فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام

نطق های شما به اسلام ضررش بیشتر از آن توپ هائی است که آن ها به جوانان ما می بندند و تفنگ هائی که آن ها می بندند، ضررش به اسلام بیشتر است برای این که آنجا دشمن معلوم است و شما به صورت های مخفی به میدان می آیید. قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام وشما مضرتر هستید از رضاشاه و محمد رضا برای اسلام برای این که آن ها معلوم بود مخالف هستند و مردم می شناختند آن ها را مخالفت می کردند با آن ها، مقاومت می کردند. شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان بر خلاف اسلام دارید عمل می کنید.

کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید

ملت شمارا می شناسد و شما نمی توانید این نهضتی را که به دست ملت بپا شده است و این نهضتی را که با خون جوان های ما و با آنهمه زجر و با آنهمه زحمت و با آنهمه کارهائی که انجام دادند آن ها و مقاومت کردند این ها، این نهضت را به اینجا رساندند، شما نمی توانید، کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید. اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمی خواهیم مجلس خبرگان را، خوب آن ها گفته اند، خودشان هم می توانند برگردند، اما شما چکاره هستید؟ شما چند نفر آدم که یکی تان می گوید و باقی تان هم دست می زند. این ها همان هائی است که در زمان رضا خان هم، در زمان محمد رضا هم یکی می گفت و باقی دست می زدند، شماها نمی توانید در مقابل ملت بایستید، شما رای نداشتید، هیچ یک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان، اگر وارد شده هم، یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از او نمی آید، از این جهت است که شما وحشت تان برداشته است. مگر شما نمی توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه ای که شما می گوئید « ما می گوئیم که منحل باشد » مگر با این حرف ها شما می توانید، مگر شما قابل آدم هستید.

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید

اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها دست فقیه می آید پس بنابراین عزا باید بگیرید. این ها اگر همه قدرت ها دست رئیس جمهورِ مثلا کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند، همه قدرت ها دست رئیس جمهور باشد. اگر همه قدرت ها دست یک نخست وزیرِ مثلا منحرفی بیاید، آن هم حرفی به آن ندارند، اما اگر قدرت، نه آن قدرتی که قدرت شیطانی است، این که نظارت بر امور مملکت است که مبادا معوج بشود، باز هم با رأی ملت، باز هم رأی ملت است که آن اشخاص را یا آن هیات هائی را که مثلا می خواهند درست بکنند، با رأی ملت درست می شود، با اکثریت. شماها در اقلیت هستید، نشسته اید آنجا با قلم می خواهید حکومت کنید بر اکثریت.