فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

قلم این ها همان سر نیزه سابق است، آن سرنیزه به صورت قلم در آمده

تشکلات آن ها الان همان نحوی که در سابق بوده است و آن ها با قلدری عمل می کردند، حالا این ها با تشکل و با قلم های زهر آگین و صحبت های انحرافی مشغول شده اند. آن ها سابق با سر نیزه اهل علم را، اهل تقوا را، مؤمنین را می کوبیدند، با سر نیزه مجالس وعظ و خطابه را، مجالس عزاداری بر شهدا را می کوبیدند، این ها با قلم. قلم این ها همان سر نیزه سابق است، آن سرنیزه به صورت قلم در آمده ساواک به منزله، به صورت یک گروه های دیگر در آمده و مقصد همان مقصد است.

گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم دست زدند

باید بیدار بشود ملت ما. به صورت های مختلف با اسلام مخالفت می کنند، در مجلس خبرگان به مجرد این که صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت حتی در آخر، در این اخیرا، در همین دو روز سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین - این هائی که از اسلام هیچ اطلاعی ندارند، این هایی که مخالف با اسلام هستند - در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم دست زدند برای آ ن تظاهر کردند.

این ها از مجلس خبرگان می ترسند برای این که مجلس خبرگان می خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند

این ها از مجلس خبرگان می ترسند برای این که مجلس خبرگان می خواهند ولایت فقیه را اثبات کنند ، مجلس خبرگان می خواهند تصویب کنند آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی فرموده است و این ها از او می ترسند. این ها خیال می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید، در صورتی که در اسلام این حرف ها نیست. خیر، این ها حرف می زنند، این که می گویند که دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ندانند این طور نیست، لکن این ها از اسلام متنفرند. این ها باید بفهمند این را که تا این محراب و منبر هست و تا این خطابه خوان ها و این اسلام و مسلمین و این بازار اسلام و این جوانان مسلمان هستند، نمی توانند کاری بکنند. این ها باید بفهمند این را که در خدمت رژیم سابق یا در خدمت ارباب های رژیم سابق دارند کار می کنند، اگر فهمیده هستند، از روی فهم می کنند، خائن هستند و اگر چنانچه از روی بی اطلاعی و جهالت هست، جاهل هستند.