بیانات امام خمینی در دیدار با اسقف هیلارین کاپوچی

تاریخ: 1359/05/12

آقای پاپ باید طرفدار مظلومان باشد، نه ظالمان

بسم الله الر حمن الرحیم
این دفعه دومی است که آقای پاپ برای من کاغذ می دهند و اشخاص را می فرستند. دفعه اول برای آن لانه جاسوسی بود که جوان های عزیز ما اطلاع پیدا کردند که این مرکزی که در ایران به اسم سفارت آمریکا هست سفارتخانه نیست و اشخاصی که در آنجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند بلکه جاسوسانی هستند که در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما، کشور ما در آنجا مجتمع هستند و آقای پاپ شاید ندانسته توصیه کردند برای آنها و من در آنوقت مفصل تنبهاتی به ایشان دادم. و این دفعه برای مدارس خودشان به اسم مدرسه اندیشه کاغذ نوشته اند و رسول فرستاده اند و از ما سفارش خواسته اند برای اینکه مدارسشان در اینجا باشد. ما با نصاری و با یهود و با سایر اقشار ملت ها هیچ دشمنی نداریم و از مدارس به هیچ وجه جلوگیری نمی کنیم، مادامی که مدرسه باشد و برای تعلیم و تعلم باشد، حالا چه تعلیم و تعلم دستورات مسیح علیه السلام یا دستورات دیگران، لکن اگر ما فهمیدیم که در ایران مدارس طور دیگری هست، آنجا هم نظیر همان لانه جاسوسی است، نمی توانیم تحمل کنیم که در مملکت ما به اسم تعلیم و تربیت و به اسم مدارس، یک امور دیگری انجام بگیرد و البته این با دولت است که در این موضوع تأمل کند و این موضوع را درست بررسی کند. اگر چنانچه مدارس، مدارس همانند، برای تعلیم و تربیت هستند، هیچ ممنوعیتی ایجاد نخواهد شد و اگر چنانچه خدای نخواسته این مدارس هم یک وضع دیگری دارند و به اسم مدارس هستند، آن هم ملت ما تحمل می کند و ما نمی توانیم تحمل کنیم.
و من باید این مطلب را برای آقای پاپ به وسیله شما پیام بدهم که شما آیا از اوضاع این آمریکا و این اشخاصی که خودشان را منتسب کرده اند به مسیحیت بی اطلاع هستید یا اینکه مطلع هستید و بدون اینکه توجهی به آن بکنید از آن می گذرید؟ آیا شما مطلع هستید که ما پنجاه سال در تحت سلطه انگلیس و آمریکا تمام هستی مان به باد رفت؟ شما توجه دارید به اینکه کشور ما در تحت سلطه ای که توسط رضاخان، انگلیس ها به ما تحمیل کردند و توسط محمدرضا که انگلیس ها و آمریکائی ها و شوروی ها به ما تحمیل کردند، اینها چه کردند با مملکت ما، با کشور ما؟ شما آیا داد مظلوم ها را هیچ وقت بنای تان هست که گوش کنید؟ یا همان فریاد ظالم ها را به آن ترتیب اثر می دهید؟ شما می دانید که با

صحیفه نور جلد 12 صفحه 269

این جوان های ما، با این دخترها و پسرهای دانشجوی ما الان آمریکا چه می کند و پلیس آمریکا با آنها چه کرده است؟ می دانید که خائن هائی که می خواستند در آمریکا بر ضد کشور مظلوم ما میتینگ بدهند و تظاهر کنند پلیس آمریکا حمایت از آنها کرد و آنها کارهای خودشان را کردند و وقتی دانشجویان مسلمان ما که می خواستند آنها هم یک تظاهری بکنند و مظلومیت ملت ما را برسانند پلیس آمریکا چه کرد با آنها؟ آیا آقای پاپ می دانند که الان جوان های ما در غل و زنجیرند با دنده های شکسته، بعضی در حال بیهوشی هستند و دخترهای جوان ما در حبس، در غل و زنجیر هستند و بعضی در حال بیهوشی؟ ایشان این مسائل را اصلا توجه به آن دارند؟ توجه به این دارند که حضرت مسیح علیه السلام با بشر چه جور بود و شما که مدعی نیابت از او هستید توجه به این مسائل هیچ نمی کنید؟ کاش یک پیکی هم برای کارتر ایشان می فرستادند. کاش شما را می فرستادند با یک نامه ای پیش کارتر که با این جوان هایی که می خواهند احقاق حق بکنند،خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته اند و از حبسی به حبس دیگر می برند و دست و پای آنها را غل زده اند، زنجیر زده اند و دنده آنها را با چکمه شکسته اند و الان هم آنها در زیر زنجیر آنها و در زیر چکمه دژخیمان کارتر و آمریکا از بین دارند می روند. من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر بگویند که این روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرت هاست، ما چطور جواب آنها را بدهیم؟ من متأسفم که نمی توانم جواب اینها را بدهم برای اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت مسیح، علائمی که در کار است، شواهدی که در کار است ملت ما برای ما آن شواهد را به رخ ما می کشند. چرا باید ایشان در این مدت طولانی که ما در زیر رنج بودیم و جوان های ما را در خیابان های ایران می کشتند و خون آنها را روی آسفالت ها جاری می کردند ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکنند؟ این تبعیض را چرا ایشان قائل هستند؟ مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضی است؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه خوبند و آن ثروتمندان؟ و با طایفه دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصی که بیچاره و فقیر هستند؟ که شما دارید این کار را می کنید. من می دانم که مذهب مسیح این نیست و هر کس که دنبال مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد و باید با ابرقدرت ها مقابله کند، همانطوری که کسی که تابع مذهب اسلام است باید با ابرقدرت مخالفت کند و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد. چرا باید آقای پاپ احوالی از این دخترها و پسرهایی که امروز، الان که من دارم با شما صحبت می کنم در حبس ها و زنجیرها و گرفتاری ها و شکنجه ها بسر می برند، ایشان یک کلمه راجع به این مسائل صحبت نکنند؟ چرا نباید به این اشخاصی که خودشان را مسیحی می دانند و خودشان را اهل کلیسا می دانند یک کلمه نگویند که که شما مسیحی هستید چرا این کارها را می کنید؟ من جواب این مظلوم ها را چه بدهم؟ اینها که به ما اشکال می کنند که شما طرفدار روحانیت هستید و این روحانیت هیچ کلمه ای در مقابل قدرت های بزرگ و ظلم هایی که بر مردم می شود، بر مظلومین می شود، حتی ظلم هائی که بر خود اشخاصی که در آمریکا هستند می شود، یک کلمه صحبت نمی شود و یک پیام فرستاده می شود و یک رسول فرستاده نمی شود لکن وقتی که یک لانه جاسوسی را ما می گیریم که جاسوسیتش مسلم است، ایشان رسول می فرستند و نامه می فرستند و

صحیفه نور جلد 12 صفحه 270

حالا هم که مدارس اینجا، مدارس علمی شان اینجا هست و اشخاص می گویند (من این را مطلع الان نیستم) اشخاص که رفته اند و دیده اند می گویند اینجا هم مرکز تعلیم و تعلم نیست بلکه مرکز دیگری است، الان ایشان حالا باز نامه فرستاده اند و سفارش کرده اند. مگر ما با علم مخالفیم؟ مگر ما با تعلیمات مخالفیم؟ مگر ما با مدارس مخالفیم؟ با مدارس نصاری، با مدارس زرتشتی، با مدارس یهود ما کی مخالف هستیم؟
اما اگر مدارس جور دیگری باشند، ما نمی توانیم تحمل بکنیم. ایشان اول باید ببینند این مدارس چه بوده است، بفرستند اشخاص را مشاهده کنند که این مدارس چه وضعی داشته است که دولت ما نتوانسته تحمل کند و البته این با دولت است لکن آنچه که من به شما می گویم که به آقای پاپ بگوئید این است که شما رویه خودتان را که روحانی هستید عوض کنید و با مظلومین و با اشخاصی که زیر چکمه آمریکا دارند از بین می روند و با این دختر و پسرهای جوان ما که الان در حبس های آمریکا بسر می برند و آنها را از یک حبسی به حبس دیگر و اخیراً در یک سلول های منفرد آنها را حبس کرده اند، بپرسند چرا این کار شده است. چرا گوشمان نمی شنود یک وقت از آقای پاپ که طرفداری مظلومینی که مال ایران هست یا افرادی که در خود مملکت آمریکا هست و تحت ظلم و شکنجه هستند یک بازخواستی نمی کند؟ شما از قول من به ایشان سلام برسانید و بگوئید که این رویه را طرد بکنید، شما طرفدار مظلوم باشید، شما طرفدار باشید از اشخاصی که چپاول شده اند، مظلومند، زیر چکمه هستند، شما از این جوان ها و دخترها و پسرهای ما که الان در زیر چکمه دژخیمان آمریکا هستند طرفداری کنید، به این اشخاصی که اظهار تبعیت از شما می کنند دستور بدهید که اینها را رها کنند. ما نمی توانیم دیگر زیر بار آمریکا برویم. آمریکا اگر تمام افراد ما را هم از بین ببرد، دیگر نمی تواند در اینجا بیاید منافع خودش را جبران کند و منافع خودش را تأمین کند و ملت ما را به ستم و زور در تحت شکنجه و اختناق قرار بدهد. آمریکا باید این را بداند که دیگر گذشته است از اینکه او خیال بکند که می تواند باز در ایران با این شیطنت ها برگردد و آقای پاپ هم سفارش کند به این آمریکا که نکنند اینطور با بشر، اینطور دژخیمی نکنند با بشر، اینطور ظلم نکنند به بشر. بشر اشخاصی هستند که عبادالله هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اینطور نکنند، اینقدر ظلم نکنند، اینقدر ستم نکنند. من امیدوارم که آقای پاپ به وظیفه دینی خودشان، به وظیفه مسیحیت خودشان عمل کنند و این کارهایی که دژخیمان آمریکا می کنند و پلیس آمریکا می کنند جلوگیری کنند. و ما در مقابل آمریکا ایستاده ایم تا آخر و نخواهیم گذاشت آمریکا باز برگردد یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند و ملت ما تا آخرین نفس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت.
والسلام علی من اتبع الهدی