فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

رساله سعدبن عبدالله (ورقه 10/1)

اجمع المسلمون عن ان اول ما نزل من القرآن (اقرأ باسم ربک)، و اول ما نزل بالمدینة سورة البقرة، و آخر ما نزل (فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم)
با مقایسه رساله سعد و تفسیر نعمانی، این احتمال جدی است که این رساله با عنایت به تفسیر نعمانی نگاشته شده و در واقع، گسترش یافته آن باشد.

مهدویت در ساله سعد بن عبدالله

پیشتر در بحث از اندیشه مهدویت در تفسیر نعمانی به ع