فهرست کتاب


سفر به عالم برزخ

علی‏رضا اسداللهی فرد

عیب جویان هرزه زبان

در ادامه سفر هدایت مرا به محلی برد که آنجا گروهی را دیدیم دهانی، مثل، دهان شتر دارند و از گوشت بدنشان قیچی کرده و در دهانشان می گذاشتند.(146)
- به هدایت گفتم: اینها مگر چه کردند که گوشت بدنشان را می برند و در دهانشان می گذارند؟
هدایت: اینها اشخاصی عیب جو و هرزه زبان بودند، دنبال عیبهای مردم می گشتند تا آبروی آنها را بریزند، غیبت دیگران می کردند در رو در رو تعریف و تمجیدشان می کردند و در پشت سرشان از آنها به بدی یاد می کردند.
- اینها بدترین بندگان خدا بودند چرا که دو چهره و دو زبان بودند. گفتم: آیا اینها در حقیقت منافق بودند؟
هدایت: اینها شعبه ای از نفاق داشتند و اینها معروف به آدمهای دو رو بودند. گفتم: قرآن مجید اینها را در دنیا به شدت مورد مذمت قرار داده و می فرمود: وای به حال عیب جویان هرزه زبان.(147)
هدایت: اینها آنقدر پست بودند که پیامبر در موردشان فرموده بود: دو رویان در روز قیامت در حالی؟ زبانشان از پشت گردنشان بیرون آمده می آیند و از آخر پاهایشان آتش شعله ور می شود و تمام بدنشان را در بر می گیرد بعد ندا می شود اینها دو رویانند.(148)
- امام باقر (علیه السلام) در مورد اینها فرموده بودند چه بد بنده ای است آن بنده ای که دو رو و دو زبان باشد در حضورش او را تعریف کند و در پشت رو او را بخورد (غیبتش کند) اگر به دیگری نعمتی رسد حسادتش نماید و اگر از دیگری نعمتی سلب شود او را خوار کند.(149)

کسانی که اموال یتیم را به ناحق می خورند

به منزل دیگری از منازل جهنم رفتیم دیدیم گروهی، آتش را در دهانشان می گذارند و از مقعدشان بیرون می آید.(150)
گفتم: اینها در دنیا چه عملی مرتکب شدند که این عذاب آنها را احاطه کرده است؟
هدایت: اینها کسانی بودند که در دنیا اموال یتیم را به ناحق خورده بودند.
- به خیال اینکه آنها سرپرست ندارند. اموالشان را با ستمگری و حیله و مکر تصاحب کردند و بچه یتیم را از حقش سلب نمودند اموال آنها را خوردند و نمی دانستند که یتیم اگر چه قدر پدر و یا مادر از دست داده اما خدایی دارد که حامی و حافظ او و اموالش باشد و خداوند برای حفظ اموال او برای کسی که از روی ظلم بخواهد مال یتیم را بخورد وعده عذاب داد و می بینی که الان معذبند و در روز قیامت نیز اینها در حالی محشور می شوند که دهانش از آتش پر شده و مردم از التهاب آتش می فهمند که این شخص مال یتیم خورده.(151)
گفتم؛ قرآن مجید نیز فرمود: آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش فرو می برند و به زودی - به دوزخ - در آتش فرزان خواهند افتاد(152) و اینجا وعده خداوند محقق گشته و عقوبت نافرمانی را می بینند.

رشوه خواران و رشوه دهندگان و واسطه گران

در راه سفر عده ای را دیدم که آتش می خورند(153) و از دهان تا نشیمن گاهشان می سوخت و از شدت سوزش آن، فریاد می زدند و این خوردن هر بار تکرار می شد.
هدایت گفت: می دانی اینها در دنیا چه کار می کردند؟
گفتم: نه
هدایت: اینها کسانی بودند که در دنیا رشوه می گرفتند یعنی مشکل کسی که به دست او حل می شد، رفع می کرد و پول بابت آن می گرفت و گاه توجیه می کردند، اسمش را هدیه می گذاشتند و او می گرفت.(154)
گفتم: راستش ما در دنیا شنیده بودیم رشوه گیرنده، رشوه دهنده، و واسطه بین این دو یعنی کسی که می داند کسی مشکل دارد و به او گوید من کسی را می شناسم که کار تو را حل کند اما کمی خرج دارد همه ملعونند.(155)
و در روایتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: گیرنده رشوه و دهنده هر دو در آتشند.
- و در روایتی دیگر فرمودند: مبادا رشوه بگیرید که رشوه خود کفر است و کسی که رشوه بگیرد بوی بهشت به مشامش نرسد.(156)
- حال سوال من این است آیا در بین اینها، رشوه دهندگان نیز هستند؟
هدایت: بله، همان طور که گفتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) همه را در یک مرتبه قرار داد و رشوه دهنده نیز در اینجا معذب است.