فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که می خواهد خودش یک حکومتی بکند

فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که می خواهد خودش یک حکومتی بکند، می خواهد نگذارد این حکومت هائی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد برمی گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود، زحمت برای اسلام کشیده شود.
خون های جوان های شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاریم که اساسی که اسلام می خواهد درست بکند و زمان امیرالمؤمنین بوده و زمان رسول الله «صلی الله علیه وآله» بوده، بگذاریم این ها را برای خاطر چهار تا آدمی که دور هم جمع می شوند و پاهایشان را روی هم می اندازند - عرض می کنم - چائی و قهوه می خورند و قلمفرسائی می کنند، مگر ما می توانیم این ها را بزنیم، مگر ما می توانیم؟ قدرت جائر است برای کسی، برای یک مسلمان که تمام این خون هائی که ریخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاریم کنار و چیزهائی هم که ولایت فقیه یک همچو ولایت فقیهی نداریم خوب شما نمی دانید، شما فقیه را اطلاع بر آن ندارید که می گویند ولایت فقیه نداریم.

ولایت فقیه از زمان رسول اللّه تا حالا بوده

ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. این حرف ها چه است که می زنند این ها، همه این اشخاص غیر مطلع بر فقه، غیر مطلع بر مجاری امور، این حرف ها را می زنند و اذهان را مشوب می کنند.(6)

این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست

این ها با ملت خودشان مخالفت دارند می کنند، این اشخاصی که مدعی این هستند که باید دموکراسی باشد و آن حرف هائی که می زنند، همین اشخاص با حکومت ملت دارند مخالفت می کنند، با همین ملتی که نود و هشت و بیشتر درصد مردم رأی داشتند، با این ها دارند مخالفت می کنند، با همین مجلس خبرگانی که باآراء عمومی آنطور تعیین شدند، حالا این ها دارند باز مخالفت می کنند، این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چی هست، اصلا از سروته ولایت فقیه سر در نمی آورند که اصلا چی چی هست، در عین حالی که سر در نمی آوردند می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود دیکتاتوری می شود، کذا می شود. مگر امیرالمؤمنین که ولی امور مردم بود دیکتاتوری بود، مگر خود پیغمبر که ولایت داشت دیکتاتور بود. مگر بگویند که ولایت برای پیغمبر هم نیست، پیغمبر هم مثل سایر مردم، و از این ها بعید نیست این را بگویند، لکن جرأت نمی کنند بگویند.