مصاحبه امام خمینی با بی.بی.سی

تاریخ: 1357/09/13

مصاحبه امام خمینی با بی.بی.سی

سؤال: حضرت آیت الله! شما بارها برای سرنگونی رژیم شاه، مردم را دعوت کرده اید، دلایل شما برای چنین دعوتی چیست؟ آیا بیشتر، دلایل سیاسی است، یا به خاطر از بین رفتن اسلام و ارزش های اسلام است؟ و مبانی عقیدتی حرکت اسلامی شما چیست؟
جواب: اسلام دینی است که هم سیاست دارد و هم اموری که مربوط به غیر سیاست است، و شاه که با او مخالف هستیم، هم با سیاست اسلامی مخالف است، که سیاست مملکت هم همان است و هم با امور مذهبی، و ما به این هر دو جهت با شاه مخالف هستیم، هم نسبت به مذهب تعدیات و جسارت هائی کرده است و هم نسبت به مملکت خیانت هایی در طول تاریخ زندگیش کرده است و بدین جهت همه مردم ایران با او مخالفند.
سؤال: در صورتی که حضرت آیت الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟ آیا یک حکومت نظامی خواهد بود؟
جواب: یک حکومت جمهوری اسلامی، اما جمهوری است برای اینکه به آراء اکثریت مردم متکی است و اما اسلام، برای اینکه قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد، قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم و قانون اساسی قبلی را تصفیه می کنیم یعنی نظر می کنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد.
سؤال: جواب حضرتعالی در مورد اتهامات شاه که می گوید شما با کمونیست های بین المللی متحد هستید چیست؟
جواب: جواب ما این است که هیچ گاه اسلام با کمونیسم موافق نیست و هیچ وقت ملت اسلام، با کمونیست ها موافق نبوده اند. در طول تاریخ ملاحظه می شود که مسلمین علیحده بوده اند و

صحیفه نور جلد 4 صفحه 22

اگر کمونیستی در ایران بوده باشد، مسائلشان مورد نظر مسلمین نبوده است. در این جنبشی که الان در ایران است، همه می بینید تمام مردم مسائل اسلام را طرح کرده اند و هیچ مساله کمونیستی ای در کار نیست. بنابراین شاه تهمت می زند و این دست و پائی است برای حفظ خودش.
سؤال: آیا حضرت آیت الله، در اینکه مردم را دعوت می کنید که با دولت درگیر بشوند، نگران جنگ و خونریزی و کشتاری که بر اثر این دعوت ها به وجود می آید نیستید؟
جواب: برای تحصیل هر حقی البته فداکاری لازم است. مذهب تشیع، مذهب فداکاری بوده است و در ما قبل تاریخ، مردم برای عدالت و برای حقوق از دست رفته خود همیشه قیام کرده اند، همیشه خون داده اند. ما نگرانی از این بابت نداریم، برای اینکه اطاعت خدا می کنیم.
سؤال: آیا شما معتقد هستید که ما در یک دورانی از تجدید حیات اسلامی بسر می بریم؟ و آیا حرکتی که در ایران اتفاق افتاده، در سایر کشورها بروز خواهد کرد؟ و اگر بله، چرا؟
جواب: آنچه ما می فهمیم، این است که مسلمانان ایران، از غرب و شرق مسائلی را دیده اند که با مصالحشان مخالف بوده است و مدتی هم به علت تبلیغات غرب، به از خود بیگانگی دچار شده اند. نهضت اسلامی امروز، آنان را منقلب کرد و فهمیدند که باید متکی به خود باشند و به اسلام برگردند و باز فهمیدند که تنها اسلام است که تمام مصالحشان را تامین می کند. امیدوارم که مسلمانان سایر کشورها از تجربیات مسلمانان ایران پند گرفته و توی دهن غرب بزنند و روی پای خود بایستند و با تمسک به اسلام، به افتخارات گذشته خود دست یابند.
سؤال: مردم اکثر دنیا قدرتی شما را نمی فهمند و سؤال می کنند که این چه قدرتی است، چنین قدرتی از کجا ناشی می شود؟
جواب: مردم احساس کردند که ما خیرخواه آنها هستیم و همان مطلبی که در نهاد آنهاست، ما اظهار می کنیم و دعوت به آن می نمائیم، علاقه مذهبی هم به ما دارند و قدرت ما ناشی از همین رمز است.