فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در مقابل حرف هایشان حرف بزنید، در مقابل مقاله هایشان مقاله بنویسید

این امور باید با دقت ملاحظه بشود. در این نطق هائی که این ها می کنند دقت کنید که این ها یک خرده ریزهائی دارند، با آن خرده ریزها می خواهند اغفال کنند مملکت و ملت شما را. شما بیدار کنید این ها را، در مقابل حرف هایشان حرف بزنید، در مقابل مقاله هایشان مقاله بنویسید، در مقابل سخنرانی هایشان سخنرانی کنید، این نقایصی که این ها دارند که گاهی از قصور است و گاهی از شیطنت، این ها را به رُخشان بکشید، بفهمانید که قضیه این حرف ها نیست که یک ملتی که جمهوری اسلامی را با 98 یا 5/98 در صد پذیرفت، آن وقت بیایند بگویند که ما اسلامش را، این جایش را دیگر نمی خواهیم ؟! این بر خلاف مسیر ملت است، ملت این را پذیرفته است، جمهوری اسلامی را پذیرفته است، این مثل این است که حالا بیایند بگویند که خوب ملت حالا گفته جمهوری اسلامی، ما شاهنشاهی می خواهیم ملت نفهمیده.

این ها دارند ملت را به نفهمی، به حماقت، رَمی می کنند

این ها دارند ملت را به نفهمی، به حماقت دارند چیز می کنند، رمی می کنند، با این که ملت ما با تمام فهم و شعورش مسائل راانجام دادند.
این ها را باید توجه به آن داشته باشید. سران این ها - گروهک ها - هیچ صحبتی ندارند، فقط می خواهند یک تشنجی ایجاد کنند شمابعدها مبتلای به این هستید، دانشگاه که باز بشود مبتلای به یک همچو اشخاصی هستید که گاهی با صورت اسلامی وارد می شوند همین مسائل که حالا مثلا طرح می کنند که باید ولایت فقیه مثلا نباشد این دیکتاتوری است و حال آن که اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می افتد پیش اسلام.

اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی کند

اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی کند، آن که علم دارد، عمل دارد،مشی اش مشی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم معوجی نیست و صحیح است، این نظارت داشته باشد به این امرها نگذارد که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند.