فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

نمی دانم کی این ها می خواهند دست بردارند از این مغلطه کاری های خودشان

نمی دانم کی این ها می خواهند بیدار بشوند و کی می خواهند دست بردارند از این مغلطه کاری های خودشان، از این مخالفت های خودشان. من متاسفم که یک جمعیتی که باید به این مملکت خدمت بکنند، باید الان قدردانی بکنند که این ملت خون خودش را داد و چپاولگرها را بیرون کرد و مفتخورها را دستشان را قطع کرد و آدمکش ها را بعضی شان را به جزای خودشان رساند و بعضی شان را هم می رساند انشاءالله، من متاسفم که این ها نمی آیند میدان با این ملت موافقت کنند. ملتی که همه چیزش را داده و حالا شما آزادانه نشسته اید توی اتاق های تان و پای تان را روی پای خودتان می اندازید و برخلاف این ملت قلمفرسائی می کنید. انسان متاسف می شود از این که این چه افکاری است که این ها دارند، هی ارتجاع، ارتجاع هر کلمه ارتجاع که می گویند اگر دلشان را بشکافید، بر می گردد به این که اسلام ارتجاعی است، منتها جرات نمی کنند بگویند. بعضی شان هم با صراحت یک کلمه ای گفتند و توبه کردند و بعدش و معلوم نیست که توبه حقیقی هم باشد.

آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما، با قلم می آید بیدار بشوند ملت و بیدار بشوند جوان های ما

آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما، با قلم می آید بیدار بشوند ملت و بیدار بشوند جوان های ما، توجه داشته باشند به این که آمریکا با سرنیزه نمی آید به میدان شما، با قلم می آید به میدان شما، با قوای انتظامی نمی آید به اینجا، با آن اشخاصی که دارد و دارد این امور را می گرداند به دست آن ها، با آن ها می آید به میدان ما، این ها را باید توجه به آن داشته باشید. آلت دست واقع نشوید.(9)

آن که جلوگیری می کند از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند فقیه است

ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود. آن که جلوگیری می کند از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می گیرد از این که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند، آن فقیه است آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند (10)