فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

3. یکدلی و یکپارچگی

رمز اصلی پیروزی هر ملتی و سرازیر شدن نعمت های آسمانی یکدلی و یکپارچگی(345) انسانها بر مبنای اسلام و دین داری است.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:
شما یاوران حقید و برادران در دین؛ سپرهای روز گرفتاری و پیکار و رازداران در برابر افشا کنندگان اسرار.(346)
و اما دوستی طالبان دنیا و بی دینان زوال پذیر و بی نتیجه است و هیچ بنائی ندارد.(347)
روشن است که باور به دادورزی در آخرالزمان از مصادیق دین داری به شمار می آید و می تواند مبنا و ملاکی برای اتحاد باشد و اگر جامعه ای، همگی به این امر بزرگ الهی باور داشته باشند، با توجه به هدف و دغدغه مشترک، نوعی یکدلی و یکپارچگی در تحقق آرمان و کمالی واحد برای آنها شکل می گیرد و وقتی هدف واحد شود، راه ها، اسباب و... برای رسیدن به آن هدف نیز یکی می شود.

4. تابیدن انوار الهی و برکات آسمانی از آینه باور به عدالت مهدوی در جامعه

ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض... .(348)
و اگر اهل تقوی ایمان بیاورند و پرهیزکار باشند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم... .
تردیدی نیست که پرهیزکاری تنها به انجام دادن فرایض و ترک نواهی نیست؛ بلکه شخص پرهیزکار بایستی به اصول مسلمه مذهب و دین نیز معتقد بوده و با فکر و اندیشه و استدلال به اصول اعتقادی - که از جانب خداوند به واسطه پیامبران رسیده است - نیز باور داشته باشد.
عدالت باوری حضرت مهدی (علیه السلام) نیز از جمله اصول مسلمه بوده از مصادیق تقوا و پارسایی به شمار می آید و اگر جامعه ای آن را بپذیرد و در مرحله عمل نیز به کار برد، در واقع تقوای الهی را پیشه کرده است و سنت خداوند بر آن است که برکات آسمانی خود را بر آن جامعه بباراند و آن جامعه با تابیدن انوار الهی، به مدینه فاضله مبدل گشته و باب رحمت و نعمت های خداوند بر روی آنها گشوده می شود.

5. تقریب بین ادیان الهی و مذاهب اسلامی

گفته شد مسئله عدالت باوری، مشترک بین ادیان است و هر امر مشترکی بین گروه های مختلف باعث کم کردن فاصله ها شده و آنها را به هم نزدیک می گرداند؛ بنابراین چنان چه جامعه ای که در آن ادیان مختلفی زندگی می کنند همگی به این مسئله باور داشته باشند، در این امر وحدت رویه داشته و با هم نزدیک بوده و نوعی اتحاد بین آن ها در مقابله با طاغیان و ظالمان و فرعونیان ایجاد می شود.