فهرست کتاب


حدیث اخلاق از سخنان چهارده معصوم

محمد تقی فلسفی‏

آسان شمردن گناه

(302)...
(302) علی (علیه السلام) فرموده: بپرهیز از اینکه گناه کردن را آسان شماری و بی پروا مرتکب ناروائیها شوی که این کار در دنیا جامه ذلت ببرت میپوشاند و در آخرت خشم الهی را بسویت جلب میکند.
(303)...
(303) علی (علیه السلام) فرموده است: آنکس که روزگار را شناخته و به تغیراتش وقوف دارد شایسته است از دگرگونیها و تحولات ایمن نباشد و به پایداری اوضاع و احوال خویش مطمئن نشود.
(304)...
(304) علی (علیه السلام) فرموده است: خداوند، امور عالم را بر حسب مصلحت و طبق مقتضیات بجریان میاندازد نه بر وفق خواسته و رضای بشر.
(305)...
(305) امام صادق (علیه السلام) فرموده: ایام زندگی سه روز است. روزیکه گذشته و برگشت ندارد، روزیکه هم اکنون موجود است و باید مغتنمش داشت، و فردائی که نیامده و تنها آرزوی آن در دست مردم است.
(306)...
(306) علی (علیه السلام) فرموده: خود را بگذشته مشغول کردن و برچیزی که از دست رفته افسوس خوردن، وقت را ضایع میکند و عمر عزیز را بهدر میدهد.
(307) علی (علیه السلام) فرموده: شیرینی آرامش فکر و ایمنی خاطر را تلخی ترس و بر حذر بودن، تیره و کدر میسازد.
(308)...
(308) امام صادق فرموده: هر روز بکار همانروز بپرداز و وظیفه ای که در آنروز بعهده داری انجام بده که رعایت این روش مایه هدایت و سعادت تو خواهد شد.
(309)...
(309) امام صادق (علیه السلام) میفرمود: انسان عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشود.
(310)...
(310) علی (علیه السلام) فرموده: انسان خائف و بیمناک، از زندگی آرام و دلپذیر محروم است.
(311)...
(311) علی (علیه السلام) فرموده است: چیزهائی در زندگی ما پیش مآید که بنظرمان مهم و بسیار جلوه میکنند اگر با هم جمعشان کنیم، و کم و ناچیز مینمایند اگر تقسیم و تفکیکشان نمائیم.

ترس از خطر جانکاه تر از خطرات

(312)...
(312) علی (علیه السلام) فرموده: موقعیکه درباره چیزی دچار ترس شدی خود را در آن بیفکن که تشویش و اضطراب، برای مصون ماندن از خطر آن بمراتب سخت تر از ابتلاء به آن است.

مقاومت در برابر سختیها

علی (علیه السلام) در این باره فرموده است:
(313)...
(313) هر گاه سختی چیزی باعث بیم و هراست شد تو نیز در مقابل آن سخت و مقاوم شو که با تن دادن بسختیها و تحمل ناملائمات، مشکل بر تو آسان خواهد شد.