فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

8. تهذیب نفس

اگر چه برین از خودخواهی و هوای نفس و پاکیزه شدن از خباثت و رذایل نفسانی همیشه و در همه حال برای یک مومن وارسته سزاوار است، کسی که باور دارد روزگاری در همین دنیا جلوه ای از عدالت کبریای حضرت حق طلوع می کند و نزد حضرت مهدی (علیه السلام) مومن واقعی از غیر واقعی نمایان است(331) و هر چیزی در جای خود قرار می گیرد و انسان های پست و وارسته، هر کدام از هم متمایز و در جایگاه خود قرار می گیرند، ضرورت آن را بیشتر درک کرده و با وارستگی و رهیدن از لغزش ها نفس خود را پاک می گرداند تا سرافراز و سربلند، نزد حضرتش حاضر گردد. امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
هرگاه قائم به پا خیزد، هیچ یک از بندگان خداوند به پیشگاهش برنخیزد، مگر این که او را می شناسد که آیا صالح است یا ناصالح و ناشایسته.(332)

9. آرامش و امنیت روحی

تردیدی نیست که نهایت سعی و تلاش انسان ها در رسیدن به آرامش و امنیت روحی است و هر روزنه ای را که جهت تابیدن این آرامش ببینند به سوی آن خیره می شوند.
امید به عصر طلایی و تشکیل حکومت عادلان و ستانده شدن داد مظلومان از ظالمان و برچیده شدن پایه های استبداد، نور آرامش را در دل مومنین روشن می سازد و نگرش آنان را به آینده هستی، نگرشی آرامش بخش می کند و با تصور امنیتی فراگیر برای آینده عالمیان، درخشش و تابش آن را در روح و جان خود نیز مشاهده می کنند.

10. دعا برای تعجیل فرج

شکی نیست که دعا، تاثیر بسایی در سرنوشت انسان ها و تغییر قضای الهی داشته و از اقسام شکر(333) بوده و موجب فزونی نعمت(334) می گردد.
بنابراین در تسریع ظهور و فرج و تشکیل حکومت عدل نیز نقش بسزایی دارد.
امام زمان (علیه السلام) فرمود:
بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که آن فرج شما است.(335)
مومنین که از ظلم و ستم های روا شده بر انسان ها آگاه بوده و بر این باورند که با برقراری عدالت مهدوی در کره خاکی، بساط این همه ظلم و ستم ها برچیده شده و رفاه اجتماعی و اقتصادی حاکم خواهد شد همواره دست به دعا برداشته و از خداوند می خواهند که در فرج حضرتش تعجیل فرماید تا انسان های درد کشیده هر چه زودتر به حقوق از دست رفته شان نایل آیند و عدل سراسر گیتی را فرا گیرد. زیرا می دانند دعایشان در این امر مستجاب می شود.(336)