مصاحبه امام خمینی با تلویزیون ایتالیا

تاریخ: 1357/10/23

مصاحبه امام خمینی با تلویزیون ایتالیا

سؤال: چرا با دولت بختیار مخالف هستید؟ حکومتی را که شما می خواهید چیست؟
جواب: حکومت بختیار غیرقانونی است، شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است، شاه نیست و مجلسین او را تایید کرده اند، مجلسین هم غیرقانونی هستند، بنابراین ما با او مخالف هستیم. آن حکومتی که ما اختیار می کنیم یک جمهوری است که متکی به آراء ملت است و قانون اساسی اش اسلام است.
سؤال: شکل حکومت اسلامی شما در ایران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟
جواب: حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دمکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق و من هم نقشی در خود حکومت ندارم، همان نقش هدایت را دارم.
سؤال: نقش غیر مذهبی ها در حکومت آینده چیست؟ آیا دولتی متشکل از غیر مذهبی ها خواهید داشت؟
جواب: دولت ما اسلامی است و غیر مذهبی ها در دولت راهی ندارند چون رأی نمی آورند، چرا که جامعه اسلامی است.
سؤال: آیا شانسی برای کودتای نظامی در حال حاضر در ایران به نظر شما وجود دارد.
جواب: احتمال کودتای نظامی را می دهم ولیکن اینطور که یک شانسی داشته باشد و بتواند ملت را آرام کند، احتمال نیست بلکه من احتمال یک انفجار عظیمی می دهم که جلوگیری از آن بسیار مشکل می باشد و من توصیه می کنم به کسانی که می خواهند این کودتا را بپا کنند، چه عاملین

صحیفه نور جلد 4 صفحه 210

داخلی و چه عاملین خارجی این کار را نکنند که هیچ نفعی به حال آنها ندارد و من اشخاصی که در داخل در این فکر هستند می شناسم، به من معرفی شده اند و آنها باید ملاحظه کنند که برای آنها بسیار خطرناک است و آمریکا هم اگر چنانچه دستی در این کار داشته باشد، باید خودداری کند که اگر چنین چیزی بشود، ملت ایران آن را از ناحیه آمریکا می داند و این برای آمریکا بسیار مضر است.
سؤال: آیا با کشوری که به شاه اجازه اقامت دهد، مخالفت خواهید کرد؟
جواب: خیر، مخالفت نمی کنیم لکن شاه را که باید محاکمه بشود، ممکن است از آن کشور بخواهیم و اگر چنانچه بعداً خواستند که تسلیم نکنند، آنوقت یک فکری خواهیم کرد.
سؤال: اخیراً شما نماینده دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید، گفته می شود به شما کمک مالی کرده اند، آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست، چه دلیلی دارید؟
جواب: نماینده لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و اصلاً صحبت مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی نکرده اند و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه، با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه می کنم و اگر یک وقت محتاج به کمکی باشم، ملت من به من کمک خواهد کرد.
سؤال: چه موقعی شما به ایران مراجعه می کنید؟
جواب: احتمال می دهم که نزدیک شده باشد.