فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

13. اعتقاد به عدالت مهدوی، توجه داشتن به کرامت و شرافت انسانی

یکی از مهم ترین حقوق انسان ها کرامت و شرافت آنان است(338) که در طول قرون متمادی توسط گردن کشان و فرعونیان از آنان به یغما رفته است و با گسترش عدالت حضرت مهدی (علیه السلام) به آنها بازگردانده شده و ربایندگان این کرامت ها در پیشگاه محکمه عدالت، سخت مجازات می شوند. بنابراین با این باور، توهین ها، تهمت ها، محروم کردن ها، تحقیر کردن ها و... از انسان رخت بر می بندد و توجه بیشتری به ارزش و اعتبار انسانها می شود؛ زیرا دانسته می شود قدرتی پر توان تر در سایه عنایت الهی به فریادرسی این انسان های درد کشیده خواهد شتافت و انتقام آنان را خواهد گرفت و بنابراین بر مبنای اجرای دستورات اسلام، حرکت اصلاحی در کرامت دادن حقیقی به انسان ها صورت می گیرد.

14. بیم و امید

عصر دادورزی حضرت مهدی (علیه السلام) تهدید، تنگنا و ایام عسرت است برای طمع ورزان و دنیاطلبان(339) و آسایش و آرامش و سامان یابی زندگی است برای مومنان و مستضعفان.(340) انسانها با این باور در مرز بین خوف و رجا و بیم و امید زندگی می کنند و از یک سو عدالت ورزی حضرت را مهربانانه و نویدبخش و از دیگر سو، قاطعانه و سازش ناپذیر می دانند و تلاش می نماید اعمال خود را با این دو گونه برخورد وفق دهد.

15. احساس شخصیت

مومنان نیک می دانند که مهدی آل محمد (علیه السلام) می آید و آنان را عزیز می گرداند و دشمنانشان را خوار و ذلیل می کند(341) و با خلافت و عدالت راستین خود، حاکمیت مومنان و مستضعفان را تضمین می نماید.(342) بنابراین بدیهی است که مومنان و فرودستان در برابر زورمندان احساس ذلت نمی کنند چرا که خود را میراث دار اصلی زمین دانسته و صاحبی برای خویش متصور هستند که با فرمانروایی عادلانه و سلطنت قدرتمند خود مایه مباهات آنان است.