فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

شناسند آن را. ما می گوئیم جمهوری اسلامی، ملت ما هم جمهوری اسلامی را خواسته بود. همینی را که ملت ما با تقریبا اتفاق کلمه « درصد دو، یک و نیم » مخالفت، این مخالفت اسمش نیست همین

که ملت ما می خواست و با اصطلاح آن ها دموکراسی بودن اقتضای این را می کرد با جمهوری اسلامی، از اسلامش می ترسند، نه از جمهوری اش.

اگر این ملت می گفت که جمهوری فقط، این ها همه برایش سینه می زدند و برایش تبریک می گفتند

ملت ما اسلام را می خواهد و این ها باملت ما مخالفند برای خاطر این که اسلام را می خواهد. اگر این ملت می گفت که جمهوری فقط، این ها همه برایش سینه می زدند و برایش تبریک می گفتند، اما حالا که کلمه اسلام آمده توی کار، نه با این مخالفند، این ارتجاعی است.
این ها اسلام را ارتجاعی می دانند، این ها خدا را مرتجع می دانند یک همچو مردمی اند. اگر اعتقاد به او داشته باشند (اعتقاد که ندارند) این ها با پیغمبر اسلام بدترند تا با شماها، برای این که اساس را او گذاشته است. این ارتجاعی بود که شما ملت ارتجاعی، این ارتجاعی بود که دست خیانتکارها را از این مملکت برید و این ها این را مساله ارتجاعی می دانند. این ارتجاعی بود که شماها را به سرنوشت خودتان حاکم کرد.

نمی دانم کی این ها می خواهند دست بردارند از این مغلطه کاری های خودشان

نمی دانم کی این ها می خواهند بیدار بشوند و کی می خواهند دست بردارند از این مغلطه کاری های خودشان، از این مخالفت های خودشان. من متاسفم که یک جمعیتی که باید به این مملکت خدمت بکنند، باید الان قدردانی بکنند که این ملت خون خودش را داد و چپاولگرها را بیرون کرد و مفتخورها را دستشان را قطع کرد و آدمکش ها را بعضی شان را به جزای خودشان رساند و بعضی شان را هم می رساند انشاءالله، من متاسفم که این ها نمی آیند میدان با این ملت موافقت کنند. ملتی که همه چیزش را داده و حالا شما آزادانه نشسته اید توی اتاق های تان و پای تان را روی پای خودتان می اندازید و برخلاف این ملت قلمفرسائی می کنید. انسان متاسف می شود از این که این چه افکاری است که این ها دارند، هی ارتجاع، ارتجاع هر کلمه ارتجاع که می گویند اگر دلشان را بشکافید، بر می گردد به این که اسلام ارتجاعی است، منتها جرات نمی کنند بگویند. بعضی شان هم با صراحت یک کلمه ای گفتند و توبه کردند و بعدش و معلوم نیست که توبه حقیقی هم باشد.