مفتاح الفلاح
مولف : شيخ بهايى رحمة الله عليه

 • فهرست مطالب
 • يادداشت ناشر
 • مقدمه آيه الله حسن زاده
 • رساله نور على نور در ذكر و ذاكر و مذكور
 • مقدمه : كلماتى چند حول مكانت و منزلت دعا
 • فصل اول : چهل كلمه مبارك منتخب ذكر و دعا از قرآن كريم و چهارده تبصره در بيان بعضى از اسرار
 • فصل دوم : در بيان سراينكه ادعيه ماثوره حائز لطائفى خاص اند كه در روايات يافته نمى شوند و در آن يك تبصره است
 • فصل سوم : در اينكه خداوند در هر چيز به كم اكتفاء كرد و حد براى آن معين فرموده است مگر در ذكر و دعا، و در آن چهار تبصره است
 • فصل چهارم : در بيان عدد ماثور در بعضى ادعيه و اذكار
 • فصل پنجم : در بيان اوقات و امكنه است و در آن يك تبصره است
 • فصل ششم : در بيان طهارت داعى
 • فصل هفتم : در احتراز از دعاى ملحون است . و در آن دو تبصره است .
 • فصل هشتم : در دعاى ماثور و غير ماثور است و در آن يك تبصره است .
 • فصل نهم : در دو مطلب است يكى در اختلافات سنوخ احوال دعات ، و ديگر در بيان نحوه افاضه القاعات . و در آن يك تبصره است
 • فصل دهم : در ادب مع الله است كه به هفت قلم آراسته شده است و در آن سه تبصره است
 • فصل 11: در سرّ استجابت دعا است و در آن دو تبصره است

 • كتاب مفتاح الفلاح
 • مقدمه مولف
 • باب اول : در بيان آنچه از طلوع صبح صادق تا بر آمدن آفتاب به عمل بايد آورد و آن در ضمن مقدمه اى و چند فصل سمت تفصيل مى يابد
 • باب دوم : در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعى بايد داشت
 • باب سوم : در آنچه از وقت زوال تا غروب آفتاب قيام به آن بايد نمود و آن در ضمن مقدمه اى و چند فصل سمت تفصيل مى يابد.
 • باب چهارم : در آنچه از وقت غروب آفتاب تا هنگام خواب مبادرت به آن بايد نمود
 • باب پنجم : در آنچه از وقت خواب تا نصف شب مشغول به آن بايد بود
 • باب ششم : در آنچه از نصف شب تا طلوع صبح عمل به آن بايد كرد و آن در ضمن مقدمه و چند فصل سمت تفصيل مى يابد.
 • تفسير سوره مباركه فاتحه