فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

چهره عدل مهدوی در ادعیه و زیارات امام مهدی (علیه السلام) (2)

سید منذر حکیم

اشاره

ادعیه اهل بیت علیهم السلام یا قرآن صاعد به گونه ای همسو با قرآن کریم، فرهنگ عدالت خواهی و عدالت گستری را در جامعه اسلامی دنبال می کند.
ادعیه ویژه حضرت مهدی (علیه السلام) بسیار متنوع، ولی هدفمند و با روشی ویژه، سمبل های عدالت خواهی و عدالت گستری را در یک وارث حقیقی و زنده و حاضر در صحنه جوامع بشری مورد توجه ویژه قرار داده و با برقراری ارتباط معنوی دعا کننده با او، مجموعه آرمان های الهی عدالت مدار را با ظلم ستیزی از درون انسان تحولی زیربنایی به وجود می آورد، تا انسان های منتظر قیام پرچمدار حق طلب و عدل گستر را در حالت آماده باش کامل و بصیرت همه جانبه در آورد، و احیای کتاب و سنت در دولت حضرت مهدی (علیه السلام) در این ادعیه، سمبل حق گرایی و حق گستری و عدالت خواهی معرفی شده است.

فرهنگ عدالت مداری و ستم ستیزی در ادعیه اهل بیت علیهم السلام و همسویی قرآن صاعد با قرآن نازل

1. ادعیه اهل بیت علیهم السلام را قرآن صاعد می گویند. این نامگذاری بدون علت نمی تواند باشد. تشابه مفاهیم مطرح شده در ادعیه اهل بیت علیهم السلام با مفاهیم مطرح شده در قرآن کریم، بلکه مطرح شدن مفاهیم قرآنی به صورت دعا و بازخوانی این مفاهیم در قالب ادعیه، مایه تعمیق و نهادینه شدن این مفاهیم می گردد و در دعا کردن و دعا خواندن، این مفاهیم را از عمق وجود خودمان بر زبان می آوریم و آنها را به سمت و سوی معبود خود، با اظهار راز و نیاز بالا می بریم.
2. یکی از مفاهیم بسیار مهم و ارزشمند قرآن کریم که در ادعیه اهل بیت علیهم السلام و زیارات ویژه امام مهدی (علیه السلام) مطرح شده است، مفهوم ارزشی عدل گرایی و ستم ستیزی می باشد.
3. مراتب متفاوت این مفهوم را به خوبی در ادعیه و زیارت امام مهدی (علیه السلام) می توانیم ببینیم. منظور از مراتب، مراحل تحول و تکامل انسان نسبت به شناخت آن تا بالاترین مرتبه تحقق عدالت در جامعه بشری و تجلی آن مفهوم در تمام ابعاد جامعه می باشد.
4. مراتب مذکور را می توانیم به شکل ذیل یادآوری کنیم:
عدالت شناسی، عدالت دوستی، عدالت گرایی، عدالت خواهی (عدالت طلبی)، عدالت مداری، عدالت پروری، عدالت گستری و در برابر آن ستم شناسی، ستم ستیزی، ستم گریزی که در عبارت های مختلف ادعیه اهل بیت علیهم السلام به ویژه در زیارات امام مهدی (علیه السلام) به چشم می خورد و فرهنگ عدالت مداری و ستم ستیزی را در جان و روان پیروان اهل بیت علیهم السلام شکوفا می سازد.