مسئله حجاب
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
مقدمه مؤلف
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حجاب
حجاب در قوم يهود
حجاب در ايران باستان
آيا حجاب از ايران به اسلام رسيده است ؟
وضع حجاب در جاهليت عرب
حجاب در هند
بخش دوم : علت پيدا شدن حجاب
رياضت و رهبانيت
علل تمايل بشر به رياضت
بررسی اين عامل از نظر اسلام
عدم امنيت
بررسی اين عامل از نظر اسلام
استثمار زن
بررسی اين عامل از نظر اسلام
حسادت مرد
بررسی اين عامل از نظر اسلام
تفاوت غيرت با حسادت
عادت زنانگی
بررسی اين عامل از نظر اسلام
بالا بردن ارزش
بزرگترين تدبير زنانه
سخن ويل دورانت
نكته سنجی مولوی
سخن ابن العفيف و نظامی
گفته راسل
سخن آلفرد هيچكاك
خع عشق در عصر حاضر
بخش سوم : فلسفه پوشش در اسلام
واژه حجاب
سيمای حقيقی مسأله حجاب
حجاب اسلامی از يك اصل كلی اجتماعی ناشی می‏شود
حجاب اسلامی از جنبه روانی
تغزل و منشأ آن
تحريك پذيری روح بشر در ناحيه جنسی
چرا پوشش به زن اختصاص يافته است ؟
استحكام پيوند خانوادگی
استواری اجتماع
ارزش و احترام زن
بخش چهارم : ايرادها و اشكالها
حجاب و منطق
حجاب و اصل آزادی
ركود فعاليتها
مقايسه‏ای ميان زن امروز و زن ديروز از نظر كار و فعاليت
افزايش التهابها
سخن راسل
با اشباع ، حرارت جسمی ارضاء می‏شود نه عطش روحی
تفاوت عشق و هوس
هم محروميت سبب طغيان غريزه می‏شود و هم تسليم
نكته‏ای كه عارفان ما بدان برخورده‏اند و روانكاوان توجه نكرده‏اند
چه چيز موجب انحراف جنسی می‏شود ؟
بخش پنجم : حجاب اسلامی
آيات 27 تا 31 سوره نور
استيذان
فلسفه استيذان
اگر صاحب خانه اجازه ورود نداد گله نكنيد
خانه‏های غير مسكون
فرق كلمه عين و كلمه بصر
كلمه غض و كلمه غمض
ستر عورت
زينت
دو استثناء :
استثنای اول - تفسير جمله " الا ما ظهر "
كيفيت پوشش - تفسير جمله " « و ليضربن بخمرهن علی جيوبهن »"
استثنای دوم :
زنان
بردگان و مملوكان
طفيليانی كه نياز به زن ندارند
كودكانی كه از امور جنسی بی خبرند
آيات 59 تا 61 سوره نور
كودكان و مملوكان در سه وقت بايد برای ورود در خلوت اجازه بگيرند
زنان از كارافتاده
آيات سوره احزاب - همسران پيغمبر
حريم عفاف
بررسی حجاب اسلامی ، حدود پوشش
مطالب قطعی :
پوشش غير چهره و دو دست تا مچ
عدم وجوب پوشش چهره و دو دست بر زن مستلزم جواز نظر برای مرد نيست‏
تلذذ و ريبه
چهره و دو دست ( وجه و كفين )
مرز محبوسيت زن
ادله موافق
مفاد آيات
مفاد روايات در مورد حرمت نظر به خواهر زن
در مورد پسر بچه
در مورد مملوك
در مورد زنان اهل ذمه
در مورد زنان بيابان نشين
خبر مسعده بن زراره
خبر مفضل بن عمر
خبر علی بن جعفر
خبر جابر بن عبدالله انصاری
خبر فضيل بن يسار
رواياتی كه در باب احرام ، پوشانيدن چهره را بر زن حرام می‏كند
ادله مخالف
1 - سيره مسلمين
نقل قول شهيد ثانی در مسالك
2 - ملاك و اولويت
مباح اقتضائی و مباح لا اقتضائی
مسأله طلاق
رجحان پوشش و حريم
3 - داستان فضل بن عباس و زنی كه در حجة الوداع به خدمات رسول اكرم ‏آمد
4 - مفهوم مخالف جواز نظر در هنگام خواستگاری
5 - آيه جلباب
شركت زن در مجامع
تعصب عمر در مورد زنان پيغمبر
اختلاط زنان و مردان
توصيه‏های اخلاقی
نه حبس و نه اختلاط
فتواها
معنی اصطلاح عورت
ستر صلاتی
حس احتياط
كتمان يا اظهار
دو مسأله ديگر :
شنيدن صدای زن اجنبی
مصافحه زن و مرد اجنبی