پانصد معمای تلاش

نویسنده : محمود اکبری

معماهای گوناگون

107 - کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود(107)؟
108 - به نظر شما آخر هر چیزیی چیست(108)؟
109 - کدام دانه غذایی است که اگر حرف اولش را برداریم نام چیزی می شود که مردم از آن خوششان نمی آید(109)؟
110 - در بیابان زار و نالان می رود دست ندارد، پا ندارد روی دندان می رود(110)؟
111 - شخصی گفت: پدر من می تواند با یک دست هر اتومبیلی را که بخواهد نگهدارد. آیا چنین چیزی ممکن است(111)؟
112 - قاشقی از دست زهره به میان حوضی افتاد که پر از آب بود او چگونه می تواند این قاشق را از آب خارج کند، بدون این که بدن و لباسش خیس شود؟ و یا از وسیله دیگری هم استفاده کرده باشد(112)؟
113 - بند پوتین چند سوراخ دارد(113)؟
114 - آخر دنیا چیست(114)؟
115 - در کجا دوشنبه قبل از شنبه می آید(115)؟
116 - برنده است ولی اره نیست ریشه دارد ولی درخت نیست سفید است ولی برف نیست می کشند اما نه با ترازو(116)؟
117 - معلمی از شاگردش پرسید دریا بزرگتر است یا دریاچه؟ شاگرد گفت: دریاچه، آیا جواب او صحیح است(117)؟
118 - کدام کلیدی است که به هیچ دری نمی خورد(118)؟
119 - چطور می توان با خودکار قرمز آبی نوشت(119)؟
120 - دو اتوبوس با یک سرعت با هم حرکت کردند وقتی به مقصد رسیدند یکی از آن دو جلوتر بود آیا چنین چیزی ممکن است(120)؟
121 - شخصی از پلکان چهل پله ای به زمین افتاد و آسیبی ندید آیا ممکن است(121)؟
122 - محمود گفت خودمان داریم. رضا گفت نه من دارم تو نداری؟ آیا می دانید چه چیزی را دارند(122)؟
123 - نام خواب طولانی که اگر بر عکس کنیم چیزی می شود که در تابستان بسیار است(123)؟
124 - اتوبوسی 40 مسافر سوار کرد در بین راه چهارده نفر پیاده شدند در آخر خط مسافری باقی نمانده بود که پیاده شود سوال اینکه بقیه مسافرها کجا رفتند(124)؟
125 - در خیابان هستم ولی پستچی نیستم - همه جا هستم و کارم گزارش است ولی اخبار گو نیستم آیا می توانی بگویی من چیستم(125)؟
126 - یک دختری خواب می بیند که حیوانات درنده دور او جمع شده اند حال باید چگونه از دست این حیوانات فرار کند که زخمی نشود(126)؟
127 - دو اتوبوس از تهران به کرج در حرکتند با اینکه هر دو در شرایط یکسان هستند در عین حال یکی از این دو با یک ساعت و دیگری با دو ساعت به مقصد رسیدند علت این تفاوت چیست(127)؟
128 - کدام رازی داری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید(128)؟
129 - کدام دیواری است که ممکن است بشکند ولی نمی ریزد(129)؟
130 - پدر و پسری احکام هم مسافرت کردند در بین راه تصادف کردند بچه زخمی شد او را به اورژانس برند وقتی که دکتر او را دید شروع کرد به گریه کردن و گفت اخ فرزندم سوال اینکه دکتر چه نسبتی با او داشته(130)؟
131 - شخصی گفت: تخم مرغ را زدم زمین نشکست آیا این باور کردنی است(131)؟
132 - از راننده دو اتومبیل (به ترتیب) پرسیدند آیا برادر داری؟ اولی گفت: نه دومی گفت: همان بود که رفت آیا چنین چیزی ممکن است(132)؟
133 - رئیس یک اداره ای می خواست به سفر برود همین که آمد با نگهبان خداحافظی کند نگهبان گفت من خواب دیدم که با هواپیمایی که می خواهی با آن سفر کنی سقوط می کند آقای رئیس از شنیدن این خبر از سفرش منصرف شد و بعد از آن - فهمیده هواپیما سقوط کرده خوشحال شد هم نگهبان را تشویق کرد و هم از اداره اخراج کرد. سوال این است که چرا اخراج کرد(133)؟
134 - اگر ساعت هفت شب ساعتتان را روی ساعت هشت کوک کنید و بخوابید تا فردا صبح در این ساعت بیدار شوید چند ساعت تا به صدا در آمدن زنگ ساعت خواهید خوابید(134)؟
135 - دو کشاورز با هم صحبت می کردند اولی می گفت اگر شما هفت هکتار از زمینهایت را به من بفروشی زمینهای من دو برابر زمینهای شما می شود کشاورز دومی گفت: اگر شما هفت هکتار از زمینهایت را به من بفروشی زمینهای من به اندازه زمینهای شما می شود هر کدام از این دو کشاورز چند هکتار زمین دارند(135)؟
136 - از یک رودخانه ای که یخ زده است چگونه دو نفر می توانند بگذرند و از باغ میوه بچینند(136)؟
137 - کدام کلیدی است که احتیاج به قفل ندارد(137)؟
138 - پدر علی سه پسر دارد، حامد و حسن نام پسر سوم او چیست(138)؟
139 - شخصی کر و لال است چگونه به تلویزیون نگاه می کند(139)؟
140 - علی به اکبر گفت: آن چیست که من دارم تو نداری مجید داره اصغر نداره پسر عمو دارد پسر خاله نداره(140)؟
141 - کدام گیاهی است که اگر دو نیم کنیم نیمی لنگ و نیمی غصه می شود(141)؟
142 - خروس بی(و) کیست(142)؟
143 - مرکز کره زمین چیست(143)؟
144 - یک راننده تریلی بدون توجه به چراغ قرمز از چهار راه رد شد با اینکه پلیس او را می دید جریمه نکرد(144)؟
145 - منزل شخصی در طبقه 10 آپارتمانی بود اما همیشه زنگ طبقه پایین تر را می زد سوال این است که چرا زنگ همان طبقه را نمی زد(145)؟
146 - 10 پرنده بالای درخت بود شکارچی یکی از آنها را زد حال چند تا باقی مانده است(146)؟
147 - محتوای سه شیشه را می خواهیم عوض کنیم و چیزی جز چند برگ کاغذ نداریم چطور می توانیم محتوی شیشه ها را عوض کنیم بدون این که به کاغذها آسیبی برسد(147)؟
148 - بهترین سرگرمی بچه ها در زمستان چیست(148)؟
149 - پرنده ای است که میان مرز ایران و عراق روزی یک تخم مرغ می گذارد حال این تخم مرغ ها مال ایران است یا عراق(149)؟
150 - آن چیست که همه چیز از زیرش می گذرد(150)؟
151 - سه خوردنی است که انسان از خوردن آنها سیر نمی شود آیا می دانید آنها کدامند(151)؟
152 - یک تخم مرغ در 5 دقیقه پخته می شود حال پنج عدد تخم مرغ در چند دقیقه پخته می شود(152)؟
153 - یک کشتی ده پله دارد وقتی آب 5 متر بالا بیاید چند پله زیر آب می رود(153)؟
154 - کدام گزنده ای است که جان ندارد(154)؟
155 - زن و تلفن چه فرقی دارند(155)؟
156 - شباهت شل با پارک چیست(156)؟
157 - شخصی در حال بازگشت از کوه سر بالا آمد آیا چنین چیزی می شود(157)؟
158 - رضا در خواب می بیند که سه حیوان از سه طرف او را محاصره کرده اند او برای نجات خود باید چیکار کند(158)؟
159 - کدام شهر ایران مین دارد ولی منفجر نمی شود(159)؟
160 - آن چیست که همه ما او را می خوریم و هم او ما را می خورد(160)؟
161 - چه مکانی است مال خدا است ولی استفاده از آن به بندگان می رسد(161)؟
162 - کدام حیوان حلال گوشت است که اگر یک حرف آن برداشته شود نام یک حیوان حرام گوشت می شود(162)؟
163 - جمعی از سربازان در خندقی محاصره شدند آنان با خود فکر کردند که اگر در آنجا بمانند حتماً نابود خواهند شد لذا تصمیم گرفتند خود به دشمن زده به استقبال مرگ بشتابند. از خندق بیرون آمده به طرف خطا دشمن حرکت کردند یکی از آنها دید که دو نفر از عقب می آیند یکی دیگر دید که دو نفر از جلو در حرکتند و یکی دیگر هم دید که یک نفر از جلو و یک نفر از عقب در حرکتند. حال بگوید عده سربازان چند نفر است(163)؟
164 - چهار ورزش را نام ببرید که آخرشان بال باشد(164)؟
165 - کدام جنگی است که یک چهارم مردم زمین کشته شدند(165)؟
166 - کدام پرنده ای که پدر و مادر نداشت(166)؟
167 - کدام زنی است که پدرش امام، جدش امام، عمویش امام، شوهرش امام، فرزندش هم امام است(167)؟
از کلمات زیر نام حیوانات را بدست آورید
168 - برگه(168)؟
169 - مکر(169)؟
170 - رشت(170)؟
171 - شوم(171)؟
172 - رسوم(172)؟
173 - سرخ(173)؟
174 - بهر(174)؟
175 - مایه(175)؟
176 - رام(176)؟
177 - رخ(177)؟

معمای شهرها

178 - کدام شهرهایی است که اگر دو حرف آخرش را برداریم همنام حیوان می شود(178)؟
179 - نام کدام شهر از شهرهای استان قم است که از دو طرف یکسان خوانده میشود(179)؟
180 - شهری است که در آخرش ماده خوشبو دارد(180)؟
181 - کدام پرنده ای است که نام دو شهر است(181)؟
182 - نام یکی از شهرهای بلوچستان است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از غذاها می شود(182)؟
183 - کدام شهر است که همنام یکی از فلزات است(183)؟
184 - شهری است که اگر حرف اولش را برداریم یکی از اشکال هندسی می شود؟ و اگر حرف دوم را برداریم پایتخت ایتالیا می شود(184)؟
185 - کدام شهری است که اگر حرف اولش را برداریم محل عبور سیل می شود(185)؟
186 - آن چیست که در رشت اول و در اراک دوم و تهران سوم است(186)؟
187 - نام یکی از شهرهاست که اگر حرف اول آن را برداریم نام پسر و اگر دو حرف اول آن را برداریم وسیله جنگی و اگر چهار حرف اول آن را برداریم واحد پول ژاپن می شود(187)؟
188 - دو شهری که نام خاک است(188)؟
189 - شهری که حرف اولش برداریم نام وسیله جنگی می شود(189)؟
190 - نام شهری که دو حرف اول آن کشنده و سه حرف آخر آن حیات بخش است(190)؟
191 - نام شهری که دو حرف اول آن را برداریم پایتخت یک کشور می شود(191)؟
192 - نام کدام استان ایران در قرآن آمده است(192)؟
این شخصیت در کدام شهر است؟
در اینجا نامهای برخی از شخصیهای الهی و یا شخصیتهای مشهور و نامی کشور مطرح می شود و مخاطبان باید نام آن شهرها را بگویند.
193 - قبر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در کجاست(193)؟
194 - قبر حضرت علی (علیه السلام) در کجاست(194)؟
195 - قبر امام حسن (علیه السلام) در کجاست(195)؟
196 - قبر امام حسین (علیه السلام) در کجاست(196)؟
197 - قبر امام جواد (علیه السلام) در کجاست(197)؟
198 - قبر امام حسن عسکری (علیه السلام) در کجاست(198)؟
199 - قبر امام صادق (علیه السلام) در کجاست(199)؟
200 - قبر امام هادی (علیه السلام) در کجاست(200)؟
201 - قبر حضرت فاطمه (علیها السلام) در کجاست(201)؟
202 - قبر حضرت زینب (علیها السلام) در کجاست(202)؟
203 - خواهر امام رضا (علیها السلام) در کجاست(203)؟
204 - بابا طاهر در کجاست(204)؟
205 - حافظ در کجاست(205)؟
206 - سعدی در کجاست(206)؟
207 - فردوسی در کجاست(207)؟
208 - محتشم در کجاست(208)؟
209 - بوعلی در کجاست(209)؟
210 - استاد شهریار در کجاست(210)؟
211 - عمر خیام در کجاست(211)؟

معماهای شعری

212- آن چیست که شاید تو هم آن را داری - در آن همه چیز می شود بگذاری
یک نوع از آن به دست مادر باشد - در نزد پدر به شکل دیگر باشد
اغلب همه یک نوع از آن را دارند - تا هر چه بخواهند در آن بگذارند (212)
213 - هم زدست هم زدیوار روان در ره مدام - ما به خواب و او به آواز خوشی در نالش است (213)
214 - آن چیست که فرق است میان تو و حیوان - این نعمت ارزنده خدا داده به انسان
با بدون آن راه سعادت ببری پیش - بگرفته تو را زندگی از آن سر و سامان (214)
215 - روزها خواب و شام بیدار است - تن او گرم و داغ و تب دار است
شامگاهان چو می کند خدمت - روزها گوشه گیر و بیکار است (215)
216 - محبوب کلاغ و موش و انسان باشد - در حقه میان پوست پنهان باشد
با نان و پنیر چو به هم آمیزد - بهر شکم گرسنه درمان باشد (216)
217 - یک حرف تو از کلمه اگر برداری - حرف دگری بجای آن بگذاری
چون سرد شود سخت شود هم چون سنگ - چون گرم شود چو آب گردد جاری (217)
218 - هم کور را بینا کند - هم جهل را رسوا کند
راه سعادت را یقین - یا بنده اش پیدا کند
داده نبی راستگو - فرمان ترا بی گفتگو
گر اهل قرآنی تو را - گهواره تا گورش بجو (218)
219 - می روم راه سفید - می ریزم خون سیاه
نشود خسته تنم - بروم هر چه که راه
توی کیفهای شما - همیشه جای من است (219)
220 - مجموعه سه حرف یک صد و هفتاد است - گاهی اثرش بیشتر از فریاد است
بر خصم اگر حمله کند ما شادیم - چون نیش زند به دوست دشمن شادست (220)
221 - ما چه هستیم از گیاهانیم - آشنا با زمین و دهقانیم
هم غذای پرنده و دامیم - هم اساس خوراک انسانیم (221)
222 - آن چیست که سر در افلاک است - پای او غرق در بن خاک است
یک تن و صد هزار فرزندش - گوشت شیرین و استخوان چاک است
نیمی از مار و نیمی از خرگوش - نام آن زین دو جسم ناپاک است (222)
223 - درختی را که ایزد آفریده - دو ده شاخه به رویش برگزیده
که بر هر شاخه ای 30 برگ دارد - به هر برگش دو میوه آفریده (223)
224 - گردن دراز جنگلم - در قد و هیکل اولم
پوست تنم خال خالیه - شکل گلهای قالیه
غذای من برگ درخت - حالا بگو اسمم چیه؟ (224)
225 - آن چیست که در برگ پناهی دارد - جامه سیه و سبز کلاهی دارد
جامه بدرند و سینه اش چاک کند - من در عجبم او چه گناهی دارد (225)
226 - قبا سبزی از این کوچه گذر کرد - که بوی کاکلش ما را خبر کرد (226)
227 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - سرش را می بریدند زنده می گشت (227)
228 - عجایب صنعتی دیدم در این دشت - که آتش در میان آب می گشت (228)
229 - با اینکه شکل گوجه ام - گوجه فرنگی نیستم
کال مرا هرگز نخور - حالا بگو من کیستم (229)
230 - بچه ها در زمان ساسانی - یک جوان شجاع ایرانی
که دل خون، ز وضع ایران داشت - شکوه از فتنه امیران داشت
عزم هجرت ز خاک ایران کرد - ترک آن کشور پریشان کرد
چون ز اسلام با خبر شده بود - بی قرار پیامبر شده بود
رفت سوی دیار پیغمبر - دین اسلام را پذیرا شد
گره از مشکلات او وا شد - سالها بود یار پیغمبر
همه جا در کنار پیغمبر - او کیست اگر توانی گو (230)
231 - چیست آن جانوری که با هوش است - هم در او نیش و هم از او نوش است
لیک نیشش همی علاج بلاست - نوش او هم همی بدان که شفاست (231)