فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد

حالا ما اشراف هستیم. یک همچو حکومتی که بنا باشد این طوری باشد، یک خانه گِلی داشته باشد، یک گلیم هم حتی نداشته باشد، یک حکومتی که یک پوست می گویند داشته است که روزها علوفه شترش را حضرت امیر رویش می ریخته، شب ها زیر خودش و فاطمه می انداخته و می خوابیده رویش، این که دیکتاتوری نمی تواند باشد. این هایی که می گویند دیکتاتوری، اسلام را نمی فهمند چی هست، فقیه اسلام را نمی دانند، خیال می کنند ما، هر فقیه، هر فقیه، هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ این ها که می گویند که دیکتاتوری پیش می آید - نمی دانم - این مسائل پیش می آید، این ها نمی دانند که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل این ها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند، نه این که بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم، فقیه می خواهد چه کند دیکتاتوری را؟! کسی که زندگی، زندگی عادی دارد و نمی خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای چه می خواهد بکند؟ حکمفرمایی در کار نیست در اسلام.(14)


...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور ج : 9 صفحه : 170
2) صحیفه نور ج : 9 ص : 178
3) صحیفه نور ج : 9 ص : 250
4) صحیفه نور ج : 10 ص : 26
5) صحیفه نور ج : 10 ص : 33
6) صحیفه نور ج : 10 ص : 48
7) صحیفه نور ج : 10 ص : 86
8) صحیفه نور ج : 10 ص : 135
9) صحیفه نور ج : 10 ص : 148
10) صحیفه نور ج : 10 ص : 173
11) صحیفه نور ج : 11 ص : 131
12) صحیفه نور ج : 20 ص : 170
13) صحیفه نور ج : 20 ص : 173
14) صحیفه نور ج : 11 ص : 26