكر را به مصر مى‏فرستاد
 • كلام 68: در نكوهش اصحاب خود
 • كلام 69: در سحرگاه روزى كه ضربتش زدند، فرمود
 • خطبه 70:در نكوهش مردم عراق‏
 • خطبه 71:در باب اينكه چگونه بايد بر محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله) درود فرستاد
 • كلام 72:درباره مروان‏
 • خطبه 73: چون ديگران آهنگ بيعت با عثمان نمودند
 • كلام 74:هنگامى كه به قتل عثمان متهمش نمودند
 • خطبه 75:در تأكيد بر عمل صالح‏
 • كلام 76:در باب غصب حق خود
 • كلام 77:در دعا
 • كلام 78: در پاسخ به كسى كه پيشگويى كرده بود
 • خطبه 79:در نكوهش زنان‏
 • كلام 80:در سفارش به زهد و پارسايى‏
 • كلام 81:در نكوهش دنيا
 • خطبه 82:خطبه غراء
 • خطبه 83:درباره عمروبن عاص‏
 • خطبه 84:در توحيد و موعظه‏
 • خطبه 85:در بيان صفات بارى تعالى‏
 • خطبه 86:در بيان صفات پرهيزكاران و فاسقان‏
 • خطبه 87:در آنچه سبب هلاكت آدمى شود
 • خطبه 88:در زمان فترت و بعثت رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 89:در بيان صفات خداوندى‏
 • خطبه 90:خطبه اشباح‏
 • كلام 91:پس از كشته‏شدن عثمان و بيعت با او
 • خطبه 92:بعد از جنگ نهروان ادا كرد
 • خطبه 93:در ذكر عظمت خداوند و فضيلت پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 94:در فضيلت رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 95:در ذكر صفات بارى و فضايل پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 96:در باب اصحابش و اصحاب پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • كلام 97:اشارت به ستمكارى بنى‏اميه‏
 • خطبه 98:در پارسايى از دنيا
 • خطبه 99:در فضيلت رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و خاندانش‏
 • خطبه 100: خطبه‏اى مشتمل بر پيشگوييها
 • خطبه 101:نيز در پيشگوييها
 • خطبه 102:در زهد ورزيدن‏
 • خطبه 103:نيز در زهد ورزيدن‏
 • خطبه 104:در ذكر صفات پيامبر و تهديد بنى‏اميه‏
 • خطبه 105:در فضيلت اسلام و پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و ملامت بنى‏اميه‏
 • كلام 106: در يكى از روزهاى صفين ادا فرمود
 • خطبه 107:در خبر از پيشامدهاى بزرگ‏
 • خطبه 108:در بيان قدرت خداوندى‏
 • خطبه 109:در اركان دين‏
 • خطبه 110: در نكوهش دنيا
 • خطبه 111:درباره ملك‏الموت‏
 • خطبه 112: در نكوهش دنيا
 • خطبه 113: در اندرز به مردم‏
 • خطبه 114:در طلب ياران‏
 • خطبه 115:در اندرز به اصحابش‏
 • خطبه 116:در ذم نجيلان و مال‏اندوزان‏
 • كلام 117:درباره صالحان اصحابش‏
 • كلام 118:در تحريض مردم به جهاد
 • كلام 119:در ذكر فضايل خود و اندرز به مردم‏
 • كلام 120: خطاب به كسى كه در حكميت بر او عيب گرفته بود
 • كلام 121:خطاب به خوارج‏
 • كلام 122:به اصحاب خود در عرصه پيكار
 • كلام 123:در سرزنش اصحاب خود
 • كلام 124:در برانگيختن اصحاب به جهاد
 • كلام 125:درباره خوارج‏
 • كلام 126:در پاسخ به برخى از ياران‏
 • كلام 127:در خطاب به خوارج‏
 • كلام 128:خبر دادن از حوادث شگرف بصره‏
 • خطبه 129:در باب پيمانه‏ها و ترازوها
 • كلام 130:در خطاب به ابوذر
 • كلام 131:در توجيه او در گزيدن حكم‏
 • خطبه 132:در پارسايى در دنيا
 • خطبه 133:در ذكر عظمت پرودگار
 • كلام 134:منع عمر از رفتن به جنگ روميان‏
 • كلام 135:خطاب به مغيرة بن اخنس‏
 • كلام 136:در مسئله بيعت‏
 • كلام 137: درباره طلحه و زبير
 • خطبه 138:در اشارت به حوادث بزرگ‏
 • كلام 139: هنگام شورا
 • كلام 140: در نهى از غيبت مردم‏
 • كلام 141:در نهى از گوش سپردن به غيبت‏
 • كلام 142:در باب احسان به كسى كه سزاوار آن نيست‏
 • خطبه 143:در طلب باران‏
 • خطبه 144:در مبعث پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 145:در باب فانى بودن دنيا
 • خطبه 146:به عمر بن الخطاب‏
 • خطبه 147:در هدف از بعثت‏
 • كلام 148:درباره مردم بصره‏
 • كلام 149:پيش از وفاتش‏
 • خطبه 150:در اشارت به حوادث بزرگ‏
 • خطبه 151:تحذير از فتنه‏ها
 • خطبه 152:در بيان صفات خداوند و امامان معصوم‏
 • خطبه 153:در فضائل اهل بيت‏
 • خطبه 154:در آفرينش خفاش‏
 • كلام 155:در خطاب به مردم بصره و ذكر حوادث‏
 • خطبه 156:در تحريض مردم به پرهيزگارى‏
 • خطبه 157:در فضيلت رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله) و قرآن‏
 • خطبه 158:در نيكرفتارى نسبت به مردم‏
 • خطبه 159: در بيان عظمت پروردگار
 • خطبه 160: در بيان صفت پيامبر و خاندان او
 • كلام 161:در پاسخ به يكى از اصحاب‏
 • خطبه 162:در حمد و ثناى پروردگار
 • كلام 163:در اجتماع مردم در نزد او و شكايت از عثمان‏
 • خطبه 164:در ذكر آفرينش طاووس
 • خطبه 165:در تحريض به الفت با يكديگر
 • خطبه 166:در آغاز خلافتش فرمود
 • كلام 167:سخن او پس از بيعت با او به خلافت‏
 • خطبه 168:هنگام حركت به بصره‏
 • كلام 169:در خطاب به يكى از عرب‏ها در نزديكى بصره‏
 • كلام 170:در هنگام عزم نبرد
 • خطبه 171:در حمد خداى تعالى و روز شورى‏
 • خطبه 172:در فضيلت پيامبر و تحقير دنيا
 • كلام 173:درباره طلحه‏
 • خطبه 174:خطاب به مردم غفلت زده‏
 • خطبه 175: در پند گرفتن از سخن خداوند
 • كلام 176:در باب دو حكم‏
 • خطبه 177:در صفات خداوند عزوجل‏
 • كلام 178:در پاسخ به ذعلب يمانى‏
 • خطبه 179:در نكوهش ياران‏
 • كلام 180:در تجسس از حال گروهى از خوارج‏
 • خطبه 181:روايت نوف بكالى‏
 • خطبه 182:در باب قدرت خداوندى‏
 • كلام 183:خطاب به برج بن مسهر
 • خطبه 184:در صفات پرهيزگاران‏
 • خطبه 185:در وصف منافقان‏
 • خطبه 186: در توحيد و فضيلت پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 187: در بعثت پيامبر و تحقير دنيا
 • خطبه 188:در ذكر فضايل خويش‏
 • خطبه 189:در تأكيد به پرهيزگارى‏
 • خطبه 190:در سفارش به ياران خود
 • كلام 191:در باب معاويه‏
 • كلام 192:تحريض مردم به تقوى‏
 • كلام 193: به هنگام به خاك سپردن حضرت فاطمه (عليهاالسلام)
 • كلام 194:در توصيف دنيا و آخرت‏
 • كلام 195: در خطاب به اصحاب خود
 • كلام 196: در خطاب به طلحه و زبير
 • كلام 197:در نكوهش دشنام دادن‏
 • كلام 198: درباره فرزندش حسن (عليه السلام)
 • كلام 199:در باب حكميت‏
 • كلام 200:در عيادت علاءبن زياد فرمود
 • كلام 201:در باب حديثهاى مجعول‏
 • خطبه 202:در قدرت خداوندى‏
 • خطبه 203:در نكوهش اصحاب‏
 • خطبه 204:در حمد بارى تعالى
 • خطبه 205:در اشارت به برخى صفات خداوند
 • كلام 206:از دعاهاى آن حضرت‏
 • خطبه 207:در صفين‏
 • كلام 208: در ذم قريش
 • كلام 209:بر سر كشته طلحه و عبدالرحمان به عتاب‏
 • كلام 210:در صفات مؤمنان‏
 • كلام 211:برانگيختن اصحابش به جنگ‏
 • كلام 212:پس از تلاوت الهيكم التكاثر فرمود
 • كلام 213: پس از تلاوت رجال لاتلهيهم... فرمود
 • كلام 214:پس از تلاوت يا ايها الانسان... فرمود
 • كلام 215:در باب عقيل‏
 • كلام 216:دعايى از آن حضرت‏
 • خطبه 217:در وصف دنيا
 • كلام 218:دعايى از آن حضرت‏
 • كلام 219:در باب كسى گفته‏
 • كلام 220:در وصف بيعت او به خلافت‏
 • خطبه 221:در فضيلت تقوى و زاهدان‏
 • خطبه 222:در ذوقار
 • كلام 223:به عبدالله بن زمعه‏
 • كلام 224:در باب زيانهاى زبان‏
 • كلام 225:در باب اختلاف مردم‏
 • كلام 226:به هنگام غسل دادن رسول الله (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 227:در ذكر صفات بارى‏تعالى و پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 • خطبه 228:در توحيد
 • خطبه 229:در اشارت به پيشامدهاى گوناگون‏
 • خطبه 230:در سفارش به تقوى و ذكر مرگ‏
 • خطبه 231:در اقسام ايمان‏
 • خطبه 232:در فضيلت تقوى و فانى بودن دنيا
 • خطبه 233:در حمد خدا و لزوم تقوي
 • خطبه 234:خطبه قاصعه‏
 • كلام 235:به ابن عباس فرمود
 • كلام 236:در حوادث بعد از هجرت‏
 • خطبه 237: به اطاعت خداوندى ترغيب مى‏كند
 • كلام 238:در باب حكمين و نكوهش مردم شام‏
 • خطبه 239:در ذكر آل محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله)
 •