فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید

ملت شمارا می شناسد و شما نمی توانید این نهضتی را که به دست ملت بپا شده است و این نهضتی را که با خون جوان های ما و با آنهمه زجر و با آنهمه زحمت و با آنهمه کارهائی که انجام دادند آن ها و مقاومت کردند این ها، این نهضت را به اینجا رساندند، شما نمی توانید، کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید. اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمی خواهیم مجلس خبرگان را، خوب آن ها گفته اند، خودشان هم می توانند برگردند، اما شما چکاره هستید؟ شما چند نفر آدم که یکی تان می گوید و باقی تان هم دست می زند. این ها همان هائی است که در زمان رضا خان هم، در زمان محمد رضا هم یکی می گفت و باقی دست می زدند، شماها نمی توانید در مقابل ملت بایستید، شما رای نداشتید، هیچ یک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان، اگر وارد شده هم، یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از او نمی آید، از این جهت است که شما وحشت تان برداشته است. مگر شما نمی توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه ای که شما می گوئید « ما می گوئیم که منحل باشد » مگر با این حرف ها شما می توانید، مگر شما قابل آدم هستید.

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید. این ها اگر همه قدرت ها دست رئیس جمهورِ مثلا کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند، همه قدرت ها دست رئیس جمهور باشد. اگر همه قدرت ها دست یک نخست وزیرِ مثلا منحرفی بیاید، آن هم حرفی به آن ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتی که قدرت شیطانی است، این که نظارت بر امور مملکت است که مبادا معوج بشود، باز هم با رأی ملت، باز هم رأی ملت است که آن اشخاص را یا آن هیات هائی را که مثلا می خواهند درست بکنند، با رأی ملت درست می شود، با اکثریت. شماها در اقلیت هستید، نشسته اید آنجا با قلم می خواهید حکومت کنید بر اکثریت.

قلدر هستید، او با سر نیزه حکومت می کرد، شما با قلم می خواهید حکومت کنید

شماها قلدر هستید، او با سر نیزه حکومت می کرد، شما با قلم می خواهید حکومت کنید و سر نیزه او شکست، قلم شما هم می شکند.
بیدار باشید آقایان و بیدار باشند ملت ما که این منحرف ها در کنار نشسته اند و با هم دارند مجتمع می شوند و می خواهند ملت ما را منحرف کنند و نهضت ما را این ها خیال دارند سرکوب کنند ولکن بدانید که نمی توانند و همه آن ها با تمام طوائفشان یک عده معدودند که در قضیه رفراندوم معلوم شد چی هستند. مردم همان مردمند، بیخود این ها زحمت به خودشان ندهند. ملت همان ملت است، بازار همان بازار است، دانشگاه همان دانشگاه است، مدارس علمی همان مدارس علمی است، خطباء ما همان خطبا هستند، علماء بلاد ما همان علماء بلاد هستند، هیچ تزلزلی در آن ها حاصل نشده است. گمان نکنید که این حرف های شما تزلزل، بلکه تصمیم را زیادتر می کند، قوت می دهد به این هائی که برای اسلام می خواهند کار بکنند. هر چه شما قدم بر خلاف اسلام بردارید، این جمعیت مصمم تر می شود.