فهرست کتاب


اسوه پارسیان شرح حال و نکته های اخلاقی از آیت الله میرزا علی احمدی میانجی (رحمه الله)

صادق حسن زاده‏

کتاب فضیلت های فراموش شده

حاج آقا ستایشگر فرمودند: آیت الله میانجی کتاب فضیلت های فراموش شده را که شرح حالات عالم ربانی حج آقا تربتی - پدر خطیب توانا آقای راشد است - برای مطالعه سفارش می کرد و در سخنرانی هایش مطالبی از آن نقل می نمود.

گفتن احکام دیه

آیت الله میانجی همه ساله شبهای قدر مسائل شرعی را می گفت که اکثرا توجه به آنها نداریم از جمله آنها حکم دیه بود که اگر کسی به صورت شخصی سیلی یا چیز دیگر بزند به طوری که سرخ شود باید یک مثقال و یا نیم شرعی طلا که هر مثقالی هیجده نخود است، بدهد و اگر کبود شود، سه مثقال و اگر سیاه شود، باید شش مثقال شرعی طلا بدهد. ولی اگر جای دیگر بدن کسی را به واسطه زدن سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد.
آیت الله میانجی عنایت داشت که این مسائل در شبهای قدر مطرح شود و اگر کسی مرتکب این مسائل شده. حق مردم را - ولو بچه خودش باشد - بپردازد تا روح، آمادگی لازم را برای دریافت فیوضات آن شبهای مقدس را پیدا کند.

فروتنی در گفتن مسائل شرعی

آیت الله میانجی همیشه مسائل شرعی را از روی رساله فارسی محشی که فتاوی مراجع را داشت می خواندند و توضیح می دادند و این درس بزرگی برای اهل علم بود چرا که حتی ما طلبه ها هم شاید این روش را به کار نگیریم و بگوییم که از روی رساله آن هم رساله فارسی مسائل را بخوانیم مردم می پندارند ما بی سوادیم و از حفظ گفتن مطالب دلالت بر تسلط به فقه دارد. ولی آیت الله میانجی در بند چنین مسائل نفسانی نبود و تواضع کامل این کار را انجام می داد.
همچنین بعضی از طلبه ها از ایشان به ترکی سوال می کردند، ایشان می فرمودند چون بعضی ها فارس زبانند سعی کنید فارس سوال کنید تا برای اینها نیز قابل استفاده باشد.