فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

نقدی بر نظریه همگرایی ابن خلدون در تشکیل حکومت جهانی امام زمان (علیه السلام)

زین العابدین شمس الدین
ترجمه: عبدالله امینی

اشاره:

ابن خلدون معتقد است پیدایش و زوال دولت ها و حکومت ها در سطح منطقه ای و بومی، منوط به عصبیت (همگرایی) افراد یک قبیله و عشیره در سطح کشوری یا جهانی، بسته به همگرایی شهروندان هم نژاد است. نظریه ابن خلدون به العصبیة مشهور است، وی برای اثبات پندار خویش، مستندات و رخدادهای تاریخی را گواه می آورد، از این رو معتقد است:
مهدی فاطمی اگر بخواهد حکومت جهانی تشکیل بدهد، به قوم و قبیله خود (قریش و هاشمیان) نیازمند است، در حال یکه اثری از این عشیره، بر جای نمانده، تعصب و همگرایی قومی وجود ندارد که به وی یاری و کمک برساند، در نتیجه تشکیل دولتی جهانی ممکن نخواهد بود!.
در مقاله تقدیمی، نقدی بر این نظریه داشته، گفته ایم: تنها تعصب برخاسته از ملیت نمی تواند علت پیدایش یا زوال دولت ها باشد بلکه گاه همدلی از همزبانی بهتر است!
گاه آرمان ها و اهداف یکسان، ملل مختلف، از نژادها و زبان های گوناگون را، گرد هم آورده، به آنان یکپارچگی و همگرایی برای تشکیل حکومتی جهانی می بخشد! خود ابن خلدون از چنین همگرایی، به همگرایی دینی آرمانی یاد کرده، آن را قبول دارد.

پیشگفتار