next page

fehrest page

back page

چيزى كه متاءسفانه بايد بگويم در همه خانه ها هست ، بازارى ، كارمند، مقدس ، غير مقدس ، انقلابى ، غير انقلابى ، يك گناه بسيار بزرگى است كه ابهتش هم از دل رفته است و بعضى اوقات توجيه گرى هم روى آن آمده است و اگر همه ما براى اين مصيبت خون گريه كنيم جا دارد و آن غيبت ، تهمت و شايعه است ! خانه هائى هم داريم كه در اين خانه ها موسيقى ، ترانه ، مناظر شوت انگيز، ويدئوهاى كذائى هم هست اما اين ربطى به جلسه ما ندارد. همين مقدار بگويم : واى به آن خانه اى كه در آن ترانه باشد. واى به آن خانه اى كه در ويدئوهاى كذائى و مناظر شهوت انگيز باشد. واى به آن خانه هائى كه در آن خانه ها غنا باشد. اين كه من مى گويم واى اين لفظ امام صادق (عليه السلام ) است .
شخصى آمد خدمت امام صادق (عليه السلام ) و عرض كرد يابن رسول الله ! من در خانه غنا ندارم موسيقى ندارم ، ترانه ندارم ، رقاصه ندارم اما همسايه من رقاصه دارد، غنا دارد و من وقتى كه مستراح مى روم آن جا يكمقدار طول مى دهم و به ترانه هاى او گوش مى دهم ؛ به ساز و آوازهاى او گوش ‍ مى دهم چه طور است ؟ امام صادق (عليه السلام )فرمودند: واى بر تو! بلند شو! بلند شو برو غسل كن ! (يعنى غسل توبه ) و نماز بخوان و بعد از نماز توبه كن كه اگر با اين حال از دنيا رفته بودى واى بر تو. بعد فرمودند: هر چيزى اهلى دارد و شيعيان ما اهل ساز و آواز نيستند، شيعيان ما اهل ترانه ، اهل ويدئوى آن چنانى و مناظر شهوت انگيز نيستند. لذا اگر ترانه يا مناظر شهوت انگيز در آن خانه باشد واى به آن بچه هائى كه در اين خانه بزرگ مى شوند. از نظر روانشناسى واى به اين بچه ها، و از نظر اسلام هم واى به اين خانه . زيرا شياطين بقول پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) در اين خانه زيادند و آنچه در اين خانه نيست بركت خدا، رحمت خدا و ملائكه خداست .
غيبت - تهمت
آن كه متاءسفانه بايد بگويم اين است كه كم است فردى يا خانه اى كه مبتلا به غيبت ، تهمت ، شايعه و دروغ نباشد و اينها گناه بزرگى دارد. عيب جوئى در رو يا پشت سر باندازه اى گناهش بزرگ است كه قرآن مى فرمايد: ويل لكل همزة لمزه واى به آن كسى كه در رو عيبجوئى مى كند. مثلا خانم يك غذائى پخته باب طبع آقا نيامده مسخره مى كند. يا اين كه مثلا آقا يك چيزى از بازار خريده مى برد خانه باب طبع خانم نيست مسخره مى كند. قرآن مى گويد: واى به تو بعد هم در همين سوره مى گويد: خانم ! آقائى كه مسخره مى كنى ! بدان تو را در جهنم مى برند و در سلول جهنم مى گذارند آن جا بايد بسوزى و بسازى . آن آتشى كه نه فقط پوست مى سوزاند، استخوان هم مى سوزاند. قرآن مى گويد: آتشى كه استخوان مى شكند. همچنين غيبت يعنى گوشت برادر مؤ من را خوردن . غيبت نكنيد. غيبت كردن لاشخورى است . و معلوم است آن خانه اى كه محل خوردن لاشه باشد، آن خانه اى كه در آن سگها زندگى مى كنند بركت ندارد. اين خانه ديگر لطف خدا، نظر خدا روى آن نيست . اين خانه ديگر تقدس ندارد.
روايتى از امام حسين (عليه السلام ) وارد شده است كه تحف العقول اين روايت را از امام سجاد(عليه السلام )هم نقل مى كند كه خيلى كوتاه و پر معناست : مى فرمايد:
كف عن الغيبة فانها ادام كلاب النار
غيبت نان خورش سگهاى جهنم است . معناى روايت اين است كه خانم ! آقا! غيبت روى غيبت ، براى تو ملكه مى سازد. يعنى عادت پيدا مى كنى به غيبت و آن ملكه براى تو هويت مى سازد. زيرا غيبت تو را از صورت انسانى مبدل به صورت سگ مى كند. اين سگ جهنم مى رود و در آن جا غذا مى خواهد و غذايش بنابر روايت امام حسين و سجاد (عليهما السلام ) همان غيبتهائى است كه در دنيا كرده است . يعنى گوشتهاى گنديده شده ، همان گوشتهاى گنديده آتشين را در جهنم مى برند و اين سگهاى جهنم بايد بخورند. و متاءسفانه كدام خانه است كه در آن غيبت نباشد؟ كدام خانه اى است كه در آن مسخرگى نباشد؟ آقا! بچه ات را مسخره نكن . خانم ! به بچه ات بد نگو. احترام بچه هايت را نگاه بدار! خانم ! احترام شوهرت را نگاه دار. آقا! احترام خانمت را نگاه بدار. اگر خداى نكرده ضربه به شخصيت يكديگر زديد اگر غيبت يكديگر كرديد بدانيد كه اين ابهت گناه اگر برود عادت مى شود. و اگر عادت شود هويت انسانى از نظر قانون تجسم عمل از بين مى رود و به صورت درنده در مى آئى . الغيبة ادام كلاب النار.
بدتر از اين ، تهمت است . يعنى چيزى كه در كسى نباشد پشت سر او يا در روى او بگوئيد. فرقش با غيبت اين است كه وقتى پشت سرش عيب او را مى گوئيد غيبت است اما يك وقت به صفت بدى كه ندارد پشت سر او مى گوئيد كه اين تهمت است . و اگر كسى را سرزنش و تعيير كنيد، زخم زبان و به لسان عربها لمزه گويند.
اين حرف عوامانه كه در ميان مردم است به يكديگر مى گويند غيبت نكن مى گويد در او هست كه مى گويم ! اين حرف شيطانى است . عيب در او باشد و بگوئى غيبت است و سگ مى شوى و اگر خداى ناكرده چيزى را كه نداشته باشد بگوئى اين تهمت است . گناهش را مى دانى چيست ؟
انما يفترى الكذب الذين لا يؤ منون بايات الله و اولئك هم الكاذبون(68)
قرآن شريف با يك تاءكيد خاص خود مى فرمايد: آن كسانى كه تهمت به يكديگر مى زنند اينها حتما مسلمان نيستند.
امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد: آن كسانى كه تهمت به يكديگر زدند در يك تل چرك و خون اينها را نگاه مى دارند. پنجاه هزار سال بايد روى اين تل چرك و خون بايستند حساب مردم تمام مى شود بعد از اين رسوائى او را به جهنم مى برند. و متاءسفانه در خانه هاى ما خيلى فراوان است و از نظر قانون تجسم عمل به شما بگويم در آن خانه اى كه تهمت باشد ملائكه مى بينند كه اين خانه مملو از چرك و خون است ولو تو نبينى . خيلى چيزها هست كه آنهائى كه چشم دارند مى بينند. خيلى چشمها هست ، خيلى گوشها هست كه خيلى چيزها را مى بينند و مى شنوند. و مواظب باشيد ملائكه نگاه نكنند به خانه تان ببينند بجاى تقدس ، خانه شما مملواز چرك و خون است . اين خانه مملو از چرك و خون كى بارز مى شود؟ اگر توبه نكنى و نابودش نكنى ، در روز قيامت . روز قيامت اگر تل چرك و خون دارى در اين دنيا تهيه شده است . يعنى در اين دنيا تهمت زدى آن تهمت تل چرك و خون شده است و در آن ايستادى . در روز قيامت كه چشمها همه تيزبين مى شود خودت مى بينى ، ديگران مى بينند كه در يك تل چرك و خون ايستاده اى . شايعه پراكنى نكنيد! شايعه پراكنى يعنى بدون دليل چيزى را پذيرفتن ، و بدون دليل چيزى را به ديگرى گفتن . الان كيست كه در اين جلسه بگويد من شايعه نمى شنوم و نمى گويم ؟ مقدسهاى دو آتشه و سه آتشه هم نمى توانند الان بگويند ما كسى هستيم كه زبان روزه شايعه نداريم . و بخدا قسم بايد براى اين مصيبتها خون گريه كرد. قرآن مى فرمايد آى كسى كه شايعه را پخش مى كنى و توجه به گناهش ندارى گناهش بزرگ است . قرآن مى فرمايد:
اذ تلقونه بالسنتكم و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم(69)
مى فرمايد: يك چيزهائى مى گوئيد عادت هم شده به آن اهميت نمى دهيد او را سبك مى شماريد اما پيش خدا خيلى بزرگ است .
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤ اد كل اولئك كان عنه مسئولا(70)
يعنى پيروى از شك نكن ؛ پيروى از مظنه نكن ؛ اگر چيزى را مى خواهى بشنوى و قبول كنى با استدلال باشد؛ اگر چيزى را مى خواهى بگوئى با استدلال باشد. و الا بدان در روز قيامت از چشمت ، از گوشت ، از دلت سؤ ال مى كنند. و دل تو، گوش تو، چشم تو، زبان تو در قيامت عليه تو شهادت مى دهند.
اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون(71)
در روز قيامت دهنها مهر مى شود. دست انسان ، پاى انسان ، زبان انسان ، گوش انسان ، دل انسان عليه او شهادت مى دهند. مى گويد:
تو بودى كه غيبت كردى ، تو بودى كه غيبت شنيدى ، تو بودى كه تهمت زدى ، تو بودى كه تهمت قبول كردى و تو بودى كه شايعه پراكنى كردى . نكنيد اين گناهان را، فكرى برايش بكنيد. شوهر بايد در مقابل زن با صداقت باشد، زن بايد در مقابل شوهر با صداقت باشد. دروغ بايد در زندگى ، در خانه ، نباشد. اگر دروغ در خانه آمد ديگر ملائكه رفت و شد ندارند كه هيچ ، بلكه ملائكه اين خانه را لعن مى كنند. در روايات مى خوانيم : اگر كسى يك دروغ بگويد يك بوى گندى از دهن او به آسمانها مى رود و ملائكه او را لعنش مى كنند. خانم ! مواظب باش به شوهرت دروغ نگو، آقا! مواظب باش به همسرت دروغ نگو. مهمتر از اين مواظب باشيد به بچه هايتان دروغ نگوئيد. اگر به آنها چيزى گفتيد حتما به آن عمل كنيد. مواظب باشيد وعده دروغ به بچه هايتان ندهيد. و بالاخره اگر مى خواهيد در روز قيامت يك مسلمان حقيقى باشيد، صاف باشيد، باحقيقت و صداقت باشيد. بدا به حال آن خانه اى كه دوروئى در آن خانه حكمفرما باشد. بدا به آن خانه اى كه شوهر به زن دروغ بگويد؛ زن به شوهر دروغ بگويد. اين خانه مثل منجلاب بوى گند مى دهد. ملائكه به اين خانه نگاه مى كنند و به آن لعن مى كنند؛ و به صاحب خانه به زنش به مردش لعن مى كنند كه مسلمان و دروغ ! قرآن مى فرمايد: اى مسلمان از دو چيز بپرهيز: يكى مواظب باش بت پرست نباشى و ديگر اين كه دروغگو نباشى ! يعنى دروغگوئى را با بت پرستى كنار يكديگر گذارده است . و متاءسفانه در خانه ما دروغ فراوان است .
در بازار ما، در كسب ما دروغ فراوان است . در خيابان ما دروغ فراوان است . و قسمى كه دروغ در آن باشد مورد لعن است . آن شهرى كه در آن دروغ فراوان باشد بوى گند از آن به آسمانها بالا مى رود و ملائكه آن شهر را لعنت مى كنند.
جلسه نهم
فصل چهارم
تشكيل خانواده
بحث ما درباره اخلاق در خانه بود. سه فصل از فصلهاى آن را عنوان كرديم . فصل چهارم درباره تشكيل خانواده است و فوايدى كه از نظر اسلام بر آن مترتب مى شود. بحثى است فوق العاده مفيد و ارزنده و اميدوارم در اين فصل بتوانيم گره اى از اجتماع باز كنيم . تشكيل خانواده فوايد فراوانى دارد. ارضاء غريزه جنسى در مقابل آن فوايد بسيار كوچك است . با فرضى كه از بحثهاى گذشته استفاده كرديم كه كشتن نفس اماره يعنى كشتن تمايلات و من جمله غريزه جنسى از نظر اسلام درست نيست و غريزه جنسى را بايد ارضاء كرد. لذا فايده ارضاء غريزه جنسى مهم است اما در مقابل فوايدى كه بر تشكيل خانواده مترتب است بسيار كوچك است . اول فايده اى كه تشكيل خانواده دارد جواب دادن به فطرت است و اين فايده مهمى است . اين كه زن مختص به مرد و مرد براى زن و اولاد مختص به اين زن و مرد است يك امر طبيعى است . لذا از همان روز اول كه انسان پا به كره زمين گذاشت اختصاص يك زن به يك مرد و اختصاص يك مرد به يك زن و اختصاص فرزندانى به اين مرد و زن وجود پيدا كرد. اول حضرت آدم و حوا(عليهم السلام ) بودند و همين طور اين فطرت زنده بوده است تا الان . و اگر يك خانواده بتواند يك نسل سالمى يك اولاد صالحى تحويل جامعه بدهد از نظر اسلام خيلى ثواب دارد. شايد در اسلام ثوابى بالاتر از اين نباشد. يك آيه اى در قرآن هست كه مربوط به ارزش انسانهاست .
من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا(72)
اگر كسى انسانى را بدون دليل شرعى بكشد مثل اين است كه مردم جهان را كشته باشد و اگر كسى را كه در شرف مرگ است از مرگ نجات دهد مثل اين است كه جهان را زنده كرده باشد. اين ظاهر آيه است .
امام صادق (عليه السلام ) در ذيل اين آيه شريفه يك معناى بطنى و دقيقى بيان فرموده است كه اگر كسى ديگرى را منحرف كند، او را از راه مستقيم بيرون ببرد، گناهش باندازه اى بزرگ است مثل اين كه مردم جهان را كشته باشد. و اگر كسى بتواند يك كسى را در راه بياورد بتواند از انحراف او را نجات دهد او را صالح و شايسته كند مثل اين است كه جهان را زنده كرده باشد. امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد: مواظب باشيد در گفتارتان كسى را منحرف نكنيد. مواظب باشيد در خانه بچه هايتان را بدبين به روحانيت ، بدبين به منبر و محراب نكنيد كه اگر چنين كرديد مثل اين است كه جهان را كشته باشيد. و مواظب باشيد با زبانتان ،با قلمتان ، با روش و عملتان مردم را بسازيد. كه اگر بتوانيد كسى را در راه بياوريد مثل اين است كه جهان را زنده كرده باشيد. بنابر تفسير امام صادق (عليه السلام ) اين آيه براى ما يك معناى خاصى پيدا مى كند و آن اين است كه اگر يك خانمى يك آقائى يك زن و شوهرى بتوانند يك اولاد صالحى تحويل بدهند ثوابش ثواب مسجد ساختن ، مدرسه ساختن نيست ثوابش يك آدم زنده كردن دو آدم زنده كردن نيست ؛ ثوابش مثل اين است كه جهان را زنده كرده باشند. نسل سالم تحويل جامعه دادن از هر ثوابى در اسلام بالاتر است و نسل سالم چه وقت مى شود تحويل جامعه داد؟ وقتى كه تشكيل خانواده بشود.
در روايات فراوانى مى خوانيم كه پيغمبر اكرم و ائمه طاهرين (عليهم السلام ) فرمودند: آن كسى كه بميرد عملش قطع مى شود. معلوم است كه ديگر عملى ندارد كه براى او فايده داشته باشد مگر آن كسى كه يك باقيات صالحاتى از خود گذاشته باشد. بعد مى فرمايد: يكى از مصاديق باقيات صالحات اولاد صالح است . آن كسى كه اولاد صالحى گذاشته باشد و مرده باشد اين دختر، اين پسر اگر نماز بخواند ثوابش مال پدر و مادر هم هست . يعنى بهمان اندازه كه ثواب به اين دختر، به اين پسر مى دهند بهمان اندازه هم به پدر و مادرش مى دهند. اگر روزه بگيرد چنين است . اگر خدمت به اجتماع كند چنين است . و بالاخره هر كار خيرى كه اين پسر و اين دختر انجام بدهند بهمان اندازه كه به اين دختر و به اين پسر ثواب مى دهند بهمان اندازه هم به پدر و مادرش مى دهند. لذا امام صادق (عليه السلام ) مى فرمايد كه عمل چنين كسى قطع نمى شود.
يك روايت مشهورى است در ميان شيعه و سنى كه مرحوم صدوق (ره ) در ثواب الاعمال از امام باقر(عليه السلام ) نقل مى كند. روايت اين است :
ايما عبد من عباد الله سن سنة هدى كان له اجر مثل اجر من عمل بذلك ، من غير ان ينقص من اجورهم شى ء(73)
اگر كسى يك باقيات صالحاتى قرار بدهد، مسجدى بسازد، مدرسه اى بسازد، پلى بسازد، يك كار عمرانى بكند بهتر از همه اينها اين است كه يك اولاد صالحى تحويل جامعه بدهد. اين يك پاداشى دارد از اين كه يك بچه مسلمان تحويل جامعه داده است يك پاداش ديگر هم دارد كه هر كار خيرى كه اين پسر و اين دختر بكنند براى پدر و مادرش هم هست . دو ركعت نماز پسر بجا مى آورد يك ثواب براى خودش دارد يك ثواب براى مادرش ، يك ثواب براى پدرش . و نظير اين روايات كه خواندم فراوان است كه انسان بتواند تشكيل خانواده بدهد و بتواند نسل سالمى تحويل جامعه بدهد. اين از نظر فطرت . از نظر اسلام كه روز اول فهميديم كه صد در صد مطابق فطرت است . اما دشمن يعنى دشمن بشريت از روز اول تا به الان بويژه الان سعى داشته است كه نسل سالم را از جامعه بگيرد. حتى باندازه اى بى حيائى كرده كه تصميم گرفته است مكتب ارائه دهد براى اين كه بتواند تشكيل خانواده را از انسان بگيرد. قرآن شريف در اين باره مى فرمايد: مفسد فى الارض كارش همين است كه يهلك الحرث والنسل و نيز مى فرمايد:
ومن الناس من يعجبك قوله فى الحيوة الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه و هو الد الخصام(74)
بعضى ها زبانشان خيلى چرب و نرم است . استدلالشان براى عوام بسيار گيرنده است . حتى مكتب ارائه مى دهند. نظير ماركس ، دوركهيم ، نيچه ، فرويد. كتاب هم مى نويسند و مكتب ارائه مى دهند روى آن مكتب هم استثمارگر شرق و غرب بسيار پافشارى مى كند بسيار تبليغ مى كند اما خدا مى داند كه در دل اينها چيست . بعد قرآن مى فرمايد: اينها كسانى هستند كه دشمن سرسخت بشريت هستند. نمى گويد دشمن مسلمانها هستند؛ مى فرمايد وهو الد الخصام دشمن سرسخت بشريتند. بعد يك صفتى براى اينها ذكر مى كند كه كار اينها اين است كه اگر قدرتى پيدا نكنند، در خانه خودشان ، با رفيق خودشان انحراف درست مى كنند. و اما اگر قدرت پيدا كنند:
واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(75)
اينها اگر قدرتى پيدا كردند كارشان اين است كه مردم را گمراه مى كنند و حرث و نسل را هلاك مى كنند. اين دو معنى دارد. بعبارت ديگر دو مصداق دارد: يك مصداق آن همين بود كه در انقلاب ما واقع شد. يعنى آن سگ زنجيرى امريكا رها شد و آمد در ايران و كارش اين بود كه در دهى وارد مى شد و اين ده را قتل عام مى كرد؛ مردم را مى كشت ؛ زن را مى كشت ؛ بچه را مى كشت . بعد هم هرچه آبادى بود خراب مى كرد. نه فقط خانه خراب مى كرد، نه فقط مسجد خراب مى كرد، درخت مى بريد، زراعتها را نابود مى كرد. اين يك معناى يهلك الحرث والنسل است كه قرآن مى فرمايد: اگر مثل صدام يا ارباب صدام ، اگر شرق ، اگر غرب ، اگر ابر قدرتها غلبه پيدا كنند به يك ملتى و آن ملت در مقابل آنها بايستند اينها كارشان اين است كه اگر قدرت پيدا كنند مردم را گمراه كنند مى كنند؛ و اين مردم را قتل عام مى كنند و هر جا آبادانى هست از بين مى برند. معناى ديگر آيه اين است كه ابر قدرتها آن كسانى كه دشمن بشريت هستند نظير صهيونيسم ، كار اينها اين است كه آن نسل موجود را به انحراف مى كشند. باحجاب را بدحجاب مى كنند. زن را با يك وضع اسفناكى بنام تمدن در جامعه مى آورند و مردها را هم فاسد مى كنند. مشغول خودشان ، مشغول شهوترانى خود مى كنند و نسل آينده را هم نابود مى كنند. معلوم است وقتى نسل حاضر نابود شد، فاسد شد نسل آينده هم فاسد مى شود. لذا اينها روى دبستان ، روى دبيرستان ، روى دانشگاه ، روى بچه ها بيشتر كار مى كنند. اينها را بيشتر از منبر و محراب منصرف مى كنند براى اين كه نسل آينده را به فساد بكشانند. يعنى مكتب دوركهيم مى گويد: تشكيل خانواده يعنى چه ؟ به اين جا مى رساند بى حيائى را. راسل انگليسى كه يك فيلسوفى است كه دنيا روى او حساب مى كند ولو اين كه از نظر ما چيزى هم نمى داند اما بالاخره دنيا روى او حساب مى كند و او را يك فيلسوف مى داند، اين آدم نادان آخر عمرش ، دم مردنش تشكيل خانواده را غلط مى دانست . فرعون هم اين گونه بود.
ان فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم و يستحيى نساءهم انه كان من المفسدين(76)
فرعون آدم مفسدى بود يك بلاى بزرگى براى بنى اسرائيل جلو آورد وقتى كه توانست مسلط بر آنها شود. و قرآن مى فرمايد: مسلط هم شد زيرا اول اختلاف انداخت و از ناحيه آن توانست استفاده كند. اين جمله يذبح ابناءهم را معمولا مفسرين معنى كردند بچه پسرها را سر مى بريد براى اين كه حضرت موسى به دنيا نيايد؛ اما دخترها را نگاه مى داشت . ولى بعضى محققين و افراد اهل دل و ذوق مى گويند معنى اين است كه روح انسانيت و مردانگى را از مردها و از پسرها مى برد و دخترها را بى حيا مى كرد، دختر بى حيا تحويل جامعه مى داد.
يكى از كارهاى فرعون اين بود كه نسل آينده را خراب مى كرد، زنها را بى حيا بار مى آورد. واى به آن وقتى كه زن بى حيا باشد. در روايات مى خوانيم كه حيا را ده قسمت كردند نه قسمت براى زنها و يك قسمت براى مردها. اول واى به وقتى كه اين نه قسمت حياء از زن برود. يعنى راستى زن كارش برسد به آن جا كه جراءت كند معطر از منزل بيرون رود. باندازه اى بى حيا شده كه روى باز، زينت كرده يا بى جوراب يا باجوراب بدن نما، بى حجاب وارد كوچه و بازار مى شود و با مردم مى گويد و مى خندد. واى به آن جامعه و واى به اين زن ! فرعون اين كار را مى كرد تا رياستش را محكم كند؛ بتواند بر مردم مسلط شود؛ آينده اين نسل را حساب مى كرد. استثمارگرها الان همين طورند يعنى معمولا استثمارگران دنبال اين هستند كه نسل آينده را بتوانند استثمار كنند.
غيرت ، حيا
وقتى مى توانند به هدفشان برسند كه حيا را از زنها ببرند و آنها را مشغول شهوترانى كنند و مردانگى مردها را هم از بين ببرند. يعنى مرد مى بيند كه نامحرم به دخترش نگاه شهوت آميز مى كند و چيزى برايش نباشد. ببنيد زنش ، دخترش با جوراب بدن نما بيرون مى رود جوراب بدن نما براى زنش ‍ بخرد. مى بيند كه زنش رو نمى گيرد، زينتش براى شوهرش نيست براى ديگران است بى تفاوت باشد. فاتحه اين جامعه را بايد خواند. شما خيال مى كنيد رضاخان قلدر و پادشاه تركيه چرا در يك زمان قد علم كردند؟ براى اين كه بتوانند زنها را بى حجاب كنند. اولش هم رضا قلدر اين وضع نكبت بار را نمى خواست . لذا اين نانجيب مستمسك هم داشت . در هر جلسه اى كه مى نشست مى گفت من نمى خواستم اين اوضاع براى زنها جلو آيد. خود زنها چنين خواستند. من مى خواستم سر زنها چادر نباشد. من يك بچه خيلى كوچكى بودم شايد چهار يا پنج ساله بودم كه در همه شهرها من جمله در اصفهان اين رضاخان چه مى كرد! اين پيرمردهاى محل التماس ‍ مى كردند؛ آنها مى گفتند كارتان نداريم مى خواهيم چادر نداشته باشيد. تا مى توانيد حجاب داشته باشيد. اما چادر نداشته باشيد. رضاشاه مى خواست چادر سر زنها نباشد ولو هر چيز ديگر باشد. زيرا انگليسيها مى دانستند اگر زن چادر نداشته باشد به كجا مى رسد و رساندند به آن جا كه ديديد. رساندند به آن جا كه ديگر زن لخت به خيابان مى آمد و افتخار هم مى كرد.
در يك مجله اى در زمان طاغوت مى خواندم يكى از اين خانمهاى بتمام معنى فاسد كه ستاره سينما بود با شوهرش مى رفت . عكاسها آمدند از او عكس بگيرند پيراهن او نظير پيراهن خواب بود و عمدا بند پيراهن خود را باز كرد. عكاسها اطراف او را گرفتند براى اين كه بدنش را افراد نامحرم نبينند! تا كم كم مجبور شد بند پيراهنش را بست . رو كرد به شوهرش گفت : اين عكاسها عجب نجابت احمقانه اى دارند! يعنى مى خواهم لخت در جامعه مرا ببينند. اين گونه هم عكسم را بردارند. اما اين عكاسها اطرافم را گرفتند تا مجبور شدم بند پيراهن را بستم !
رضاشاه و پادشاه تركيه به امر انگليسيها ايران و تركيه را اين گونه مى خواستند در آورند. تمامى استثمارگران ، فرعون يا انگليسيها، هامان يا امريكا، شوروى يا يك نكبت ديگرى همه و همه كارشان اين است كه نسل آينده را به فساد بكشند.
آنچه را اسلام و فطرت انسانى مى گويد بر انجام آن مواظبت كنيد. خيلى مواظب باشيد. اينها مى خواهند همه را به فساد بكشند. لذا يذبح ابناءهم ويستحيى نساءهم كه در قرآن آمده بايد اين گونه معنى كنيم كه بعضى از محققين معنى كرده اند. يعنى يكى از كارهاى فرعون اين بود كه نسل آينده را از بين ببرد لذا روح مردانگى را در پسرها مى كشت زنها را بى حيا بار مى آورد. يعنى دختر بچه ها را بى حيا بار مى آورد تا وقتى كه اين پسرها بزرگ شوند اين زنها بزرگ شوند در زنها حيا نباشد در مردها مردانگى نباشد. معلوم است كه مى توانند مسلط بر آن ملت بشوند. لذا اگر پافشارى دارند تعجب نكنيد. نسل سالم است كه مى تواند تمدن بياورد.نسل سالم است كه مى تواند دلسوز اجتماعش باشد. نسل سالم است كه مى تواند آبادانى بياورد. بلكه از نظر اختراع ، از نظر علم بالا برود. باندازه اى كه ديگران حسرتش را بخورند. و الا اگر نسل ناسالم شد ديگر همان است كه حزب صهيونيسم مى خواهد. حزب صهيونيسم برنامه اش همين است . مى گويد: من بايد مسلط بر دنيا بشوم ولو دو ثلث جهان را بكشم . برنامه ريزى كه مى كند اين است كه مكتب دوركهيم بياورد؛ خود دوركهيم صهيونيست است ؛ مكتب ماركس بياورد؛ كمونيسم جنسى بياورد؛ آن هم يهودى است ! مكتب فرويد بياورد؛ آن هم يهودى است . مكتب نيچه بياورد؛ اين هم يهودى است . مكتبهاى غربى را وقتى صاحبانش را مى بينيم معلوم مى شود از حزب صهيونيسم هستند؛ همه اينها يهوديند. نسل آينده را مى خواهد خراب كند. در مقابل ، اسلام مى گويد: آقا! اگر آقائى مى خواهى مواظب بچه هايت باش ؛ بتوانى يك پسر صالحى ، يك دختر باحيائى تحويل جامعه بدهى . اگر توانستى اين كار را بكنى ثوابش از مسجد ساختن از مكه رفتن از هر عبادتى بالاتر است . مسلم بالاتر است . يك كسى بتواند خيلى كار خير بكند اما از آن طرف نتواند دو تا بچه تحويل جامعه بدهد يا بتواند دو تا بچه تحويل جامعه بدهد اما نتواند آن كارهاى خير را بكند كدام افضل تر است ؟ از نظر اسلام آن كه بتواند بچه صالح تحويل جامعه بدهد. لذا به خانمها بايد تبريك بگويم اين خانمهائى كه در خانه مى نشينند و بچه تربيت مى كنند و مى توانند دو يا سه بچه صالح تحويل جامعه بدهند. اينها علاوه بر اين كه هر روز در خط مقدم جبهه هستند همان خانه هم برايشان مكتب است . و باندازه اى ثواب دارند كه گويا جهان را زنده كرده اند. من احياها فكانما احيا الناس جميعا لذا يك تقاضائى كه از شما زن و مرد دارم اين است كه مواظب باشيد چه كسى را تحويل جامعه مى دهيد.
تحويل نسل صالح
اسلام مى گويد: آقا! مواظب باش در وقت مباشرت العياذ بالله به فكر ديگرى نباشى . يعنى اگر زنى ، مردى در حال مباشرت به فكر نامحرم باشد، مثل اين كه يك مردى در حال مباشرت به فكر يك زن ديگرى باشد، يا العياذ بالله يك زنى در حال مباشرت با شوهرش به فكر يك مرد نامحرمى باشد، روايات فراوانى داريم كه اگر اين بچه فاسد شد ملامت نكن مگر خود را؛ اگر اين بچه اهل زنا شد ملامت نكن مگر خود را. اسلام تا آن جا براى اصلاح فرزندان حساب مى كند كه مى فرمايد: مواظب باش اگر بچه ده روزه در گهواره بيدار است همبستر نشويد؛ در اطاق ديگر باشيد؛ مگر اين كه بچه خواب باشد. مواظب باشيد نفس هاى شما را نامحرم نشنود؛ حرفهاى شما را نامحرم نشنود. مواظب باش روى تو را نامحرم نبيند. مواظب باش بدن تو را نامحرم نبيند. مواظب باش چشم چران نباشى . همه اينها بر نسل آينده اثر دارد. آن آدمى كه چشم چران است ، آن كاسبى كه با زن نامحرم مى گويد و مى خندد اين نمى تواند نسل سالم تحويل جامعه بدهد. مواظب باش كه اسلام برايت زنگ خطر زده است . آن خانمى كه باك ندارد نامحرم او را ببيند اسلام زنگ خطر به او زده است بايد مواظب باشيم كه چه مى كنيم .
اسلام از آن روزى كه بچه متولد مى شود، مى فرمايد: در گوش راستش ‍ الله اكبر بگو در گوش چپش الله اكبر بگو. يك اذان و اقامه در گوش راست و چپش بگو. اگر مى خواهى شيعه باشد با تربت ابى عبدالله الحسين (عليه السلام ) كامش را بردار. اول تربت امام حسين (عليه السلام ) بعد شير مادر، و مواظب غذائى كه به او مى دهى ، شيرى كه به او مى دهى باش . شير مادر براى سلامتى بچه و استعداد او اهميت دارد. بالاخره شير حلال ، غذاى حلال براى سلامت و رشد بچه اهميت دارد. مواظب باشيم اگر خداى ناكرده ركاكت زبان شما زبان بچه هاى شما را ركيك بكند، پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) روى منبر مى فرمود: اين ركاكت زبان بچه ، گناه بچه وقتى بزرگ شد در نامه عمل پدر و مادر هم نوشته مى شود. اما در نامه عمل خود او نوشته مى شود زيرا فحش داده است . اما در نامه عمل مادرش ولو اين كه مرده باشد در نامه اعمال پدرش ‍ ولو اين كه مرده باشد نوشته مى شود براى اين است كه فرمودند:
من سن سنة سيئة(77)
آن كسى كه يك نسل ناسالمى تحويل جامعه بدهد در خبر است كه بايد عذاب دنيا را كه اين بچه گناه كرده است همواره بچشد.
يك خانمى مى گفت : اگر من يك نزاعى با شوهرم پيدا كنم بچه هايم را به منزل پدر و مادرم مى برم تا وقتى كه نزاع رفع شد با هم رفيق شديم بچه ها را به منزل مى آورم .چقدر اين كار عالى است .
خانم ! آقا! اگر مى خواهى غيبت كنى ، اگر مى خواهى ركاكت زبان به خرج دهى ، اگر مى خواهى اختلاف با زنت داشته باشى ، فرياد بزنى اين بچه را در گهواره و بر روى برفها بگذار ركاكت زبانت را كه تمام كردى بچه را بياور. زيرا اگر جسم او بميرد بهتر از اين است كه روح او بميرد و شما زن و مرد بايد واقعا به فكر نسل آينده باشيد.
يك زنگ خطرى بزنم و آن اين كه مادرهاى ما كه چادر داشتند، چاقچور داشتند، روبنده داشتند وقتى مى خواستند با نامحرمى صحبت كنند ريگ در دهانشان مى گذاشتند با صوتشان جاذبه نداشته باشد پدرهاى ما سرو كار با قرآن داشتند صبح قرآن مى خواندند، شب قرآن مى خواندند سر و كار با محراب و منبر داشتند، ما اين هستيم . حال بچه هاى ما چه خواهند شد؟
چادر و چاقچوريها اين زنها را تحويل جامعه دادند كه متاءسفانه با كمال جراءت بچه بزرگش را بى چادر بيرون مى آورد و اگر نمى ترسيد خودش هم بى چادر مى آمد بيرون . با كمال بى حيائى صورت باز مى آيد مى نشيند لب ايوان حضرت معصومه (سلام الله عليها).
يك خانمى به من گفت خواب حضرت معصومه را ديدم . فرمود: قبلا از غريبه ها مى ناليدم حالا واى بر خوديها.
چه خواب خوبى ! واى بر خوديها! اين بچه اى كه در دامن چنين مادر بار مى آيد، اين بچه اى كه در خانه اى است كه در آن ترانه و مناظر شهوت انگيز، غيبت ، تهمت ، اختلاف ، شايعه ، كتك و كتك كارى است چه خواهد شد؟ مواظب نسل آينده باشيد. حداقل مواظب خودتان باشيد. خداى ناكرده اگر در روز قيامت بگويند آدم كش ! بگوئى من آن قدر بى عرضه بودم كه چنين كارى از من ساخته نبود. آدم كش چيست ؟ بگويند تو اهل يك جهان را كشتى . زيرا مواظب فرزندت نبودى ؛ نسل سالم تحويل جامعه ندادى .
جلسه دهم
فصل چهارم
فوائد ازدواج
فصل چهارم بحث ما درباره تشكيل خانواده و فوايد آن بود:
1 و 2 - ارضاء غريزه جنسى و تحويل نسل سالم
دو فايده را ديروز عرض كردم : يكى ارضاء غريزه جنسى بود كه گفتم از نظر روانى ، از نظر اسلام ، فايده مهمى است . و ديگرى تحويل نسل سالم به جامعه بشريت . كه در بحث ديروز گفتيم : تحويل نسل سالم به جامعه بشرى مرهون تشكيل خانواده است . و دشمن بشريت هميشه براى اين كه نسل سالم تحويل جامعه داده نشود به خانواده ضربه زده است . و گفتيم : حتى دنياى روز بى حيائى را به جائى رسانده است كه مكتب كمونيسم جنسى را ارائه داده است . شما عزيزان بايد به اين تشكيل خانواده اهميت بدهيد تا بتوانيد نسل سالمى تحويل جامعه بدهيد كه اين گرچه خود يك فايده مهمى است اما تو دهانى به دنياى غرب و به دنياى وحشيگرى و به حزب صهيونيسم هم مى باشد.

next page

fehrest page

back page