فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود

اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.

آن ها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را

شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است، نمی فهمند فقیه چه است، نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آن ها خیال می کنند که یک فاجعه به جامعه است. آن ها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را. آن ها اسلام را فاجعه می دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست، ولایت فقیه تبع اسلام است.(3)

چیزی که الان هست، تشکلی که اهل باطل دارند باهم پیدا می کنند

چیزی که الان هست، تشکلی که اهل باطل دارند باهم پیدا می کنند. کسانی که سابق با هم متفرق بودند و در این مدت ها کنار بودند، دخالت نداشتند در این نهضت، نشسته بودند کنار منتظرفرصت بودند و حالا فرصت به دستشان آمده است، قلم هایشان آزاد شده است و گفتارشان آزاد شده است، مجالسشان آزاد شده است. متفرقات اهل باطل با هم دارند مجتمع می شوند و مجتمعات اهل حق دارند خدای نخواسته از هم متفرق می شوند. ما باید آن اشخاصی که، گروه هائی که در مسیر اسلام نیستند، در مسیر نهضت اسلامی نیستند، در مسیر ملت نیستند، آن ها را از مقالاتشان، از گفتارشان، از کردارشان بشناسیم و شما که بحمدالله زمام امت اسلام در دستتان هست، روحانیون که زمامدار امور اسلامی هستند، وفادار به نهضت هستند، متعهد هستند، آن ها را به مردم، مردم را توجه بدهند به این تشکل ها، تشکل هائی که مشغولند شیاطین و مجالس درست می کنند و حرف ها می زنند این ها از یک مطلب می ترسند و آن اسلام است.
مخالفین ما از اسلام می ترسند. هر چه وابسته به اسلام است، این ها اگر از آن ها انتقاد می کنند، آن نقطه اصلی که آن ها می خواهند حمله کنند خود اسلام است. همانطوری که در زمان این پدر و پسر خبیث، از اسلام چون خارجی ها می ترسیدند، این ها را وادار کردند که با اسلام مخالفت کنند، لکن در پوشش این که با روحانیت مخالفت کنند، با منبر مخالفت کنند، با محراب مخالفت کنند، مجالس را قدغن کنند.
در این پوشش ها، اسلام نقطه نظر بود، برای این که آن ها از شما اگر بترسند، برای این که شما کارمند اسلام هستید، شما طرفدار اسلام هستید. از این جهت مخالفتشان با شما مخالفت با اسلام است.