فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

2. احیای عدالت نسبی در جامعه

هر جامعه و نظامی برای رشد و تکامل در جهات مختلف، به دنبال الگویی مناسب است تا خود را با آن وفق دهد و به رشد و تعالی نسبی برسد. حال چنانچه جامعه ای محقق شدن اصول دادگری و رستگاری و سعادت و صعود و رفاه اقتصادی، اجتماعی، قضایی و... را در سلطنت مقتدرانه و عادلانه حضرت مهدی (علیه السلام) ببیند و به آن باور داشته باشد، آن را الگوی خود قرار داده و تلاش می نماید تا حد امکان آن آرمان ها - از جمله عدالت و دادورزی - را در خود به فعلیت برساند و اگر نمی تواند همانند آن حکومت اصیل عدالت را جاری کند، لااقل یک عدالت نسبی را تحقق بخشد.

3. یکدلی و یکپارچگی

رمز اصلی پیروزی هر ملتی و سرازیر شدن نعمت های آسمانی یکدلی و یکپارچگی(345) انسانها بر مبنای اسلام و دین داری است.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید:
شما یاوران حقید و برادران در دین؛ سپرهای روز گرفتاری و پیکار و رازداران در برابر افشا کنندگان اسرار.(346)
و اما دوستی طالبان دنیا و بی دینان زوال پذیر و بی نتیجه است و هیچ بنائی ندارد.(347)
روشن است که باور به دادورزی در آخرالزمان از مصادیق دین داری به شمار می آید و می تواند مبنا و ملاکی برای اتحاد باشد و اگر جامعه ای، همگی به این امر بزرگ الهی باور داشته باشند، با توجه به هدف و دغدغه مشترک، نوعی یکدلی و یکپارچگی در تحقق آرمان و کمالی واحد برای آنها شکل می گیرد و وقتی هدف واحد شود، راه ها، اسباب و... برای رسیدن به آن هدف نیز یکی می شود.

4. تابیدن انوار الهی و برکات آسمانی از آینه باور به عدالت مهدوی در جامعه

ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض... .(348)
و اگر اهل تقوی ایمان بیاورند و پرهیزکار باشند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم... .
تردیدی نیست که پرهیزکاری تنها به انجام دادن فرایض و ترک نواهی نیست؛ بلکه شخص پرهیزکار بایستی به اصول مسلمه مذهب و دین نیز معتقد بوده و با فکر و اندیشه و استدلال به اصول اعتقادی - که از جانب خداوند به واسطه پیامبران رسیده است - نیز باور داشته باشد.
عدالت باوری حضرت مهدی (علیه السلام) نیز از جمله اصول مسلمه بوده از مصادیق تقوا و پارسایی به شمار می آید و اگر جامعه ای آن را بپذیرد و در مرحله عمل نیز به کار برد، در واقع تقوای الهی را پیشه کرده است و سنت خداوند بر آن است که برکات آسمانی خود را بر آن جامعه بباراند و آن جامعه با تابیدن انوار الهی، به مدینه فاضله مبدل گشته و باب رحمت و نعمت های خداوند بر روی آنها گشوده می شود.