جهاد
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
جلسه اول
جنگ با اهل كتاب
جنگ با اهل كتاب مطلق است يا مقيد ؟
قاعده مطلق و مقيد
مطلق و مقيد در آيات جهاد
آيا با همه اهل كتاب می‏توان جنگيد ؟
جزيه چيست ؟
معنی " صاغرون "
فلسفه و هدف جهاد
جهاد و آزادی عقيده
تفاوت ميان مشرك و غير مشرك
آيا ميان جزيره العرب و غير جزيره العرب فرق است
پيمان با كفار
چگونگی جنگ
نخستين سؤال : مشروعيت جنگ
جنگ يا تجاوز ؟
عنوان صفحه
جنگ دفاعی
صلح غير از تسليم است
فرق اسلام و مسيحيت
اسلام و صلح
شرايط جنگ
مسلمين در مكه
جلسه دوم : دفاع يا تجاوز
انتقاد مسيحيت بر اسلام
تجاوز بد است نه جنگ ، و هر جنگی تجاوز نيست
صلح ، نه تسليم و تحمل ذلت
آيات مطلق درباره جهاد
قاعده حمل مطلق بر مقيد
آيات مقيد
به كمك مظلوم شتافتن
مبارزه با اختناق
آيا تقاضای كمك لازم است ؟
جنگهای صدر اسلام
حمل مطلق بر مقيد
لا اكراه فی الدين
صلح و سازش
عنوان صفحه
جلسه سوم : ماهيت جهاد دفاع است
انواع دفاع
حقوق انسانيت
دفاع از حقوق انسانی از دفاع حقوق فردی و قومی مقدستر است
مقدسترين دفاعها
نزاع ، صغروی است نه كبروی
امر به معروف مصداق دفاع از حقوق انسانی است
دفاع از آزادی ، امروز هم مقدس است
آيا توحيد حق شخصی است يا حق عمومی
اموری كه طبعا اجبار بردار نيست
تربيت اجبار بردار نيست
ايمان زور بردار نيست
آزادی را می‏شود به زور داد ولی ايمان و آزادگی و آزاديخواهی را نه
جنگ برای رفع مانع از ايمان و توحيد
جنگ برای آزادی دعوت و رفع مانع از تبليغ
مقياس حقوق شخصی و حقوق عمومی
آزادی فكر يا آزادی عقيده
عنوان صفحه
جلسه چهارم : آيا آيات جهاد ناسخ و منسوخند
اصل " ما من عام الا و قد خص "
دفاع از ارزشهای انسانی
آزادی " عقيده " يا " تفكر "
جزيه
آيا جزيه پاداش است يا كيفر ؟