فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او

شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او. و آن ها هم بدانند که قلم های آن ها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند. آن ها باید بفهمند این که ملت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می کنید ملت می فهمد، متوجه می شود، دست و پا نزنید، خودتان را به ملت ملحق کنید، بیائید در آغوش ملت. قلم های شما از تفنگ های آن دموکرات ها به اسلام بیشتر ضرر دارد.

قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام

نطق های شما به اسلام ضررش بیشتر از آن توپ هائی است که آن ها به جوانان ما می بندند و تفنگ هائی که آن ها می بندند، ضررش به اسلام بیشتر است برای این که آنجا دشمن معلوم است و شما به صورت های مخفی به میدان می آیید. قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام وشما مضرتر هستید از رضاشاه و محمد رضا برای اسلام برای این که آن ها معلوم بود مخالف هستند و مردم می شناختند آن ها را مخالفت می کردند با آن ها، مقاومت می کردند. شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان بر خلاف اسلام دارید عمل می کنید.

کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید

ملت شمارا می شناسد و شما نمی توانید این نهضتی را که به دست ملت بپا شده است و این نهضتی را که با خون جوان های ما و با آنهمه زجر و با آنهمه زحمت و با آنهمه کارهائی که انجام دادند آن ها و مقاومت کردند این ها، این نهضت را به اینجا رساندند، شما نمی توانید، کوچکتر از آن هستید که این نهضت را منحرف کنید، بیخود کوشش نکنید. اگر همه ملت مجتمع شدند که ما نمی خواهیم مجلس خبرگان را، خوب آن ها گفته اند، خودشان هم می توانند برگردند، اما شما چکاره هستید؟ شما چند نفر آدم که یکی تان می گوید و باقی تان هم دست می زند. این ها همان هائی است که در زمان رضا خان هم، در زمان محمد رضا هم یکی می گفت و باقی دست می زدند، شماها نمی توانید در مقابل ملت بایستید، شما رای نداشتید، هیچ یک از شما وارد نشده است در این مجلس خبرگان، اگر وارد شده هم، یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از او نمی آید، از این جهت است که شما وحشت تان برداشته است. مگر شما نمی توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه ای که شما می گوئید « ما می گوئیم که منحل باشد » مگر با این حرف ها شما می توانید، مگر شما قابل آدم هستید.