فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

اهل کتاب در دولت مهدی (عج) 2

نصرت الله آیتی

اشاره:

بی گمان پس از تمهیدات فراوانی که از سوی امام مهدی (علیه السلام) برای گرایش اهل کتاب به اسلام واقعی فراهم می شود، بسیاری از آنان به این آیین الهی روی خواهند آورد. اما در مورد سرنوشت اقلیتی از آنان که از سر تعصب چشم از حقیقت می پوشانند و بر آیین منسوخ خود باقی می مانند فرضیه های گوناگونی قابل طرح است از جمله:
1. این دسته از اهل کتاب با پرداخت جزیه در سایه حکومت امام معدی (علیه السلام) زندگی خواهند کرد.
2. گروه یاد شده به دلیل امتناع از پذیرش حق و تعصب بی دلیل بر آیین منحرف خود حق حیات نخواهند داشت.
3. از میان این دسته از اهل کتاب تنها کسانی کشته خواهند شد که بر عقاید شرک آمیز خود باقی بمانند اما سایرین با پرداخت جزیه تحت الحمایه حکومت عدل مهدی زندگی خواهند کرد.
قدر متیقن که از روایات معتبر قابل استفاده است این است که در حکومت امام مهدی (علیه السلام) جهان از وجود اهل کتابی که بر عقاید شرک آمیز خود اصرار بورزند پیراسته خواهد شد.
پیش از این گذشت که با توجه به شواهد و قراین فراوان، اکثر اهل کتاب در عصر حکومت امام مهدی (علیه السلام) اسلام می آورند و هیچ گونه قرینه عقلی یا نقلی که بر کشته شدن اکثر اهل کتاب در عصر حکومت امام مهدی (علیه السلام) دلالت کند وجود ندارد؛ بلکه شواهد و قراین، خلاف این مسأله را ثابت می کنند. و طبیعتا در جنگ و درگیری هایی که میان سپاه امام (علیه السلام) و اهل کتاب در جریان فتح دنیا رخ خواهد داد، تعداد اندکی از اهل کتاب به جهت مقاومت در برابر سپاه امام (علیه السلام) به قتل خواهند رسید. لیکن علاوه بر گروه کثیری که اسلام می آورند و تعداد اندکی که در جریان فتح دنیا کشته می شوند، گروه کمی نیز باقی خواهند ماند که از ادله و قراین و شواهد سابق، وضع آنان مشخص نمی شود؛ چرا که بر اساس قراین سابق، تعداد اندکی از اهل کتاب در جریان فتح دنیا کشته خواهند شد و شواهد و قراینی که برای اسلام آوردن اهل کتاب اقامه شد، توانایی اثبات اسلام آوردن تمامی باقی ماندگان اهل کتاب را ندارد. نهایت چیزی که این شواهد و قراین اثبات می کنند، اسلام آوردن اکثر باقی ماندگان اهل کتاب است. بنابراین هنوز گروه کمی وجود دارند که وضع آنان از ادله پیشین فهمیده نشده است.
در مورد سرانجام این گروه کم، در این قسمت گفت و گو خواهیم کرد و از میان فرضیه های مختلفی که در این باره وجود دارد، به بهترین فرضیه ها خواهیم پرداخت.

فرضیه اول: جزیه

اولین فرضیه ای که در مواجهه امام (علیه السلام) با باقی ماندگان اهل کتاب وجود دارد، فرضیه وضع و مقرر کردن جزیه برای اهل کتاب است.