فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ولایت فقیه از زمان رسول اللّه تا حالا بوده

ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. این حرف ها چه است که می زنند این ها، همه این اشخاص غیر مطلع بر فقه، غیر مطلع بر مجاری امور، این حرف ها را می زنند و اذهان را مشوب می کنند.(6)

این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست

این ها با ملت خودشان مخالفت دارند می کنند، این اشخاصی که مدعی این هستند که باید دموکراسی باشد و آن حرف هائی که می زنند، همین اشخاص با حکومت ملت دارند مخالفت می کنند، با همین ملتی که نود و هشت و بیشتر درصد مردم رأی داشتند، با این ها دارند مخالفت می کنند، با همین مجلس خبرگانی که باآراء عمومی آنطور تعیین شدند، حالا این ها دارند باز مخالفت می کنند، این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست، اصلا از سروته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصلا چی چی هست، در عین حالی که سر در نمی آوردند می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری می شود، کذا می شود. مگر امیرالمؤمنین که ولی امور مردم بود دیکتاتوری بود، مگر خود پیغمبر که ولایت داشت دیکتاتور بود. مگر بگویند که ولایت برای پیغمبر هم نیست، پیغمبر هم مثل سایر مردم، و از این ها بعید نیست این را بگویند، لکن جرأت نمی کنند بگویند.

اسلام دیکتاتور را محکوم می کند

دیکتاتوری کدام است، در اسلام همچو چیزی مطرح نیست، اسلام دیکتاتور را محکوم می کند، اسلام یک نفر فقیه بخواهد اگر دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند. چطور دیکتاتوری می گوئید می کند اسلام و این حرف ها را می زنید. اگر می دانید و می گوئید، چرا باید در مخالف مسیر ملت سیر بکنید و این مسائل را بگوئید. و اگر نمی دانید، چرا انسان ندانسته یک حرفی را بزند همین بیخود بدون این که بفهمد چی هست مساله بیاید یک همچو مسائلی را بگوید.(7)