مصاحبه امام خمینی با نیوزویک

تاریخ: 1357/09/16

مصاحبه امام خمینی با نیوزویک

سؤال: حضرت آیت الله! در مطبوعات غرب، براساس اعلامیه هائی که در ایران پخش شده، اینطور منعکس کرده اند که حضرتعالی اعلام جهاد کرده اید، آیا این خبر صحت دارد؟
جواب: خیر صحت ندارد.
سؤال: آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که پیام ها یا بیانیه های فعلی در ایران به نام شما توزیع شود یا شده باشد؟
جواب: اعلامیه های من را مردم با مراجعه به افراد مطمئنی در ایران می شناسند.
سؤال: در محافل غربی شایع است که شما به وسیله چپی ها کنترل می شوید. آیا معتقدید که کمونیست ها در میان افراد شما باشند؟
جواب: نه، ابداً. این حرف به طور کلی دروغ است.
سؤال: پس از اینکه ویزای شما تمام شود، برنامه های شما چیست؟ آیا باز هم اینجا خواهید ماند، یا به یک کشور عربی خواهید رفت؟
جواب: بعداً تعیین می کنم.
سؤال: اینجا شایع است که ملک حسین به پاریس می آید تا بین شما و شاه مصالحه ای بکند، آیا اگر به پاریس بیاید، شما او را خواهید پذیرفت؟
جواب: نه، نخواهم پذیرفت.

صحیفه نور جلد 4 صفحه 36


سؤال: آیا شما به کسانی که اطراف شما هستند و با شما کار می کنند اطمینان دارید؟
جواب: بله، اطمینان دارم.