مصاحبه امام خمینی با تلویزیون فرانسه

تاریخ: 1357/10/25

مصاحبه امام خمینی با تلویزیون فرانسه

سؤال: حضرت آیت الله! اهداف شورای انقلاب چیست؟
جواب: هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس موسسان را تاسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها.
سؤال: حضرت آیت الله! بعد از رفتن شاه سیاست خارجی ایران چگونه خواهد بود؟
جواب: سیاست خارجی ایران با همه دول برحسب احترام متقابل است و هیچ فرقی بین دول در این باره نیست.
سؤال: حضرت آیت الله! آیا شما خواهان قطع تمام روابط ایران با قدرت های خارجی هستید؟ یا اینکه مایل به ادامه این روابط می باشید؟ و در صورت قطع این روابط آیا سیاست شما بسیار شدید و مخالف خواهد بود؟
جواب: خیر، ما خواهان قطع روابط نیستیم، ما خواهان قطع وابستگی های ایران به دول خارجی هستیم که اکنون شاه، ایران را وابسته به آمریکا و سایر دول کرده است.
سؤال: حضرت آیت الله! از ارتش ایران چه انتظار دارید؟
جواب: انتظار دارم که به ملت بپیوندد و به حکومت اسلامی کمک کند و در آینده نزدیک ارتشیان این کار را خواهند کرد.
سؤال: اخبار حاکی بر این است که شما شاه را محکوم کرده اید، آیا خواستار محکوم کردن او هستید یا محاکمه کردنش؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 230


جواب: شاه محکوم است برحسب حکم ملت لکن هر وقت ملت او را پیدا بکند او را محاکمه می کند و اموال خودشان را از او می گیرند. شاه باید در مقابل ملت محاکمه شود و به سزای جنایاتی که کرده است برسد.
سؤال: یک تقاضای خیلی خصوصی دارم و آن اینکه اجازه بدهید همراه شما به ایران بیایم.
جواب: من حالا که نمی توانم چیزی بگویم.