فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

4. شکسته شدن هیبت مستکبران در برابر مومنان(326)

در طول سده های متمادی، مستکبران و فرعونیان با ابزارهای مادی و در دست داشتن رسانه های تبلیغاتی مسموم، به جای حق نشسته و سعی در نمایاندن برتری و هیبت و قدرت خود و ذلیل و ویران کردن شخصیت مومنین داشته اند و تلاش نموده اند با ارزش ها و مفاخر مجازی و پوچ و تو خالی خود، برتری اجتماعی و بزرگ منشی خود را بنمایانند.
اما با اعتقاد به تشکیل سلطنت و دادورزی مقتدرانه حضرت مهدی (علیه السلام) و شکسته شدن بت های مستکبران و گرفته شدن ریاست ها و مال ها و ابزارهای باطل و ناحق از مستکبران، پوچی و تهی بودن قدرت آنان نمایان می شود و هیبت آنان شکسته می شود؛ زیرا این اقتدارها و عظمت های ظاهری تداومی نداشته و همیشگی نیستند.

5.آمادگی

انقلاب و جنبش با این گستردگی برای طرح ها و برنامه های جهانی و تشکیل ساختارهای ایجاد عدالت اقتصادی، فرهنگی، قضایی و... در جامعه عدل مهدوی نیازمند نیروهای کار آمد و مهدی یاورانی است که بتوانند در مسندهای مختلف حکومت با عناوین متفاوت خدمت کنند.
امام باقر (علیه السلام) می فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند و مهدی ما ظهور کند، یک مرد از شیعیان ما پر جرأت تر از شیر و کاری تر و نافذتر از نیزه خواهد بود.(327)
کسانی که آرمان عدالت گستری در سراسر گیتی را در سر دارند بایستی با بینشی ژرف، نسبت به آن حرکت بزرگ، خود را در عرصه های مختلف علمی، نظامی و سطوح عالی معنوی آماده سازند تا بتوانند مقدمات آن حکومت عظیم را تشکیل دهند و از همین عصر غیبت، خود را به عنوان پشتوانه ای در جامعه فاضله عصر مهدوی به آن حضرت بشناسانند. بنابراین آماده شدن در همه عصرها برای محقق شدن آرمان آن حضرت و تشکیل آن حکومت عدل محور ضروری می نماید.

6. پایداری در برابر مصائب دشمنان

صبر گویای شرایط گذشتن زمان لازم در پرورش حیات آدمی و تحقق خودسازی و رشد عقلانی در رسیدن به حق و عامل اصلی تعالی انسان و کمال آدمیت است و در عرفان اسلامی، یکی از ویژگی های سیر و سلوک و اصیل ترین حالت، بردباری و شکیبایی است و طی همه منازل و مراحل نیازمند صبر است.(328)
عدالت باوری می آموزد که فرجام جهان، جلوه ای از عدالت حق تعالی است و سرانجام، وضعیت نامطلوب مومنین پایان می پذیرد و حقشان ستانده می شود. از این روی، اگر چه در دوران غیبت آزارها و اذیت ها می بینند و دچار مصائب می شوند، با امید به برچیده شدن ریشه اهریمنان و سقوط صاحبان زر و زور و تزویر، با بینشی عمیق، صبور و بردبار بوده و اقسام مصائب و مشقت ها را تحمل می نمایند.
امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
برای او غیبتی است که گروهی در آن دوران از دین برگشته، برخی دیگر بر دین پایدار خواهند ماند و مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت.(329)