فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

5.آمادگی

انقلاب و جنبش با این گستردگی برای طرح ها و برنامه های جهانی و تشکیل ساختارهای ایجاد عدالت اقتصادی، فرهنگی، قضایی و... در جامعه عدل مهدوی نیازمند نیروهای کار آمد و مهدی یاورانی است که بتوانند در مسندهای مختلف حکومت با عناوین متفاوت خدمت کنند.
امام باقر (علیه السلام) می فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند و مهدی ما ظهور کند، یک مرد از شیعیان ما پر جرأت تر از شیر و کاری تر و نافذتر از نیزه خواهد بود.(327)
کسانی که آرمان عدالت گستری در سراسر گیتی را در سر دارند بایستی با بینشی ژرف، نسبت به آن حرکت بزرگ، خود را در عرصه های مختلف علمی، نظامی و سطوح عالی معنوی آماده سازند تا بتوانند مقدمات آن حکومت عظیم را تشکیل دهند و از همین عصر غیبت، خود را به عنوان پشتوانه ای در جامعه فاضله عصر مهدوی به آن حضرت بشناسانند. بنابراین آماده شدن در همه عصرها برای محقق شدن آرمان آن حضرت و تشکیل آن حکومت عدل محور ضروری می نماید.

6. پایداری در برابر مصائب دشمنان

صبر گویای شرایط گذشتن زمان لازم در پرورش حیات آدمی و تحقق خودسازی و رشد عقلانی در رسیدن به حق و عامل اصلی تعالی انسان و کمال آدمیت است و در عرفان اسلامی، یکی از ویژگی های سیر و سلوک و اصیل ترین حالت، بردباری و شکیبایی است و طی همه منازل و مراحل نیازمند صبر است.(328)
عدالت باوری می آموزد که فرجام جهان، جلوه ای از عدالت حق تعالی است و سرانجام، وضعیت نامطلوب مومنین پایان می پذیرد و حقشان ستانده می شود. از این روی، اگر چه در دوران غیبت آزارها و اذیت ها می بینند و دچار مصائب می شوند، با امید به برچیده شدن ریشه اهریمنان و سقوط صاحبان زر و زور و تزویر، با بینشی عمیق، صبور و بردبار بوده و اقسام مصائب و مشقت ها را تحمل می نمایند.
امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
برای او غیبتی است که گروهی در آن دوران از دین برگشته، برخی دیگر بر دین پایدار خواهند ماند و مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت.(329)

7. عدالت باوری و تقوای الهی

از جمله مهم ترین شاخصه ها و مقدمات تقوای الهی، باور و ایمان به امور غیبی الهی است که باور به حکومت عدلی که توسط مهدی آخرالزمان تشکیل می شود از مصادیق بارز آن است: ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب...؛(330) آن کتاب که تردیدی در آن نیست، هدایتی برای متقین است، کسانی که ایمان به غیب دارند....
باور به دادورزی و عدالت گستری حضرت مهدی (علیه السلام) - که منشأ وحیانی داشته و از مسلمات دین اسلام است - یکی از مصادیق باورهای غیبی به شمار آمده و مستلزم تقوای الهی است و بدون این سرمایه معنوی، پارسایی و پرهیزکاری معنا ندارد و البته آزمونی است که تنها مومنین راستین و موحدان خداجو از عهده آن بر آمده و مزین به لباس پرهیزکاری می شوند که برترین لباسهاست.