علل گرايش به ماديگری
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
مقدمه : ماترياليسم در ايران
تحولات روحی مؤلف
ماترياليسم در جهان اسلام
شيوه‏های جديد تبليغ ماترياليسم در ايران
الف . تحريف شخصيتها :
. 1 حافظ
. 2 حلاج
ب . تحريف آيات قرآن :
طرح ماركس برای مبارزه با مذهب
ماترياليسم اغفال شده
تنها شرط لازم و كافی برای مفسر بودن !
منظور از تفسير امام
تفسير قرآن بدون آشنايی با شأن نزول آيات و تاريخ صدر اسلام
تفسير " الذين يؤمنون بالغيب "
تفسير " و با×خره هم يوقنون "
تفسير " و يقيمون الصلوه "
تفسير " خلود و جاودانگی " در قرآن
تفسير معنی " الله "
ماترياليسم
معانی ماديگری
آيا انسان بالفطره الهی است يا مادی ؟
سابقه تاريخی ماديگری
ماديگری در دوره اسلام
ماترياليسم در قرون جديد
نقش كليسا در گرايشهای مادی
الف . نارسايی مفاهيم دينی كليسا :
. 1 تصوير انسانی از خدا
. 2 خدا از ديد اگوست كنت
. 3 مقام الوهيت
. 4 دوره‏های سه گانه اگوست كنت
ب . خشنوتهای كليسا :
. 1 سلب آزادی عقيده و دادگاه تفتيش عقايد
. 2 جنايت به عنوان مبارزه با جادوگری
نارسايی مفاهيم فلسفی غرب
مشكل علت نخستين
سخن هگل در علت نخستين به تقرير فلسفه اسلامی
ريشه ضعف فلسفه غرب در اين مسأله
بنا به اصالت وجود ، ذات اشياء همان وجود آنهاست
بنا به اصالت وجود ، حقيقت هستی مساوی است با وجوب ذاتی
فرق " دليل " و " علت " در فلسفه هگل
وحدت " ذهن " و " عين " در فلسفه هگل
بی پايگی اصول هگل
ريشه نيازمندی اشياء به علت :
نظر متكلمين : حدوث ، مناط نيازمندی به علت است
نظر فلاسفه قبل از ملا صدرا : امكان ذاتی ملاك نيازمندی به علت است
نظر صدرالمتألهين : تشكيك در مراتب وجود
جمع بندی اين مبحث
نظر راسل در اين مسأله
توحيد و تكامل
متضاد پنداشتن نظريه تكامل با وجود خدا
پاسخ به فرض فوق
نتيجه مورد نظر قرآن از ذكر داستان آدم
به فرض ضديت نظر به تكامل با ماوراء الطبيعه اين نظريه ضد دين است‏ نه ضد خدا
تقرير ضديت نظريه تكامل با وجود خدا
اصل تكامل ، برعكس بيش از پيش وجود رابطه غائی بين موجودات را بيان‏ می كند
آيا علم ازلی الهی و مشيت و اراده مطلق و ازلی مخالف نظريه تكامل‏ است ؟
ازليت ماده
خدا يا آزادی ؟
تصادف ، خدا ، عليت
اصل عليت مخالف با وجود خدا !
مفهوم آفرينش :
آفرينش يا تحصيل حاصل است و يا تناقض ؟
فرق ميان جعل بسيط و مركب
قانون دوم ترموديناميك و مشكل راسل
قانون عليت قانون تجربی نيست
برهان نظم :
انتقادات ديويد هيوم بر برهان نظم
خلاصه نظريات هيوم در تقرير و انتقاد از برهان نظم
بررسی ايرادهای هيوم
آيا برهان نظم يك برهان تجربی است ؟
اشتباه هيوم در اينكه برهان نظم از قبيل يافتن شباهت ميان جهان و مصنوعات انسان است
فرق صنع بشری با صنع خداوند
اشتباه هيوم در اينكه برهان نظم را برهان اثبات همه صفات كمال الهی‏ پنداشته است
اشتباه ديگر هيوم در كاربرد برهان نظم
نارسايی مفاهيم اجتماعی و سياسی
خدا پشتوانه استبداد سياسی
آزادی سياسی و اجتماعی در اسلام
اظهار نظر غير متخصص
ضعف منطق افراد ناوارد ، يكی از موجبات گرايشهای مادی
خداپرستی يا زندگی ؟ !
بدبختی در دنيا يا آخرت ؟ !
محيط اخلاقی و اجتماعی نامساعد
رابطه ماديت اخلاقی با ماديگری اعتقادی و به عكس
سنگر قهرمانی و پرخاشگری
رسالت و نقش اجتماعی پيامبران و مؤمنين در قرآن
روحيه عافيت طلبی در مدعيان پيشوايی دينی
مفهوم تقيه
كسب اعتبار ماترياليسم از سوسياليسم
نتيجه اين بررسی
روشنفكری در الهيات
پيوند مسائل الهی با مسائل اجتماعی و سياسی