فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست

این ها با ملت خودشان مخالفت دارند می کنند، این اشخاصی که مدعی این هستند که باید دموکراسی باشد و آن حرف هائی که می زنند، همین اشخاص با حکومت ملت دارند مخالفت می کنند، با همین ملتی که نود و هشت و بیشتر درصد مردم رأی داشتند، با این ها دارند مخالفت می کنند، با همین مجلس خبرگانی که باآراء عمومی آنطور تعیین شدند، حالا این ها دارند باز مخالفت می کنند، این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست، اصلا از سروته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصلا چی چی هست، در عین حالی که سر در نمی آوردند می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری می شود، کذا می شود. مگر امیرالمؤمنین که ولی امور مردم بود دیکتاتوری بود، مگر خود پیغمبر که ولایت داشت دیکتاتور بود. مگر بگویند که ولایت برای پیغمبر هم نیست، پیغمبر هم مثل سایر مردم، و از این ها بعید نیست این را بگویند، لکن جرأت نمی کنند بگویند.

اسلام دیکتاتور را محکوم می کند

دیکتاتوری کدام است، در اسلام همچو چیزی مطرح نیست، اسلام دیکتاتور را محکوم می کند، اسلام یک نفر فقیه بخواهد اگر دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند. چطور دیکتاتوری می گوئید می کند اسلام و این حرف ها را می زنید. اگر می دانید و می گوئید، چرا باید در مخالف مسیر ملت سیر بکنید و این مسائل را بگوئید. و اگر نمی دانید، چرا انسان ندانسته یک حرفی را بزند همین بیخود بدون این که بفهمد چی هست مساله بیاید یک همچو مسائلی را بگوید.(7)

روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه

ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به اینقدر که هست نباید اینقدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.(8)