بیانات امام خمینی در دیدار با رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع (حجت الاسلام سید جعفر کریمی)

تاریخ: 1362/10/20

بیانات امام خمینی در دیدار با رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع (حجت الاسلام سید جعفر کریمی)

بسم الله الرحمن الرحیم
امام امت در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم ادامه کار این دادگاه فرمودند:
قضات محترم دادگاه های کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.