فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

7. عدالت باوری و تقوای الهی

از جمله مهم ترین شاخصه ها و مقدمات تقوای الهی، باور و ایمان به امور غیبی الهی است که باور به حکومت عدلی که توسط مهدی آخرالزمان تشکیل می شود از مصادیق بارز آن است: ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب...؛(330) آن کتاب که تردیدی در آن نیست، هدایتی برای متقین است، کسانی که ایمان به غیب دارند....
باور به دادورزی و عدالت گستری حضرت مهدی (علیه السلام) - که منشأ وحیانی داشته و از مسلمات دین اسلام است - یکی از مصادیق باورهای غیبی به شمار آمده و مستلزم تقوای الهی است و بدون این سرمایه معنوی، پارسایی و پرهیزکاری معنا ندارد و البته آزمونی است که تنها مومنین راستین و موحدان خداجو از عهده آن بر آمده و مزین به لباس پرهیزکاری می شوند که برترین لباسهاست.

8. تهذیب نفس

اگر چه برین از خودخواهی و هوای نفس و پاکیزه شدن از خباثت و رذایل نفسانی همیشه و در همه حال برای یک مومن وارسته سزاوار است، کسی که باور دارد روزگاری در همین دنیا جلوه ای از عدالت کبریای حضرت حق طلوع می کند و نزد حضرت مهدی (علیه السلام) مومن واقعی از غیر واقعی نمایان است(331) و هر چیزی در جای خود قرار می گیرد و انسان های پست و وارسته، هر کدام از هم متمایز و در جایگاه خود قرار می گیرند، ضرورت آن را بیشتر درک کرده و با وارستگی و رهیدن از لغزش ها نفس خود را پاک می گرداند تا سرافراز و سربلند، نزد حضرتش حاضر گردد. امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
هرگاه قائم به پا خیزد، هیچ یک از بندگان خداوند به پیشگاهش برنخیزد، مگر این که او را می شناسد که آیا صالح است یا ناصالح و ناشایسته.(332)

9. آرامش و امنیت روحی

تردیدی نیست که نهایت سعی و تلاش انسان ها در رسیدن به آرامش و امنیت روحی است و هر روزنه ای را که جهت تابیدن این آرامش ببینند به سوی آن خیره می شوند.
امید به عصر طلایی و تشکیل حکومت عادلان و ستانده شدن داد مظلومان از ظالمان و برچیده شدن پایه های استبداد، نور آرامش را در دل مومنین روشن می سازد و نگرش آنان را به آینده هستی، نگرشی آرامش بخش می کند و با تصور امنیتی فراگیر برای آینده عالمیان، درخشش و تابش آن را در روح و جان خود نیز مشاهده می کنند.