مصاحبه امام خمینی با خبرنگار روز نامه ایتالیایی لوتاکونتینوا

تاریخ: 1357/10/19

مصاحبه امام خمینی با خبرنگار روز نامه ایتالیایی لوتاکونتینوا

سؤال: تصور می کنم که آنچه امروز در حیات یک جنبش توده ای در ایران اتفاق می افتد، ریشه هایش در یک نوع رنسانس (تولد دوباره) شیعه یافت می شود. ممکن است شرح دهید که چه فعالیت ها و بحث ها و مبارزاتی در 30 سال اخیر فعالیت شما را تشکیل داده است
جواب: یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد، هر چند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطع های زمانی بوده است. درصد سال اخیر، حوادثی اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت ایران تاثیری داشته است. انقلاب مشروطیت، جنبش تنباکو و... قابل اهمیت فراوان است. تاسیس حوزه علمی دینی در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تاثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبی در داخل مراکز دانشگاهی و قیام سال 42-41 ملت ایران به رهبری علماء اسلامی که تا امروز ادامه دارد، همه عواملی هستند که اسلام شیعی را در سطح جهانی مطرح می کند.
سؤال: این فعالیت ها و بحث ها، این مدرن شدن (انطباق با زمان) شیعه از چه راه هائی رشد کرد؟ آیا یک کار محدود به روحانیت شیعه بوده است یا در راه های دیگری هم رشد کرده است؟ و مدارس اسلامی (حوزه های علمی) در این رشد چه نقشی داشتند؟
جواب: اساساً اسلام (که تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست) نه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر را نمی گیرد، بلکه خود زمینه های این حرکت را آماده تر می کند و به این حرکت جهت انسانی و الهی می دهد و تکامل علمی و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسلام، محققین تاریخ را خیره ساخته است. بله، چیزی که باید اضافه کنم اینست که فساد اخلاق و انسان مصرفی شدن و تمام تلاش انسان برای لذت جوئی بیشتر و تمام ارزش ها را با پول سنجیدن، مفهومی غیر از مدرنیزه کردن کشور دارد و تشیع با آنها مخالف است، نه با مدرنیزه کردن کشور. در مورد کار روحانیت باید بگویم که مطالعه و تحقیق در بحث های اسلامی و شناختن فقه شیعه به علت

صحیفه نور جلد 4 صفحه 189

گسترش زمینه های آن، به صورت تخصصی در آمده است که قهراً ایجاب می کند که همیشه عده ای از مردم خود را برای درک و سپس ابلاغ این مسائل آماده کنند و کسانی که این مسوؤلیت را به عهده گرفته اند، روحانیون هستند که بر اساس دریافت های اسلامی خود، همیشه در حرکت های اجتماعی و مبارزات سیاسی در سطح پیشتاز بوده اند.
سؤال: ممکن است معنی و مفهوم حزب الله را برای ما تشریح کنید؟
جواب: هر مسلمانی که موازین و اصول اسلام را پذیرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقیق شیعی برخوردار است یک عضو از اعضاء حزب الله می باشد و تمامی دستورات این حزب و خط مشی آن را قرآن و اسلام بیان کرده است. این حزب غیر از حزب های متداول امروز دنیاست. امروز تمام مردم ایران در هر سنی که هستند از زن و مرد که با شعارهای اسلامی مبارزه می کنند جزء حزب الله هستند.
سؤال: ممکن است معنی دقیق (امام) را تشریح کنید؟ در معنی کلی آن و در موقعیت خود شما لقب (امام) که در تظاهرات میلیون ها ایرانی در ماه محرم به شما داده شده چیست؟ رابطه (امام) با حزب الله چیست
جواب: امام به معنی پیشوا و کسی که جمعی را در جهتی هدایت و رهبری می کند. امام، بیان کننده خط مشی شیعه و حزب الله و رهبری کننده این تشکیلات بزرگ است که تمامی وظایف آنان را از قرآن و سنت پیامبر اسلام در زمان های مختلف و شرایط مختلف، اجتهاد و استنباط می کند و به آنان ابلاغ می نماید.
سؤال: حکومت مدرن چگونه می تواند در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد؟
جواب: اسلامی که بیشترین تاکید خود را بر (اندیشه) و (فکر) قرار داده است و انسان را به بازداری از همه خرافات و اسارت قدرت های ارتجاعی و ضدانسانی دعوت می کند، چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت و نوآوری مفید بشر که حاصل تجربه های اوست سازگار نباشد؟!
سؤال: با در نظر گرفتن اینکه هر حکومتی در خود حداکثر تمرکز قدرت را جمع می کند، چگونه حکومت اسلامی می تواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمرکز نیابد و رابطه مسلط و زیر سلطه برقرار نشود؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 190


جواب: اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه مسلط و زیر سلطه بوجود نمی آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر اینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.
سؤال: در جامعه اسلامی چه ارگانیسم های اجتماعی مردمی باید تصمیم گیری سیاسی و برابری بین افراد را تضمین کند و از برقراری روابط مسلط وزیر سلطه ما بین مردم جلوگیری نماید و همچنین کسانی را که در دستگاه حکومتی تصمیم گیری می کنند کنترل نماید؟ تجربه تاریخ به ما می آموزد که قدرت مردم که توسط پارلمان اعمال می شود (حتی اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد) خیلی محدود است و رو به کم شدن می نهد.
جواب: در دنیای امروز که گفته می شود دنیای صنعت است، رهبران فکری می خواهند جامعه بشری را نظیر یک کارخانه بزرگ صنعتی اداره کنند. در حالیکه جامعه ها از انسان ها تشکیل شده است که دارای بعد معنوی و روح عرفانی است و اسلام در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و غیره، به ترتیب انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه می کند و در هدایت جامعه از این بعد، بیشتر برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می کند. اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون زندگی بشر وارد شود، پیچیده ترین مشکلات امروزی جهان به آسانی حل می شود. امروز دنیا، هم در این بن بست گرفتار شده است و هم نمی خواهد به نوع هدایت انبیا تسلیم شود ولی سرانجام چاره ای جز تسلیم ندارد.
سؤال: از چه راه هائی فکر می کنید که بشود تمرکز قدرت اقتصادی را از بین برد؟ نه فقط بین فقرا و ثروتمندان بلکه حتی بین تیپ های مختلف پروسه تولیدی (کارگر و کارفرما) ؟

صحیفه نور جلد 4 صفحه 191


جواب: جامعه بدون خدا و بدون ایمان و عمل برای خدا، آنچنان با مشکل رابطه کارگر و کارفرما گرفتار شده است که وقتی هم می خواهد این مشکل را حل کند، مشکل بزرگتری ایجاد می کند که در حل آن خود را در بن بست می بیند ولی در جامعه اسلامی که همه چیز بر اساس و معیار اسلام و ایمان سنجیده و عمل می شود هرگز مشکلی پیش نخواهد آمد.
سؤال: فکر می کنید که بعد از سرنگونی رژیم پهلوی بشود بلافاصله حکومت اسلامی برقرار کرد یا احتیاج به یک حکومت موقت برای رسیدن به حکومت اسلامی باشد؟
جواب: بدیهی است هر اندازه ملت و حکومت طبق موازین اسلامی و برای خدا عمل کنند، تدریجاً نقائص خود را بیشتر برطرف می کنند و دائماً در تعالی و ترقی بیشتری قرار خواهند گرفت و در مجموع جامعه به ارزش های خدائی بیشتر نزدیک می شود و این سیر نهایت ندارد.
سؤال: برای دادن یک مثال مشخص چه پر نسیب هائی (اصولی) باید (در) یک حکومت اسلامی به کار برد برای از بین بردن اقتصاد وابسته به نفت شاه و استفاده متفاوت از این ماده اولیه؟
جواب: ایران امکانات و ظرفیت های مختلف و فراوانی برای رشد اقتصادی دارد که اگر نفت هم نباشد بتواند به رشد خود و از بین بردن فقر نائل شود. از قبیل معادن مختلف که در صنایع اهمیت زیادی دارد و همچنین امکانات کشاورزی و دامداری و مهمتر از همه وجود استعدادهای سرشار و خلاق انسانی. نفت را در ضمن اینکه به هرکس که مشتری باشد و با رعایت عدل و انصاف از ما بخرد و پول آن را بدهد می فروشیم سعی هم خواهیم کرد که از خود نفت در صنایع مختلف استفاده کنیم.