شرح و تفسير دعاى مكارم الاخلاق _ جلد دوم
نويسنده محمد تقى فلسفى

فهرست مطالب
مقدمه
قطعه دوم دعاى مكارم الاخلاق كه شرح و تفسير آن در بخش دوم اين كتاب به چاپ رسيده است
31 - شكر نعمت و كفران آن - چشم پوشى از بديها
32 - زيور صالحين - زينت متقين
33 - گسترش عدل
34 - فرو بردن غيظ - فرو نشاندن آتش خشم
35 - پراكندگان را پيوند دادن - ايجاد صلح و سازش
36 - نشر خوبيهاى ديگران - پنهان داشتن عيوب مردم
37 - طبع نرم در معاشرت - فروتنى و تواضع
38 - حسن رفتار - نرم خويى و ملايمت
39 - حسن خلق در معاشرت - پيشى گرفتن در كارهاى خوب
40 - گسترش تفضل - خوددارى از ملايمت
41 - ترك احسان نابجا - حق گويى و تحمل مشقت
42 - كم شمردن كارهاى خوب - بسيار شمردن كارهاى بد
43 - اطاعت بارى تعالى در تمام عمل - همگامى با مسلمين - اجتناب از نظرهاى اختراعى
44 - درخواست وسعت رزق در كِبَر سن - درخواست قوت در ايام ناتوانى
45 - مصونيت از مسامحه در عبادت - محفوظ ماندن از فَقد بصيرت
46 - پرهيز از انجام كارهاى خلاف محبت حق - دورى جستن از خدابريدگان - جدا نشدن ازعلاقه مندان به حق
47 - موقع ضرورت تنها از خدا مدد خواستن - طلب نمودن حاجت از خدا - تضرع فقط درپيشگاه خدا
48 - يارى نخواستن از غير خدا موقع اضطرار
49 - موقع فقر در مقابل غير خدا خاضع نشدن - هنگام ترس درمقابل غير خدا تضرع ننمودن
50 - مستحقين خذلان پروردگار - مستحقين اعراض بارى تعالى
51 - در ياد عظمت الهى بودن - در فكر قدرت پروردگار بودن -مال انديشى به زيان دشمن بارى تعالى
52 - فحش و دشنام - سخنان قبيح - تعرض به آبروى مسلمان - گواهىباطل - غيبت از اهل ايمان - بدگويى به افراد حاضر
53 - ستايش بارى تعالى - مدح شايسته خداوند - بيان مجد و عظمت پروردگار
54 - شكر نعمتهاى الهى - اعتراف به احسان خداوند - شمارش عطاياى بزرگ پروردگار
55 - درخواست دفع ستم ديگران - درخواست ستم نكردن به ديگران
56 - مصون ماندن از ضلالت يا هدايت الهى - مصون ماندن از فقر در پرتو عطاى بارىتعالى - بركنار ماندن از طغيان با تفضل پروردگار
57 - به حريم آمرزش الهى وارد شدن - عفو خدا را قصد نمودن - به گذشت پروردگاراشتياق داشتن - به فضل بارى تعالى مطمئن بودن
58 - داشتن چيزيكه موجب مغفرت گردد - فاقد بودن عملى كه مايه عفو شود - نداشتن ذخيره اى در آخرت جز تفضل الهى - درخواست اعطاى رحمت
59 - درخواست سخن گفتن در هدايت مردم - ملهم شدن به تقواى الهى - به پاكترين روش موفق گشتن - انجام دادن كارهاى مرضى پروردگار
60 - پيمودن راه برتر - تمناى مرگ و حيات در دين حق