مصاحبه امام خمینی با مجله محلی ل، اکو

تاریخ: 1357/10/25

مصاحبه امام خمینی با مجله محلی ل، اکو

سؤال: حضرت آیت الله! در پیام های قبلی خودتان اظهار فرموده اید که جمهوری اسلامی، دمکراتیک خواهد بود و هر کسی آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟
جواب: در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.
سؤال: آیا حضرت آیت الله در روابط ایران با دول خارجی، خصوصاً با فرانسه تجدید نظر خواهید نمود؟
جواب: روابط ما بر اساس احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند. با فرانسه هم مثل سایر کشورها عمل می کنیم.