فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

چیزی که الان هست، تشکلی که اهل باطل دارند باهم پیدا می کنند

چیزی که الان هست، تشکلی که اهل باطل دارند باهم پیدا می کنند. کسانی که سابق با هم متفرق بودند و در این مدت ها کنار بودند، دخالت نداشتند در این نهضت، نشسته بودند کنار منتظرفرصت بودند و حالا فرصت به دستشان آمده است، قلم هایشان آزاد شده است و گفتارشان آزاد شده است، مجالسشان آزاد شده است. متفرقات اهل باطل با هم دارند مجتمع می شوند و مجتمعات اهل حق دارند خدای نخواسته از هم متفرق می شوند. ما باید آن اشخاصی که، گروه هائی که در مسیر اسلام نیستند، در مسیر نهضت اسلامی نیستند، در مسیر ملت نیستند، آن ها را از مقالاتشان، از گفتارشان، از کردارشان بشناسیم و شما که بحمدالله زمام امت اسلام در دستتان هست، روحانیون که زمامدار امور اسلامی هستند، وفادار به نهضت هستند، متعهد هستند، آن ها را به مردم، مردم را توجه بدهند به این تشکل ها، تشکل هائی که مشغولند شیاطین و مجالس درست می کنند و حرف ها می زنند این ها از یک مطلب می ترسند و آن اسلام است.
مخالفین ما از اسلام می ترسند. هر چه وابسته به اسلام است، این ها اگر از آن ها انتقاد می کنند، آن نقطه اصلی که آن ها می خواهند حمله کنند خود اسلام است. همانطوری که در زمان این پدر و پسر خبیث، از اسلام چون خارجی ها می ترسیدند، این ها را وادار کردند که با اسلام مخالفت کنند، لکن در پوشش این که با روحانیت مخالفت کنند، با منبر مخالفت کنند، با محراب مخالفت کنند، مجالس را قدغن کنند.
در این پوشش ها، اسلام نقطه نظر بود، برای این که آن ها از شما اگر بترسند، برای این که شما کارمند اسلام هستید، شما طرفدار اسلام هستید. از این جهت مخالفتشان با شما مخالفت با اسلام است.

قلم این ها همان سر نیزه سابق است، آن سرنیزه به صورت قلم در آمده

تشکلات آن ها الان همان نحوی که در سابق بوده است و آن ها با قلدری عمل می کردند، حالا این ها با تشکل و با قلم های زهر آگین و صحبت های انحرافی مشغول شده اند. آن ها سابق با سر نیزه اهل علم را، اهل تقوا را، مؤمنین را می کوبیدند، با سر نیزه مجالس وعظ و خطابه را، مجالس عزاداری بر شهدا را می کوبیدند، این ها با قلم. قلم این ها همان سر نیزه سابق است، آن سرنیزه به صورت قلم در آمده ساواک به منزله، به صورت یک گروه های دیگر در آمده و مقصد همان مقصد است.

گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم دست زدند

باید بیدار بشود ملت ما. به صورت های مختلف با اسلام مخالفت می کنند، در مجلس خبرگان به مجرد این که صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت حتی در آخر، در این اخیرا، در همین دو روز سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین - این هائی که از اسلام هیچ اطلاعی ندارند، این هایی که مخالف با اسلام هستند - در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم دست زدند برای آ ن تظاهر کردند.