اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری