فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

5. تقریب بین ادیان الهی و مذاهب اسلامی

گفته شد مسئله عدالت باوری، مشترک بین ادیان است و هر امر مشترکی بین گروه های مختلف باعث کم کردن فاصله ها شده و آنها را به هم نزدیک می گرداند؛ بنابراین چنان چه جامعه ای که در آن ادیان مختلفی زندگی می کنند همگی به این مسئله باور داشته باشند، در این امر وحدت رویه داشته و با هم نزدیک بوده و نوعی اتحاد بین آن ها در مقابله با طاغیان و ظالمان و فرعونیان ایجاد می شود.

6. بیداری اندیشه ها و به دست آوردن راه نجات از ظلم و استبداد

اندیشمندان و شیفتگان اسلام ناب، با استناد به کتاب و سنت، انتهایی روشن و فرجامی همراه با تابش پرتو عدالت الهی در جهان تصور می کنند و این تصور را در میان سایر اقشار جامعه می نمایانند تا دیگر اندیشه ها نیز بیدار گشته و همراه با هم و با همفکری، ترکیبی یکپارچه تشکیل داده و جهت پیکار همگانی برای ریشه کنی فسادها، تبعیض ها، ناعدالتی ها و... در جامعه، راه های روشنی بیابند و آن را در ظرف عمل قرار دهند.
بنابراین چنین باوری سبب می گردد نه تنها اندیشمندان اسلامی بلکه دیگر مردمان نیز در انتظار چنین واقعه ای عظیم، همواره بیدار و آگاه و مترصد بوده، به دنبال پیدا نمودن و تهیه و تدارک راه های مناسب در سرعت بخشیدن به آن باشند.

عدل موعود از منظر آیین یهود و مسیحیت

سید محمد صادق محمدی