فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ولایت فقیه همان ولایت رسول اللّه است

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول اللّه است و این ها از ولایت رسول اللّه هم می ترسند.

اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او

شما بدانید که اگر امام زمان سلام الله علیه حالا بیاید، باز این قلم ها مخالفند با او. و آن ها هم بدانند که قلم های آن ها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند. آن ها باید بفهمند این که ملت ما بیدار شده است و مسائلی که شما طرح می کنید ملت می فهمد، متوجه می شود، دست و پا نزنید، خودتان را به ملت ملحق کنید، بیائید در آغوش ملت. قلم های شما از تفنگ های آن دموکرات ها به اسلام بیشتر ضرر دارد.

قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام

نطق های شما به اسلام ضررش بیشتر از آن توپ هائی است که آن ها به جوانان ما می بندند و تفنگ هائی که آن ها می بندند، ضررش به اسلام بیشتر است برای این که آنجا دشمن معلوم است و شما به صورت های مخفی به میدان می آیید. قلم های شما از سر نیزه های رضا خان بدتر است برای اسلام وشما مضرتر هستید از رضاشاه و محمد رضا برای اسلام برای این که آن ها معلوم بود مخالف هستند و مردم می شناختند آن ها را مخالفت می کردند با آن ها، مقاومت می کردند. شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان بر خلاف اسلام دارید عمل می کنید.