فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

9. آرامش و امنیت روحی

تردیدی نیست که نهایت سعی و تلاش انسان ها در رسیدن به آرامش و امنیت روحی است و هر روزنه ای را که جهت تابیدن این آرامش ببینند به سوی آن خیره می شوند.
امید به عصر طلایی و تشکیل حکومت عادلان و ستانده شدن داد مظلومان از ظالمان و برچیده شدن پایه های استبداد، نور آرامش را در دل مومنین روشن می سازد و نگرش آنان را به آینده هستی، نگرشی آرامش بخش می کند و با تصور امنیتی فراگیر برای آینده عالمیان، درخشش و تابش آن را در روح و جان خود نیز مشاهده می کنند.

10. دعا برای تعجیل فرج

شکی نیست که دعا، تاثیر بسایی در سرنوشت انسان ها و تغییر قضای الهی داشته و از اقسام شکر(333) بوده و موجب فزونی نعمت(334) می گردد.
بنابراین در تسریع ظهور و فرج و تشکیل حکومت عدل نیز نقش بسزایی دارد.
امام زمان (علیه السلام) فرمود:
بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که آن فرج شما است.(335)
مومنین که از ظلم و ستم های روا شده بر انسان ها آگاه بوده و بر این باورند که با برقراری عدالت مهدوی در کره خاکی، بساط این همه ظلم و ستم ها برچیده شده و رفاه اجتماعی و اقتصادی حاکم خواهد شد همواره دست به دعا برداشته و از خداوند می خواهند که در فرج حضرتش تعجیل فرماید تا انسان های درد کشیده هر چه زودتر به حقوق از دست رفته شان نایل آیند و عدل سراسر گیتی را فرا گیرد. زیرا می دانند دعایشان در این امر مستجاب می شود.(336)

11. اعتقاد به حکومت عدل، وسیله تبری از حکومت های جور

کسی که به شاخصه های کلی دادورزی در حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) علم و باور داشته و می داند که این حکومت اصلاح طلب و ظلم ستیز، تجلی و وعده عدالت حقیقی الهی است، آن عدالت مقتدرانه و غایت کمال انسان ها را مقیاس و میزان قرار داده و حکومت های عصر خود را با آن می سنجد و اگر دولتی در دادورزی خود، به این مقیاس نزدیک تر شود، به آن تمایل پیدا کرده و از آن حمایت می کند و چنانچه سلطنتی بر خلاف مقیاس حق مداری، ظلم محور بوده و ستمگری در آن ترجیح داده شده و شاخصه های عدالت مهدوی را نداشته باشد، مورد انزجار مومنین می باشد. زیرا کسی که به آن عصر طلایی و آن عدالت همگانی باور داشته و آن مدینه فاضله را تصور کرده است نمی تواند آن حکومت ها و سلطنت های جور را تحمل کند و به راستی از آن وضع نامطلوب گریزان بوده و از آن تبری می جوید.