فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید. این ها اگر همه قدرت ها دست رئیس جمهورِ مثلا کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند، همه قدرت ها دست رئیس جمهور باشد. اگر همه قدرت ها دست یک نخست وزیرِ مثلا منحرفی بیاید، آن هم حرفی به آن ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتی که قدرت شیطانی است، این که نظارت بر امور مملکت است که مبادا معوج بشود، باز هم با رأی ملت، باز هم رأی ملت است که آن اشخاص را یا آن هیات هائی را که مثلا می خواهند درست بکنند، با رأی ملت درست می شود، با اکثریت. شماها در اقلیت هستید، نشسته اید آنجا با قلم می خواهید حکومت کنید بر اکثریت.

قلدر هستید، او با سر نیزه حکومت می کرد، شما با قلم می خواهید حکومت کنید

شماها قلدر هستید، او با سر نیزه حکومت می کرد، شما با قلم می خواهید حکومت کنید و سر نیزه او شکست، قلم شما هم می شکند.
بیدار باشید آقایان و بیدار باشند ملت ما که این منحرف ها در کنار نشسته اند و با هم دارند مجتمع می شوند و می خواهند ملت ما را منحرف کنند و نهضت ما را این ها خیال دارند سرکوب کنند ولکن بدانید که نمی توانند و همه آن ها با تمام طوائفشان یک عده معدودند که در قضیه رفراندوم معلوم شد چی هستند. مردم همان مردمند، بیخود این ها زحمت به خودشان ندهند. ملت همان ملت است، بازار همان بازار است، دانشگاه همان دانشگاه است، مدارس علمی همان مدارس علمی است، خطباء ما همان خطبا هستند، علماء بلاد ما همان علماء بلاد هستند، هیچ تزلزلی در آن ها حاصل نشده است. گمان نکنید که این حرف های شما تزلزل، بلکه تصمیم را زیادتر می کند، قوت می دهد به این هائی که برای اسلام می خواهند کار بکنند. هر چه شما قدم بر خلاف اسلام بردارید، این جمعیت مصمم تر می شود.

ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری

بیخود آبروی خودتان را نبرید. بیخود هی مقاله ننویسید، بیخود هی صحبت نکیند، زحمت به خودتان ندهید، ملت همان ملت است و راه هم همان راه است و دارند می روند. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگوئی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگوئی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم تو بگوئی من ترا اخذ می کنم و وتینت را قطع می کنم، به پیغمبر می فرماید.